Analisis Hukum Aṣaḥ Wa Aḥsan Menurut Imam al-Tirmidhi dalam Kitāb Jāmic al-Tirmidhi untuk Penentuan Hukum Hadith

Eddyanto Sutijo, Ahamad Asmadi Sakat, Latifah Abdul Majid

Abstract


Analisis Hukum Aṣaḥ Wa Aḥsan Menurut Imam al-Tirmidhi dalam Kitāb Jāmic al-Tirmidhi untuk Penentuan Hukum Hadith

Abstrak

Kitāb Jāmic al-Tirmidhi merupakan karya agong yang telah dihasilkan oleh al-Imam Muḥammad bin CῙsā bin Sawrah bin Mūsā bin Daḥḥak, ‘Abū CῙsā al-Sulami al-Darir al-Bughi al-Tirmidhi. Beliau merupakan ulama pertama yang mempelopori penggunaan istilah ‘Aṣaḥ wa ‘Aḥsan. Kajian ini dibuat bagi mengenal pasti kaedah istilah ‘Aṣaḥ wa ‘Aḥsan yang digunakan oleh al-Imām al-Tirmidhi adalah untuk menghukum sesuatu hadith yang kadangkala agak sukar untuk dikenal pasti sama ada hadith itu bertaraf Ṣaḥiḥ atau Ḥasan atau Ḍacif. Kecuali hadith yang didatangkan oleh beliau kedua-duanya adalah Ṣaḥiḥ yang dinyatakan secara jelas dan beliau akan menentukan di antara dua hadith tersebut, manakah yang dihukumkan‘Aṣaḥ wa ‘Aḥsan di sisi beliau sebagai hujah dalam sesuatu bab. Metode analisis yang digunakan ialah metode analisis kandungan dan mengambil reka bentuk kajian kualitatif. Oleh itu, dengan menganalisis hadith yang dihukumkan melalui istilah ini, dapat membantu para pelajar, pengkaji dan masyarakat yang kurang atau tidak memahami kaedah ‘Aṣaḥ wa ‘Aḥsan Imām al-Tirmidhi. Kajian mendapati hadith yang dihukumkan ‘Aṣaḥ wa ‘Aḥsan di sisi Imam al-Tirmidhi adalah bermaksud samada perbandingan Ṣaḥiḥ dengan Ṣaḥiḥ atau Ḥasan dengan Ḥasan atau Ḍacif dengan Ḍacif adalah untuk menyatakan bahawa hadith yang dihukumkan dengan istilah tersebut adalah menjadi hujah di sisi Imam al-Tirmidhi dalam sesuatu bab.

 

The Analysis of ‘Aṣaḥ Wa ‘Aḥsan Law as According to Imam al-Tirmidhi in Jāmic Al-Tirmidhi for The Determination of Hadith Laws

 

Abstract

Kitāb Jāmic al-Tirmidhi is the masterpiece produced by al-Imam Muḥammad bin CῙsā bin Sawrah bin Mūsā bin Daḥḥak, 'Abū CῙsā al-Sulami al-Darir al-Bughi al-Tirmidhi. He was the first scholar to pioneer the use of the term 'Aṣaḥ wa' Ahsan. This study was made to identify the term 'Aṣaḥ wa' Ahsan used by al-Imām al-Tirmidhi to identify a hadith which is sometimes difficult to identify whether the hadith is Ṣaḥiḥ or Ḥasan or Ḍacif. Unless the hadiths brought by him are both Ṣaḥiḥ which are clearly stated and he will determine between the two hadiths, which is penalized 'Aṣaḥ wa 'Ahsan on his side as an argument in a chapter. The analysis method used is the content analysis method and qualitative studies. Therefore, the benefit of analyzing the hadith by this term, can help students, scholars and people who are unfamiliar with the method 'Aṣaḥ wa 'Aḥsan by Imām al-Tirmidhi. The study found that the hadith which was identified by 'Aṣaḥ wa 'Aḥsan in the side of Imam al-Tirmidhi means either the comparison of Ṣaḥiḥ with Ṣaḥiḥ or Ḥasan with Ḥasan or Ḍacif with Ḍacif is to state that the hadith which is condemned by the term is an argument in the side of Imam al-Tirmidhi in a chapter.


Full Text:

PDF

References


Ahmad Muhammad Shakir, al-Jāmic al-Ṣaḥīḥ

Abdul Latif Bin Abdul Haliff. 2008. Metodologi al-Imam al-Tirmidhi r.a dalam kitab al-Shamāil al- Muhammadiyyah. Latihan Ilmiah. Jabatan al-Quran dan al-Hadith Bahagian Pengajian Usulludin, Universiti Malaya.

Ahnaf Wafi bin Alias. 2015. Metodologi Imam al-Tirmidhi Dalam Menerangkan Masalah Khilaf Fiqhi. Tesis Master Jabatan al-Quran Dan al-Sunnah, Universiti Kebangsaan Malaysia

Ahamad Asmadi bin Sakat Dan Latifah binti Abdul Majid. 2010. Kewibawaan Muhammad Idris al-Marbawiy Dalam Memahami Beberapa Manhaj Imam al-Tirmidhi Dalam Kitab Bahr al-Mādhi, Prosiding Seminar Serantau Ilmuan Hadith Dalam Peradaban di Alam Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ahamad Asmadi Bin Sakat dan Wan Nasyruddin Bin Wan Abdullah. 2007. Seminar al-Sunnah dan Isu-Isu Semasa Peringkat Kebangsaan: Metodologi al-Imam al-Tirmidhi dalam meriwayatkan hadith-hadith yang menunujukkan Bab Tertentu. Bangi: Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ahmad Asmadi Bin Sakat. 1998. Metodologi al-Imam al-Tirmidhi dalam Kitab Sunannya (Jāmicnya): Kajian Perbandingan dengan Metodologi Sunan Ibn Majah. Tesis Master Jabatan al-Quran dan al-Sunnah, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ahamad Asmadi Bin Sakat. 2007. Jurnal Islamiyyat Jil 29: Jenis dan Istilah dalam Jāmic al-Tirmidhi: Satu Kajian. Bangi, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Al-Albānī, Muhammad Nāṣir al-Dīn. 1991/1411H. Ḍācīf Sunan al-Tirmidhi, Beirut al-Maktab al-Islāmiy.

Al-Albānī, Muhammad Nāṣir al-Dīn. 1990/1411H. Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmidhi, Beirut al-Maktan al-Islāmiy.

Al-CAsqalāniy. ‘Abu al-Faḍl ‘Ahmad Bin CAli Bin Muhammad bin ‘Ahmad bin Hajar.1326H/1908. Tahdhīb al-Tahdhīb. Jil.9. Hind: Maṭbacah Dāirah al-Macarīf al-Nizāmiyyah.

Al-Dhahabiy. Shams al-Dīn ‘Abū CAbdullah Mihammad bin ‘Ahmad bin CUthmān. 1382H/1963. Mīzān al- Ictidāl fī Naqd al-Rijāl. Jil.3. (pnyt) CAli Muḥammad al-Bajāwiy. Lubnan: Dār al-Macrifah li al- Tibcahwa al-Nashr.

Al-Khandahlawiy. Muhammad Zakariyya. 1395H/1975. Muqaddimah al-Kawkab al-Durriy CAlā Jāmic al- Tirmidhi. India: Maṭbacah Nadwah CUlamā’.

Al-Mubārakfūriy. ‘Abū al-CAlā Muḥammad CAbd al-Raḥmān bin CAbd al-Rahīm. T.th. Tuhfat al-‘Aḥwadhiy bi Sharḥ Jāmic al-Tirmidhi. Beirut: Dār al-Kutub al-CIlmiyyah.

Al-Naisabūriy. ‘Abū al-Ḥasan Muslim bin al-Ḥajjāj. T.th. al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Bi Naql al-CAdl ‘Ilā Rasūlillah Ṣallallah CAlaih Wasallam. Jil.2. (pnyt). MuḤammad Fuād CAbd al-Bāqic. Beirut Dār ‘Ihyā’ al-Turāth al-CArabiy.

Nūr al-Dīn cItr. 1408H/1988. Imam al-Tirmidhi wa al-Mawāzanah Bayna Jāmicihi wa Bayna al-Ṣahīhain. Beirut: Muassah Risalah.

Nūr al-Dīn cItr. 1390H/1970. Imam al-Tirmidhi wa al-Mawāzanah Bayna Jāmicihi wa Bayna al-Ṣahīhain. Kaherah: Maṭbacah Lujnah al-Ta’līf wa al-Tarjamah wa al-Nashr.

Nūr al-Dīn cItr.1418H/1997. Manhaj al-Naqd Fī CUlūm al-Ḥadīth. Syria: Dār al-Fikr Dimashq.

Siti Mursyidah binti Mohd Zin. 2016. Analisis IjmācDalam al-Tarjamah al-Mursalah Menurut Jāmic al- Tirmidhi. Tesis Master Jabatan al-Quran Dan al-Sunnah, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Al-Suyūṭiy. CAbd al-Rahmān bin ‘Abī Bakr Jalāl al-Dīn. 2009. Tadrīb al-Rāwiy fi Sharh Taqrīb al- Nawawiy.(pnys.) CAbd al-Raḥmān al-Muḥammadiy. Beirut: Dār al-Kutub al-CIlmiyyah


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM