TAHAP PENGETAHUAN DAN KEKANGAN YANG DIHADAPI OLEH GURU BAHASA MELAYU KETIKA MENGGUNAKAN APLIKASI GOOGLE MEET DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM TALIAN (The level of Knowledge and Constraint among Malay Language Teachers into Implementation Online Teaching and Learning Using Google Meet Application)

UGARTINI MAGESVARAN

Abstract


Abstrak: Penggunaan aplikasi Google Meet (GM) merupakan suatu kaedah dalam manual pengajaran yang telah diperkenalkan oleh KPM. Kajian ini bertujuan untuk meneroka tahap pengetahuan dan kekangan yang dihadapi guru ketika menggunakan aplikasi GM sebagai medium pelaksanaan PdP Bahasa Melayu secara dalam talian di sekolah menengah. Seramai 11 orang guru Bahasa Melayu di Kulim, Kedah dijadikan peserta kajian untuk ditemu bual. 5 orang guru Bahasa Melayu yang mengajar di sekolah kategori bandar dan 6 orang guru Bahasa Melayu yang mengajar di sekolah kategori luar bandar dipilih sebagai peserta kajian. Semua guru Bahasa Melayu ialah guru berpengalaman. Data temu bual dianalisis secara naratif. Dapatan kajian menunjukkan tahap pengetahuan guru Bahasa Melayu tentang penggunaan aplikasi GM dalam PdP Bahasa secara dalam talian adalah tinggi. Kekangan dan kesukaran yang dihadapi oleh guru Bahasa Melayu ketika mengajar menggunakan aplikasi GM ialah sikap pelajar yang tidak bersedia untuk belajar secara dalam talian, di samping sikap ibu bapa yang tidak memberi kerjasama semasa PdP dalam talian dijalankan. Kajian ini membuktikan bahawa walaupun PdP dalam talian suatu norma baharu dalam konteks pendidikan di Malaysia, tetapi guru-guru menunjukkan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan PdP secara talian. Guru-guru menggunakan pelbagai pendekatan dan kaedah mengajar berbantukan aplikasi digital seperti GM untuk menarik minat pelajar untuk belajar secara dalam talian.

Kata Kunci:  Pengetahuan guru, kekangan guru, aplikasi Google Meet, pengajaran dan pembelajaran dalam talian, pendidikan Bahasa Melayu

Abstract: The use of the Google Meet (GM) application is a method in the teaching manual that has been introduced by the MOE. This study aimed to explore the level of knowledge and constraints faced by teachers when using the GM application as a online teaching and learning (TnL) Malay Language at secondary school. A total of 11 Malay Language teachers in Kulim, Kedah study participants to be interviewed. 5 Malay Language teachers who teach in the school category and 6 teachers of Malay Language teaching in rural schools category selected as study participants. All Malay Language teachers are experienced teachers. Interview data were analyzed narratively. The findings show that the level of knowledge of Malay Language teachers on the use of GM application in TnL is high. Constraints and difficulties faced by the Malay Language teachers when teaching use applications GM is the attitude of students who are not ready to learn online, in addition to the attitude of parents who did not cooperate during the TnL online run. This study proves that although online TnL is a new norm in the context of education in Malaysia, but teachers show a high commitment to implement online TnL. Teachers use a variety of teaching approaches and methods assisted by digital applications such as GM to attract students to learn online.

Keywords: Teacher knowledge, constraints, Google Meet application, online teaching and learning, Malay language education


Full Text:

PDF

References


Abdul Halim Abdullah. (2020). COVID-19 buka mata warga pendidik dan pelajar. Berita Harian, 28 Mac. Diakses pada 21 Julai 2021 dari: https://www.bharian.com.my/rencana/komentar/2020/03/670374/COVID-19-buka-mata-warga-pendidik-pelajar

Abidah Azmil, Nurul Hidaayatullaah Hasan, Roy Martin Simamora, Daliana Fehabutar & Lely Mutakinati. (2020). The Impact of COVID-19 to Indonesian education and its relation to the philosophy of merdeka belajar. Studies in Philosophy of Science and Education.

Andrew, A., Cattan, S., Dias, M.C., Farquharson, C., Kraftman, L., Krutikova, S., Phimister, A. & Sevilla, A. (2020). Learning during the lockdown: Real-time data on children’s experiences during home learning. Diakses dari: https://ifs.org.uk/uploads/BN288-Learning-during-the-lockdown-1.pdf [23 Ogos 2021]

Arias, J.J., Swinton, J. & Anderson, K. (2018). Online vs. face-to-face: A comparison of student outcomes with random assignment. E-Journal of Business Education and Scholarship of Teaching, 12 (2), 1-23.

Azlin Norhaini Mansor, Nur Hidayah Zabarani, Khairul Azhar Jamaludin, Mohamed Yusoff Mohd. Nor, Bity Salwani Alias, & Ahmad Zamri Mansor. (2021). Home-based learning teacher readiness scale: Instrument development and demographic analysis. Sustainability Journal, 13 (2228), 1-15.

Bani Hidayat Mohd Shafie. (2020). Pelaksanaan PdP dalam talian semasa Perintah Kawalan Pergerakan Fasa 1 dan 2 COVID-19. Jurnal Dunia Pendidikan, 2 (2), 213-221.

Dwi Briliannur Dwi, Aisyah Amelia, Uswatun Hasanah, Abdy Mahesha Putra & Hidayatur Rahman. (2020). Analisis keefektifan pembelajaran online di masa pandemik COVID-19. Mahaguru: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 28-37

Creswell, J.W. 1994. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publisher.

Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (1994). Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage.

Hayati Ismail. (2020). COVID-19 Memangkin Perubahan Pendidikan. Bernama.7 Mei. https://www.bernama.com/bm/tintaminda/news.php?id=1839515

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2020). Manual Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah. Putrajaya: Bahagian Pengurusan Sekolah.

Manzoor, A. & Ramzan, Q. (2020). Online teaching and challenges of COVID-19 for inclusion of persons with disabilities in higher education. Diakses dari: https://www.researchgate.net/publication/340681691_Online_Teaching_and_Challenges_Of_COVID-19_For_Inclusion_Of_Persons_with_Disabilities_in_Higher_Education [30 Ogos 2021]

Marni Izzati Kamaruddin. (2020). Perbezaan tahap pengetahuan, penggunaan dan penerimaan guru Bahasa Melayu berdasarkan faktor umur dan pengalaman mengajar ketika mengaplikasikan persekitaran pembelajaran maya. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 10 (2), 15-28.

Md. Fadzil Masri. (2020). Keberkesanan kaedah kelas berbalik dalam meningkatkan kemahiran mengolah karangan. Kertas Projek Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Fairuz Jafar, Zetty Akmar Amran, Mohd Faiz Mohd Yaakob, Mat Rahimi Yusof & Hapini Awang. (2020). Kesediaan pembelajaran dalam talian semasa pandemik COVID-19. Prosiding Seminar Darulaman 2020 Peringkat Kebangsaan, hlm. 404-410. Anjuran IPG Kampus Darul Aman.

Muhammad Izzat Mailis, Zuraini Hanim & Nur Hafizaliyana. (2020). Persepsi pelajar Kolej Universiti Islam Melaka terhadap pelaksanaan pembelajaran secara atas talian dalam era pandemik COVID-19. Jurnal Kesidang, 5, 88-99.

Muniroh Hamat, Siti Balqis Mahlan & Ch’ng Pei Eng. (2020). Adaptasi Pengajaran dan Pembelajaran Secara Maya dalam Kebiasaan Baharu Semasa Pandemik COVID-19. Shah Alam: SIG:e-Learning@CS.

Nor Fauziana Mohd Salleh. (2020). Pandemik Coronavirus (COVID-19): Pembelajaran dan pengajaran secara atas talian satu keperluan di Malaysia. Diakses dari: https://www.researchgate.net/publication/342886967_pandemik_coronavirus_covid_19_pembelajaran_dan_pengajaran_secara_atas_talian_suatu_keperluan_di_malaysia [23 Ogos 2021]

Nur Hazirah Hairia’an & Masayu Dzainudin. (2020). Pengajaran dan pemudahcaraan dalam talian semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 9, 18-28.

Rahayu Ahamad Bahtiar, Sham Ibrahim, Halijah Ariffin, Nor Hazimah Ismail & Wan Mohd Khairul Wan Isa. (2020). Peranan dan Cabaran Pemimpin Pendidikan dalam Memastikan Matlamat dan Agenda Pendidikan Dilestari dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) COVID-19. Institut Aminuddin Baki, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Rohaidah Mazlan, Norziah Amin, Mohd Zaki Abd. Rahman & Zamri Mahamod. (2020). Tahap penguasaan membaca dan menulis murid B40 dari perspektif guru Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 10 (2), 54-73.

Shazarina Zdainal Abidin, Suziana Hanini Sulaiman, Suhana Mohamed Lip, Norshilawani Shahisdan, Natasha Ariffin, Mohamas Fuad Ishal & Sapie Sabilan. (2020). Tekanan emosi pensyarah dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran atas talian di era pandemik COVID-19. Prosiding Seminar Antarabangsa Isu-isu Pendidikan (ISPEN), hlm. 289-296. Anjuran Kolej Universiti Islam Selangor pada 10 November 2020.

Siti Balqis Mahlan & Muniroh Hamat. 2020. Pengajaran dan Pembelajaran dalam Talian Semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Shah Alam: SIG:e-Learning@CS.

Siti Nurbaizura Che Azizan & Nurfaradilla Mohamad Nasri. (2020). Pandangan guru terhadap pembelajaran dalam talian melalui pendekatan Home Based Learning semasa tempoh pandemik COVID-19. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 11 (Edisi Khas COVID-19), 46-57

Sumarni Lapammu & Zamri Mahamod. (2018). Tahap pengetahuan, sikap dan kesediaan pelajar tingkatan 4 terhadap penggunaan pembelajaran persekitaran maya VLE Frog dalam pembelajaran Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 8 (1), 53-62.

Wikipedia. (2020). Google Meet. Diakses dari: https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Meet [23 Ogos 2021]

Zakaria Saad, Baskaran Subramaniam, Malar Muthiah, Abdul Malek Yaaku, Chin Soo Fong & Othayakumaran Kandasamy. (2020). Kesediaan penggunaan Google Meet sebagai platform pengajaran dan pembelajaran dalam talian bagi siswa guru di Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim. Proceedings of International Conference on The Future of Education IConFEd, hlm. 84-102. Seminar anjuran IPG Kampus Tuanku Bainun, Pulau Penang pada 17-18 November 2020.

Zamri Mahamod, Muhammad Helmi Norman & Kamariah Abu Bakar. (2020). Revolusi Industri 4.0: Impaknya pada pendidikan abad ke-21. Dlm. Zamri Mahamod & Anita Abdul Rahman. (pnyt.). Sistem Pendidikan di Malaysia: Sejarah dan Cabaran Abad Ke-21, hlm. 413-448. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zamri Mahamod. (2021). Memperkasa pedagogi guru dalam norma baharu pendidikan. Kertas kerja Ucap Utama dalam Kolokium Kajian Tindakan dan Pembelajaran Berasaskan Projek @ KOSERI 2021. Kolokium Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Selangau dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak secara dalam talian pada 19-20 Ogos 2021.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.