TAHAP PEMAHAMAN, PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN JATI DIRI BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN PELAJAR ALIRAN PENDIDIKAN UNIVERSITI AWAM (The Level of Understanding, Appreciation and Practice of Identity Malay Language Among Students of Education in Public Universities)

ZAMRI MAHAMOD, NIK MOHD RAHIMI NIK YUSOFF, MOHD MAHZAN AWANG, CHEW FONG PENG

Abstract


Abstrak: Kajian ini bertujuan mengenal pasti tahap jati diri Bahasa Melayu dalam kalangan 1000 orang pelajar aliran pendidikan di lima buah Universiti Awam bertaraf Universiti Penyelidikan. Secara khsusus, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap pemahaman, penghayatan dan pengamalan jati diri bahasa Melayu pelajar aliran pendidikan tersebut. Setiap Universiti Awam diambil 200 orang sebagai responden kajian. Responden tersebut dipilih secara rawak mudah yang sedang melanjutkan pengajian dalam pelbagai program pendidikan di UKM, UPM, UM, USM dan UTM.  Instrumen soal selidik digunakan untuk pengumpulan data. Instrumen dibangunkan oleh pengkaji yang mempunyai tahap kesahan dan kebolehpecayaan yang tinggi, iaitu 0.75. Data dianalisis secara deskriptif dan inferensi menggunakan Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 23.0. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar aliran pendidikan Universiti Awam secara amnya tetap kekalkan jati diri bahasa Melayu mereka. Tahap penghayatan dan pengamalan Bahasa Melayu berada pada tahap masih kekal jati diri. Pelajar UM paling kurang tahap pemahaman, penghayatan dan pengamalan Bahasa Melayu berbanding pelajar Universiti awam yang lain.  Pelajar USM pula merupakan pelajar yang paling tinggi tahap jati diri Bahasa Melayu dalam ketiga-tiga aspek yang dikaji. Implikasi kajian ini adalah penekanan kepada penguasaan lisan dan tulisan bahasa Inggeris sedikit oleh pihak universiti sedikit sebanyak mempengaruhi tahap jati diri Bahasa Melayu dari segi pemahaman, penghayatan dan pengamalan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar aliran pendidikan Universiti Awam ini.

Kata kunci: Pemahaman, penghayatan, pengamalan, jati diri, aliran pendidikan

Abstract: This study aims to identify the identity of Malay language among 1,000 students in five different educational streams Public University class research university. In particular, this study aims to identify the level of understanding, appreciation and practice of Malay identity of the students education. Each University took 200 people as respondents. Respondents were selected randomly were studying in various educational programs in UKM, UPM, UM, USM and UTM. Questionnaire was used for data collection. Instruments developed by researchers who have the level of legality and kebolehpecayaan high at 0.75. Data were analyzed descriptively The results showed that students in general education public universities still maintain their Malay identity. Level and practice Malay language at the level still remained identity. UM students at least the level of understanding, appreciation and practice of Malay Language compared to other public university student. USM student is a student with the highest level of Malay identity in all three aspects. The implication of this study is its emphasis on the mastery of written and spoken English a little by the university to some extent affected the level of Malay identity in terms of the understanding, appreciation and practice of the Malay language among students of the Public University education.

Keywords: Understanding, appreciation, practice, identity, education trend


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.