Rukhsah Terhadap Golongan Orang Kelainan Upaya (OKU)

Mohammad Asyiq Azwar Mohammad Idris, Mohd Arif Nazri

Abstract


Peranan utama wahyu adalah menetapkan tatacara manusia untuk beragama dan melalui wahyu ini para ulama telah membahaskan beberapa isu yang perlu diketahu oleh golongan Orang Kelainan Upaya (OKU) dalam melakukan ibadah kerana terdapat ibadah yang wajib dilaksanakan dan ia tidak boleh ditinggalkan dengan sebarang alasan dan terdapat juga ibadah yang boleh ditinggalkan atas sebab-sebab tertentu. Keterbatasan golongan OKU dalam menjalani kehidupan beragama khususnya keperluan mereka terhadap pelbagai rukhsah atau keringanan banyak disebut dalam wahyu sama ada al-Quran dan al-Sunnah. Keterbatasan fizikal mereka bukan alasan untuk mereka dikecualikan atau meninggalkan beberapa kefarduan kerana mereka juga termasuk mukallaf. Artikel ini membahaskan beberapa aspek penting dalam ibadah yang melibatkan OKU dengan menggunakan metode kualitatif berbentuk analisis dokumen berpandukan rujukan kitab-kitab fiqh yang membahaskan permasalahan ini seperti al-Umm, al-Najm al-Wahhaj, al-Mu’tamad dan al-Fiqh al-Manhaji. Artikel ini menyentuhkan ibadah badaniyyah dan maliyyah iaitu solat, puasa, zakat, haji dan nikah cerai. Selain itu, artikel turut meletakkan peranan pembawa wahyu iaitu Rasulullah SAW dalam melayani dan berinteraksi dengan golongan OKU. Tuntasnya, peranan wahyu yang berteraskan al-Quran dan al-Sunnah banyak memberikan rukhsah serta menimbulkan beberapa hikmah hasil daripada interaksi Rasulullah SAW dengan golongan Orang Kelainan Upaya (OKU). Kajian mencadangkan agar perbahasan ini perlu diteruskan lagi bagi perincian rukhsah yang bergantung kepada jenis-jenis penyakit, genetik dan kecacatan yang dihidapi. Selain itu, penambahan kepada mencari hikmah di sebalik rukhsah yang diberikan oleh syarak agar golongan OKU ini dapat merasa mereka bukan daripada kalangan yang diisolasikan oleh agama.


Full Text:

PDF

References


Al-Qur’ān al-Karīm

cAbd al-Wahhab Khallaf. 1942. cIlm Usul al-Fiqh. Mesir: Maktabat al-Dacwah al-Islamiyyah.

Abdul Munir Ismail, Mazdi Marzuki, Mohd Noor Daud & Abdul Hadi Borham. 2015. Penyediaan Kemudahan: Orang Kurang Upaya (OKU) di Masjid-Masjid: Kajian Kes di Masjid-Masjid Daerah Batang Padang. Dalam Al-Hikmah. Kuala Lumpur: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Abū Dāwud Sulaymān bin al-Ashcath al-Azdiy al-Sijistānī. 2009. Sunan Abī Dāwud. Dār al-Rasālat al-cĀlamiyyah.

Azman Ab Rahman. 2018. Kedudukan Orang Kelainan Upaya (OKU) sebagai Asnaf al-Riqāb di Malaysia. Dalam Journal of Fatwa Management and research (JFatwa). Bandar Baru Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

al-Bukhārī Muḥammad bin Ismācīl Abū cAbd Allāh. 2002. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Dimashq: Dār Ibn Kathīr.

al-Damīrī Muḥammad bin Mūsā bin cIsā Abū al-Baqā’ Kamāl al-Dīn. 2011. Al-Najm al-Wahj Fī Sharḥ al-Minhāj. Beirut: Dār al-Minhāj.

Fadl Hasan cAbbas. 2007. Muhadarat fi cUlum al-Qur’an. Jordan: Dar al-Nafa’is.

al-Fawzān cAbd Allāh bin Ṣāliḥ. 2006. Minḥat al-cAllām Fī Sharh Bulūgh al-Marām. Dammam: Dār Ibn al-Jawzī.

Ibn al-Mundhir Muḥammad bin Ibrāhim al-Naysaburī. 2002. Kitāb Tafsīr al-Qur’ān. Madinah: Dār al-Ma’āthir.

Ili Zarifah binti Zainudin. 2014. Masalah yang Dihadapi oleh Kanak-Kanak Sindrom Down ketika Sesi Pembelajaran dan Pelajaran Matematik. Dalam International Education Postgraduate Seminar (IEPS) 23-24 November 2014. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Ismacil Ghaziy Marhaban. 2016. Rukhas al-Marid al-Syarciyyah al-Mutacalliqah bi al-Solah wa Tatbiqatuha al-Mucasirah. Riyadh: Universiti Malik Saud.

cIzz al-Dīn cAbd al-cAzīz bin Jamācah al-Kinānī. 1994. Hidāyat al-Sālik Ilā al-Madhāhib al-Arbacah Fī al-Manāsik. Tahkik Nūr al-Dīn cItr. Beirut: Dār al-Bashā’ir al-Islāmiyyah.

Khulud Badr al-Zamanan. 2017. Shurut cAqd al-Nikah fi al-Fiqh al-Islamiy wa Ikhtiyarat Qanun al-Ahwal al-Shaksiyyah al-Kuwaitiyyah maca bacd al-Qawanin al-Ukhra. Dalam Majallat Kulliyyat al-Sharciyyah wa al-Qanun bi Tanta. Mesir: Universiti al- Azhar.

Mahmud Tahhan. 2012. Taysir Mustalah al-Hadith. Pakistan: Maktabat al-Bushra.

Muḥammad Bakr Ismācīl. 1997. Al-Fiqh al-Wāḍiḥ Min al-Kitāb Wa al-Sunnah cAlā al-Madhāhib al-Arbacah. Kaherah : Dār al-Manār.

Muhammad Nabil al-cUmariy. 2016. Al-cIbadah fi al-Islam wa cAlaqatuha bi al-Tawhid. Jordan: Universiti Jordan.

Muṣṭafā al-Khin, Muṣṭafā al-Bughā & cAliy al-Sharbajī. 1992. Al-Fiqh al-Mahajī cAlā Madhhab al-Imām al-Shāficī. Damsyik : Dār al-Qalam.

Nabihah binti Ismail, Hamdi bin Ishak & Tengku Intan Zarina binti Tengku Puji. 2017. Halangan Ekonomi dalam Menunaikan Tuntutan Zakat di Kalangan OKU Penglihatan. Dalam Jurnal ‘Ulwan. Melaka: Kolej Universiti Islam Melaka.

Niẓām al-Dīn al-Ḥasan bin Muḥammad bin Ḥusayn al-Qummī al-Naysabūrī. 1996. Tafsīr Gharā’ib al-Qur’ān Wa Raghā’ib al-Furqān. Beirut: Dār al-Kutub al-cIlmiyyah.

Norsaadah binti Din @ Mohamad Nasirudin, Hasliza binti Talib & Siti Zaleha binti Ibrahim. 2019. Kolaborasi Interaksi Masyarakat Terhadap Golongan Kurang Upaya di Institusi Masjid. Dalam Journal of Social Sciences and Humanities. Bandar Baru Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

al-Sacdī cAbd al-Raḥmān bin Nāṣir. 2011. Taysīr al-Karīm al-Raḥmān Fī Tafsīr Kalām al-Mannān. Arab Saudi: Dār Ibn Jawzī.

Sajidah Taha Mahmud al-Fahdawiy. 2009. Athar al-cIbadah fi Namt al-Tarbiyyah al-Islamiyyah. Dalam Majallat Jamicah al-Anbar li al-cUlum al-Islamiyyah. Iraq: Universiti al-Anbar.

al-Shāficī Muḥammad bin Idrīs. 2011. Al-Um. Tahkik Rifcat Fawzī cAbd al-Muṭalib. Beirut: Dār Ibn Ḥazm.

Sharaf al-Ḥaq al-cAẓīm Ābādī. 2005. cAwn al-Macbūd cAlā Sharḥ Sunan Abī Dāwud. Beirut: Dār Ibn Ḥazm.

al-Shacrawī Muḥammad Mutawallī. 2010. Tafsīr Wa Khawāṭir al-Imām Muḥammad Mutawallī al-Shacrāwī (Khawāṭir Īmaniyyah). Mesir : Dār al-Nūr.

Turki bin Sacd bin Fahid al-Huwaymil. 2014. Al-Wahy: Tacrifuh wa Anwacuh wa Kayfiyyatuh wa Tafnid Syubh al-Jahidin lah. Dalam Majallat al-cUlum al-Syarciyyah. Arab Saudi : Universiti Islam al-Imam Muhammad bin Sacud.

al-Zuḥayli Muḥammad. 1999. Al-Muctamad Fī al-Fiqh al-Shāficī. Damsyik : Dār al-Qalam


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM