Metodologi Pentafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Lubab

Nur Azawani Azhari, Wan Hilmi Wan Abdullah

Abstract


Tafsiran al-Quran telah dimulakan sejak dari zaman Nabi Muhammad SAW dan berterusan sehingga zaman sahabat, tabi’in dan zaman sekarang. Tafsir al-Lubab merupakan salah satu tafsir yang dikarang oleh M. Quraish Shihab pada masa kini untuk memberi kefahaman dalam mendalami tafsiran al-Quran. Artikel ini bertujuan untuk menghurai latar belakang M. Quraish Shihab serta menjelaskan metode pentafsiran kitab tafsir al-Lubab. Metodologi kajian ini adalah berbentuk kualitatif. Pengumpulan data diperoleh daripada kandungan dokumen seperti kitab, jurnal, tesis dan prosiding. Analisis data menggunakan perisian Nvivo 12 secara deskriptif. Hasil kajian mendapati bahawa tafsir al-Lubab ini merupakan kitab tafsir moden yang membuat tafsiran dan penjelasan melalui kandungan ayat-ayat al-Quran. Tafsir al-Lubab menggunakan kaedah tafsir secara ijmali. M. Quraish Shihab memulakan pentafsirannya dengan pengenalan terhadap 1] nama surah 2] intisari kandungan surah dan 3] pengajaran daripada surah. Implikasi kajian ini ialah memahami metodologi pentafsiran tafsir al-Lubab sebagai satu pendekatan tafsir yang sangat mudah untuk difahami oleh setiap orang. Sementara gaya bahasa dan laras susunan ayat yang digunakan sangat santai tetapi amat mendalam pengertiannya.


Full Text:

PDF

References


Al-Quran.

Anon. t.th. Biografi dan Karya Pemikiran Muhammad Quraish Shihab.

Anwar. 2016. Biografi dan Perjalanan Intelektual M. Quraish Shihab.

Fuji Nur Iman. 2019. Wawasan Al-Quran Karya M. Quraish Shihab (Sebuah Kajian Intertekstualitas Tafsir di Nusantara). Jurnal Nun. 5(1): 1-21

M. Danial Alwi. 2016. Membumikan al-Quran (Membedah Gaya Penafsiran al-Quran Quraish Shihab). Jurnal Ilmiah al-Syirah. 1(1): 1-12

Mahyuddin Haji Yahya. 1994. Naskhah Jawi Sejarah Dan Teks Jilid 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mazlan Ibrahim, Jawiah Dakir dan Muhd. Najib Abdul Kadir. 2018. Pengenalan Tokoh-Tokoh Dan Kitab Tafsir Melayu Ulama Nusantara. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohammad Hafiz. 2017. Tajassus Menurut Perspektif al-Quran dalam Tafsir al-Misbah. Program Studi Ilmu al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Mubaidillah. 2016. Tafsir al-Lubab Karya M. Quraish Shihab (Kajian Metodologi Tafsir Kontemporeri). Jurnal Nur El-Islam: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan. 3 (1): 196-212.

Muhammad. 2015. Biografi M. Quraish Shihab dan Kitab Tafsir al-Misbah.

Muhammad Mutawali Aminy, Rahmah Murtadha. 2017. Tafsir Ijmali Sebagai Metode Tafsir Rasulullah.

Syaeful Rokim. 2017. Mengenal Metode Tafsir Tahlili. Jurnal Stai al-Hidayah Bogor. 3(1): 41-56.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM