TAHAP PENGETAHUAN PEDAGOGI KANDUNGAN GURU BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (The Level of Pedagogical Content Knowledge of Malay Language Teachers in Primary School)

NURUL ASHIKIN MD. YATIM, CHEW FONG PENG, ZURAIDAH ABDULLAH

Abstract


Abstrak: Fokus perbincangan menjurus kepada pengetahuan pedagogi kandungan (PPK) yang perlu dikuasai setiap guru bahasa Melayu. PPK merujuk kepada pengetahuan kurikulum, pengetahuan isi kurikulum, pengetahuan pedagogi mengajar, dan pengetahuan tentang ciri-ciri murid. Guru bahasa Melayu perlu mengambil kira perubahan yang berlaku dalam bidang pendidikan. Sehubungan itu, kajian tinjauan deskriptif ini dijalankan untuk mengenal pasti tahap pengetahuan pedagogi kandungan guru Bahasa Melayu. Sampel kajian terdiri daripada guru bahasa Melayu di daerah Klang yang telah dipilih secara rawak. Kajian ini menggunakan borang soal selidik yang mengandungi 31 item. Item-item ini dibahagikan kepada tiga konstruk iaitu pengetahuan pedagogi (13 item), pengetahuan kandungan (12 item) dan pengetahuan pedagogi kandungan (7 item). Analisis data statistik menjelaskan frekuensi berdasarkan peratusan dan min tahap pengetahuan pedagogi kandungan yang ditentukan oleh skala sela. Dapatan kajian secara keseluruhan menunjukkan tahap pengetahuan pedagogi kandungan guru bahasa Melayu berada pada tahap sederhana tinggi dengan min 3.83 dan sisihan piawai .632. Guru-guru bahasa Melayu perlu mengambil langkah yang proaktif bagi memastikan tahap pengetahuan pedagogi kandungan berada pada tahap yang tinggi.

Kata Kunci: Pengetahuan pedagogi kandungan, pengetahuan pedagogi, pengetahuan kandungan, guru bahasa Melayu, sekolah rendah.

Abstract: The discussion will focus on the pedagogical content knowledge (PCK) which should be mastered by every Malay language teacher. PPK refers to curriculum knowledge, curriculum content knowledge, pedagogical teaching knowledge, and knowledge of student characteristics. Malay language teachers should take into account changes occurring in the field of education. Accordingly, the descriptive survey was conducted to identify the level of pedagogical content knowledge of Malay Language teachers. A sample of the Malay language teacher in Klang area that has been chosen randomly. This study used a questionnaire containing 31 items. These items are divided into three constructs namely pedagogical knowledge (13 items), content knowledge (12 items) and content pedagogical knowledge (8 items). Statistical data analysis describes frequency based on the percentage and mean level of content pedagogical knowledge determined by the interval scale. The findings overall showed that the level of pedagogical content knowledge of the Malay language teacher at a moderate level high with a mean of 3.83 and standard deviation of .632. Malay language teachers should take proactive steps to ensure that the level of pedagogical content knowledge is at a high level.

Keywords: Pedagogical content knowledge, pedagogical knowledge, content knowledge, Malay Language teacher, primary school.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.