INTERPRETASI GURU BAHASA MELAYU TERHADAP PENYERAPAN ELEMEN FALSAFAH BAHASA UNTUK PENYATUPADUAN NASIONAL: SATU KAJIAN ANALISIS KEPERLUAN (Malay Language Teacher’s Interpretation of the Element Absorption of Language Philosophy for National Unity: A Need Analysis Study)

MOHD KHAIDIR ABDUL WAHAB, MOHD RASHID MD. IDRIS

Abstract


Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk meninjau keperluan pembangunan model falsafah bahasa untuk penyatupaduan nasional berdasarkan pandangan guru Bahasa Melayu di sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Tatacara penyelidikan ini menggunakan kaedah kajian reka bentuk dan untuk tujuan pembangunan model. Berpandukan kaedah ini fasa analisis keperluan merupakan fasa pertama daripada tiga fasa yang dijalankan bagi memastikan model yang dibangunkan boleh menepati kehendak pengguna. Dalam fasa analisis keperluan ini, pengumpulan data dijalankan melalui kaedah tinjauan menggunakan soal selidik ke atas 200 orang peserta kajian yang meliputi guru Bahasa Melayu yang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK), Sekolah Kebangsaan (SK), Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) di negeri Kelantan, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Perak. Analisis data dibahagikan kepada empat tema utama, iaitu: (1) Persepsi guru tentang konsep Falsafah Bahasa dalam pendidikan Bahasa Melayu, (2) Persepsi guru terhadap konsep penyatupaduan Nasional dalam hubungannya dengan pendidikan Bahasa Melayu, (3) Tahap kemahiran guru berkaitan elemen-elemen falsafah bahasa untuk dilaksanakan dalam proses pengajaran bahasa Melayu, (4) Tahap penerimaan guru terhadap penyerapan elemen falsafah bahasa dalam pengajaran Bahasa Melayu sebagai strategi penyatupaduan nasional. Dapatan kajian menunjukkan bahawa model falsafah bahasa untuk penyatupaduan nasional berpotensi untuk dibangunkan. Hasil dapatan juga akan digunakan dalam fasa pembinaan model prototaip di fasa berikutnya. Penemuan ini dijangka dapat memberikan gambaran bahawa pembangunan model falsafah bahasa untuk penyatupaduan nasional ini diperlukan untuk memupuk penyatupaduan dalam kalangan murid pelbagai etnik berdasarkan pandangan guru Bahasa Melayu yang mengajar di kawasan bandar dan luar bandar.

Kata kunci: Kajian pembangunan, falsafah bahasa, penyatupaduan nasional, analisis keperluan, guru Bahasa Melayu.

Abstract: This research intended to survey the need for developing a model of language philosophy based on the views of Bahasa Melayu teachers in Sekolah Kebangsaan and Sekolah Jenis Kebangsaan (vernacular-based school). The methodology for this research in developing the model was based on the design and development research approach. Based on this this method, the requirement analysis phase is the first phase from three phases that are proceed to ensure the products or model that would be develop is accurate to the users specification. In the phase of requirement analysis, the data collection that was done had been using a survey of 200 Bahasa Melayu Teachers that teach in Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK), Sekolah Kebangsaan (SK), Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) in Kelantan, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Perak. The data analysis had been divided into four main theme, which are: (1) Teachers’ perception on the Language Philosophy in teaching Bahasa Melayu, (2) Teachers’ perception on the concept of National Unity in relation to the Bahasa Melayu Education (3) The skill level of teachers related to the elements of language philosophy to be implemented in the teaching process of Malay language (4) Level of teachers’ reception on absorbance of language philosophy elements in Bahasa Melayu subject as a strategy for National Unity. The research outcome shows that the Language Philosophy has the potential to be developed.  The research outcome would also be used in the building phase of the model prototype in the next phase. The outcome is predicted to give a picture of the requirement for the development of the language philosophy model in order for the unity among the multi-ethnic students based on the perception of Bahasa Melayu teachers.

Keyword: Development research, language philosophy, national unity, requirement research, Bahasa Melayu teachers


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.