SIKAP DAN MOTIVASI MURID SEKOLAH RENDAH TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU DALAM TALIAN SEPANJANG PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (Attitude and Motivation Primary School Student toward Malay Language Online Learning During Movement Control Order)

IRMA MAHAD, UGARTINI MAGESVARAN, INTAN NUR SYUHADA HAMZAH

Abstract


Abstrak: Pandemik Covid-19 yang melanda dunia kini telah merubah situasi semasa, terutamanya sektor pendidikan. Pembelajaran secara fizikal terpaksa bertukar kepada pembelajaran secara dalam talian disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Pengajaran dan pembelajaran di rumah (PdPR) secara dalam talian telah menggantikan pembelajaran secara bersemuka.  Justeru, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti sikap dan motivasi murid sekolah rendah terhadap pembelajaran Bahasa Melayu secara dalam talian sepanjang tempoh PKP. Seramai 110 orang murid Tahun 5 di sebuah sekolah kebangsaan di Batu Berendam, Melaka telah dipilih sebagai responden menggunakan kaedah persampelan rawak bertujuan. Kajian menggunakan instrumen soal selidik yang mengandungi 20 item dan terbahagi kepada dua konstruk, iaitu sikap dan motivasi. Statistik deskritiptif dan inferensi digunakan untuk menganalisis data soal selidik. Dapatan kajian menunjukkan bahawa murid-murid sekolah rendah mempunyai sikap yang positif dan motivasi yang tinggi terhadap pembelajaran Bahasa Melayu secara dalam talian semasa tempoh PKP. Hasil dapatan juga mendapati faktor jantina dan sosioekonomi keluarga tidak mempengaruhi sikap dan motivasi murid-murid untuk belajar mata pelajaran Bahasa Melayu secara dalam talian.

Kata kunci: Covid-19, pembelajaran dalam talian, sikap murid, motivasi murid

Abstract: The Covid-19 pandemic that has hit the world has now changed the current situation, especially the education sector. Physical learning had to switch to online learning due to the Movement Control Order (MCO). Online home teaching and learning (PdPR) has replaced face-to-face learning. Thus, this study was conducted to identify the attitudes and motivation of primary school students learning Malay Language online during the MCO. A total of 110 Year 5 students in a national school in Batu Berendam, Melaka were selected as respondents using purposive random sampling method. The study used a questionnaire instrument that contained 20 items and was divided into two constructs, namely attitude and motivation. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the questionnaire data. The findings indicate that primary school students have a positive attitude and high motivation for learning Malay Language online during MCO. Other findings include gender and socio-economic factors do not influence the attitudes and motivation of students to learn Malay Language online learning.

Keywords: Covid-19, online learning, student attitude, student motivation


Full Text:

PDF

References


Aida Shuhaida Mustafa & Rohizani Yaakub. (2020). An experimental approach by using whatsapp for teaching and learning of bahasa Melayu to international students at engeineering campus, due to pandemic Covid-19. PENDETA Journal of Malay Language, Education and Literature, 12, Edisi Khas: 1-9.

Anuar Ahmad. (2020). PKP: e-Pembelajaran tidak segerak sesuai di luar bandar, pedalaman. https://www.bharian. com.my/berita/nasional/2020/04/677952/pkp-e-pembelajaran-tidak-segerak-sesuai-di-luar-bandar-pedalaman/ (Diakses pada 08 Februari 2021).

Asan Ali Golam Hassan, Nanthakumar Loganathan, Maznieda Mahjom, Nor Asiah Muhamad, Aminuddin Mohamed & Johari Alwi. (2020). Impak Covid-19 ke atas status sosioekonomi dan kesihatan masyarakat Orang Asli. Laporan Teknikal Penyelidikan. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Bani Hidayat Mohd Shafie. (2020). Pelaksanaan PdPc dalam Talian (OLL) semasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Fasa 1 dan 2 Covid-19. Jurnal Dunia Pendidikan, 2(2), 213-221

Briliannur Dwi, Aisyah Amelia, Uswatun Hasanah, Abdy Mahesha Putra & Hidayatur Rahman. (2020). Analisis keefektifan pembelajaran online di masa pandemik Covid-19. Mahaguru: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 28-37.

Buja, A., Paganini, M., Cocchio, S., Scioni, M., Rebba, V. & Baldo V. (2020) Demographic and socio-economic factors, and healthcare resource indicators associated with the rapid spread of COVID-19 in Northern Italy: An ecological study. PLoS ONE 15(12): e0244535.

Chua Yan Piaw. (2014). Asas Statistik Penyelidikan: Analisis Data Skala Likert. Edisi Ke-3. Selangor: McGraw Hill Education.

Faris Danial Razi. (2020). PKP: Teknologi Jadi Kekangan Kerja dan Pembelajaran di Rumah, tetapi Ada 'Jalan' Lain. Berita Astro Awani. 13 April. https://www.astroawani.com/berita-malaysia/pkp-teknologi-jadi-kekangan-kerja-dan-pembelajaran-di-rumah-tetapi-ada-jalan-lain-238178

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2020). Garis Panduan Pengurusan Pembukaan Semula Sekolah. Putrajaya: Bahagian Pengurusan Sekolah.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2020). Surat siaran KPM Bilangan 3 Tahun 2020: Garis Panduan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Akibat Penularan Jangkitan Covid-19 bertarikh 27 Mac 2020. Putrajaya: Bahagian Pengurusan Sekolah.

Khairul Nizam Mohamed Zuki & Wan Muna Ruzanna Wan Maohammad. (2017). Sikap dan motivasi murid Bajau dalam mempelajari Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 7 (1): 24-33.

Losius Goliong, Ahsly Kasin, Marcelus Johnny & Nazarius G. Yulip. (2020). Cabaran pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran jarak jauh semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Pejabat Pendidikan Daerah Ranau. Sabah. 6 Mei.

Mohd Fairuz Jafar, Zetty Akmar Amran, Mohd Faiz Mohd Yaakob, Mat Rahimi Yusof & Hapini Awang. (2020). Kesediaan pembelajaran dalam talian semasa pandemik Covid-19. Prosiding Seminar Darulaman 2020 Peringkat Kebangsaan, 404-410.

Mohd Faizal Nizam Lee Abdullah & Leow Tze Wei. (2017). Kesahan dan kebolehpercayaan instrumen penilaian kendiri pembelajaran geometri tingkatan satu. Malaysian Journal of Learning Instruction, 14 (1): 211-265.

Mohd Radzi Jidin. (2020). Belajar dalam talian kurang berkesan berbanding bersemuka. https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2020/07/595525/belajar-dalam-talian-kurang-berkesan-berbanding-bersemuka-metrotv. (Diakses pada 08 Februari 2021).

Muniroh Hamat, Siti Balqis Mahlan & Ch’ng Pei Eng. (2020). Adaptasi pengajaran dan pembelajaran secara maya dalam kebiasaan baharu semasa pandemik Covid-19. Shah Alam: SIG:e-Learning@CS.

Rohaida Mazlan, Norziah Amin, Mohd Zaki Abd. Rahman & Zamri Mahamod. (2020). Tahap penguasaan membaca dan menulis murid B40 dari perspektif guru bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 10 (2): 54-73.

Shazarina Zdainal Abidin, Suziana Hanini Sulaiman, Suhana Mohamed Lip, Norshilawani Shahisdan, Natasha Ariffin, Mohamas Fuad Ishal & Sapie Sabilan. (2020). Tekanan emosi pensyarah dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran atas talian di era pandemik Covid-19. Seminar Antarabangsa Isu-isu Pendidikan (ISPEN). 289-296.

Siti Balqis Mahlan & Muniroh Hamat. (2020). Pengajaran dan pembelajaran dalam talian semasa perintah kawalan pergerakan. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/05/689322/covid-19-pendidikan-menerusi-dunia-maya-cabaran-baharu-buat-guru. (6 Januari 2021)

Siti Masayu Rosliah Abdul Rashid & Narimah Samat. (2018). Kemiskinan keluarga dan pengaruhnya terhadap pendidikan rendah masyarakat luar bandar: Kajian kes di Jajahan Bachok, Kelantan. e-Bangi: Journal of Social Sciences and Humanities, 13 (2): 11-23.

Siti Norbaizura Che Azizan & Nurfaradilla Mohamad Nasri. (2020). Pandangan guru terhadap pembelajaran talian melalui pendekatan Home based Learning semasa pandemik Covid-19. PENDETA Journal of Malay Language, Education and Literature, 11, Edisi Khas, 46-57.

Suzlina Hilwani Baharuddin & Jamaludin Badusah. (2015). Tahap penggunaan web 2.0 dalam pengajaran guru bahasa Melayu sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu. 5 (2): 38-48.

Zamri Mahamod & Anita Abdul Rahman. 2020. COVID-19: Impak dalam pengajaran dan pembelajaran. Dlm. Zamri Mahamod & Anita Abdul Rahman. (Pnyt.) Sistem Pendidikan di Malaysia: Sejarah dan Cabaran Abad Ke-21, 449-486. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia

Zarinah Arshat, Farah Syuhada Pai & Zanariah Ismail. (2018). Keluarga B40: Tekanan dan Kekuatan. Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences, 10 (1): 91-102.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.