SA‘ID HAWWA (1935-1989): TOKOH MUFASSIR DAN SUFI HARAKI

Muhammad Adnin Azimi Shaki, Wan Nasyrudin Wan Abdullah

Abstract


Sa’id Hawwa antara tokoh pejuang dari Syria pasca kejatuhan khilafah Uthmaniyyah. Beliau ialah salah seorang dari pemimpin besar gerakan Ikhwan al-Muslimin disamping terkenal sebagai sosok yang lantang melawan kolonisasi penjajah serta ideologi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, kesibukannya dengan gerakan ini seolah mengaburi sumbangan signifikan beliau dalam aspek keilmuan. Beliau ternyata seorang sarjana yang pakar dalam keilmuan agama. Justeru, kajian ini bertujuan untuk menyerlahkan kepakaran beliau dalam ilmu khususnya menerusi bidang tafsir dan tasawuf. Kajian ini menggunakan metode kualitatif yang berbentuk analisis kandungan. Pengumpulan data diperolehi dari kandungan kitab, tesis dan artikel. Hasil kajian mendapati Sa’id Hawwa ialah seorang dari tokoh mufassir sekaligus ahli sufi yang aktif dalam gerakan harakah Islam. Sumbangan utama beliau dari gagasan dan teori kesatuan tema dalam al-Quran serta idea revivalisme dalam bidang tasawuf melayakkan beliau digelar sebagai mufassir serta sufi haraki dari period moden.


Full Text:

PDF

References


‘Abd al- ‘Aziz al-Khatīb al-Hasanī. 1996. Ghurar al-Shām Fi Tarājim Āl al-Khatīb al-Hasaniyyah Wa Mu’āsirīhim. Dimashq: Dār Hasan.

Aaron W.H. 2016. The Sykes-Picot Agreement And The Making Of The Modern Middle East. United Kingdom: The Conversation.

Al-Mustashār, ‘Abdullah al-Aqīl. 2008. Min A’lam al-Da’wah wa al-Harakah al-Islamiah al-Mu’asarah. Cetakan Ke-7. Dar al-Bashīr.

al-Yāsīn, Jāsim bin Muhammad bin Mahalhal al-Yāsīn. 2014. Siāhah Fikriyyah fi Kitābāt al-Nukhab al-Da’wiyyah. Cetakan Pertama. Kuwait: Mu’assasah al-Samahah Li al-Nashr Wa al-Tauzi’.

Azmil Zainal Abdin. 2015. Perspektif Tasawwuf Kontemporari: Analisis Terhadap Sumbangan Sa’id Hawwa. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari. Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin.

Biger G. 2016. Is The Sykes – Picot Agreement of 1916 Was The Basis For The Political Division Of The Middle East. Journal of Geography, Politics and Society. Hal. 50-58.

Che Zarrina & Sharifah Fatimah. 2014. Implementasi Tasawuf Dalam Penghayatan Rukun Islam Dan Pengaruhnya Kepada Penyucian Jiwa (Tazkiyah al-Nafs) Menurut Sa’id Hawwa. Bil. 20. MANU: Jurnal Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa.

Fadhl Hasan ‘Abbas. 2016. al-Tafsīr wa al-Mufassirūn Asāsiyyātuhu wa al-Ittijāhāthu wa Manāhijuhu fi al- ‘Asr al-Hadis. Cetakan Pertama. Jordan: Dar al-Nafais Li al-Nashr wa al-Tauzi’.

Fahmi Irfani. 2015. Pengaruh Ideologi Ikhwanul Muslimin Terhadap Penafsiran Sa’id Hawwa dalam tafsir al-Asās fi al-Tafsīr (Telaah atas Surah al-Kahfi). Bandung: Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

Fildis A.T. 2011. The Troubles in Syria: Spawned By French Divide And Rule. Vol 18. No.4. Middle East Policy.

Haziyah Hussin. 2014. al-Manhaj al-Haraki fi Tafsir al-Sheikh Sa’id Hawwa: Dirasah Tahliliah. Gombak: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Imron Rosyadi. 2013. Metodologi Penafsiran Sa’id Hawwa Dalam al-Asās fi al-Tafsīr. Surabaya: Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.

Itzchak Weismann. 1993. Sa’id Hawwa: The Making Of A Radical Muslim Thinker In Modern Syria. Vol. 29, No. 4. Middle Eastern Studies.

Masyhuri Mas’ud. 2012. Manhaj al-Da’wah fi Tafsīr al-Sheikh Sa’id Hawwa. Gombak: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Mawaddah Baderun & Haziyah Hussin. 2016. Sheikh Sa’id Hawwa: Latar Belakang dan Ketokohan dalam Bidang Pendidikan Islam. Jurnal al-Hikmah 8(1).

Mhd. Idris. 2019. Karekteristik Kitab al-Asas fi al-Tafsir Karya Sa’id Hawwa. Jurnal Ulunnuha Vol.8 No.1/Jun. Padang: Universiti Islam Negeri Imam Bonjol.

Mohd. Rumaizuddin Ghazali. 2014. Tasawwuf Menurut Perspektif Sa’id Hawwa Dengan Tumpuan Kepada Buku Tarbiyyatuna al-Ruhiyyāh. Al- ‘Abqari Journal Vol. 4.2014: 115-143. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Muhammad Pisol Mat Isa. 2000. Jihad Politik: Suatu Analisis Pemikiran Sa’id Hawwa. Kuala Lumpur: Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

Nor Azamudin Umar. 2004. Sa’id Hawwa (1935-1989): Pemikiran Dakwah dan Kedudukannya Dalam Gerakan al-Ikhwan al-Muslimun di Syria. Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

Nur Zainatul, Dayangku Zainab, Intan Farhana, Siti Marpuah. 2019. Sumbangan Sheikh Sa’id Hawwa (1935-1989): Sorotan Awal Proses Tazkiyah al-Nafs Sebagai Wadah Pembersihan Jiwa. Vol. 01. No. 02. Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum.

Sa’id Hawwa. 1999. Tarbiyyatuna al-Rūhiyyah. Cetakan Ke-6. Kaherah: Dar al-Salām Li al-Tibā’ah wa al-Nashr wa al-Tauzi’ wa al-Tarjamah.

Sa’id Hawwa. 2003. al-Asās fi al-Tafsīr. Cetakan Ke-6. Kaherah: Dar al-Salām Li al-Tibā’ah wa al-Nashr wa al-Tauzi’ wa al-Tarjamah.

Sa’id Hawwa. 2009. Hāzihī Tajribatī wa Hāzihī Shahādatī. Cetakan Ke-2. Kaherah: Maktabah Wahbah.

Septiawadi. 2010. Penafsiran Sufistik Sa’id Hawwa Dalam al-Asās fi al-Tafsīr. Jakarta: Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM