STRATEGI PENGAJARAN DALAM TALIAN YANG DIGUNAKAN OLEH GURU BAHASA MELAYU DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA MURID SEKOLAH RENDAH (Online Teaching Strategies Used by Malay Language Teachers in Improving Reading Primary School Students)

INTAN NUR SYUHADA HAMZAH, ZAMRI MAHAMOD

Abstract


Abstrak: Pengajaran dan pembelajaran dalam talian merupakan satu norma baharu dalam sistem pendidikan. Kajian ini bertujuan untuk meneroka strategi pengajaran yang digunakan oleh guru Bahasa Melayu dalam meningkatkan kemahiran membaca murid-murid ketika mengajar secara dalam talian. Seramai tiga orang guru Bahasa Melayu yang berpengalaman mengajar dijadikan peserta kajian. Ketiga-tiga peserta kajian ialah guru berpengalaman, mengajar secara dalam talian dan sukarela untuk ditemu bual. Guru-guru Bahasa Melayu ini mengajar pada Tahap 2 di tiga buah sekolah rendah berbeza di daerah Pekan, Pahang. Data temu bual secara naratif berdasarkan tema-tema yang ditemui. Dapatan kajian menunjukkan bahawa guru Bahasa Melayu kerap mengaplikasikan strategi berpusatkan bahan dan aktiviti dalam kemahiran membaca ketika mengajar secara dalam talian. Dua strategi pengajaran ini mempengaruhi strategi pengajaran guru Bahasa Melayu dalam meningkatkan kemahiran membaca murid-murid sekolah rendah dalam pembelajaran secara dalam talian. Implikasi kajian ini ialah pembelajaran dalam talian boleh membantu meningkatkan kemahiran membaca murid-murid sekolah rendah.

Kata Kunci: Strategi pengajaran, pembelajaran dalam talian, kemahiran membaca, kemahiran menulis, sekolah rendah

Abstract: Online teaching and learning is a new norm in the education system. This study aimed to explore the teaching strategies used by teachers of Malay Language inimproving the reading skills of students when teaching online. A total of three teachers who had been teaching Malay Language made pesert study. All three study participants were experienced teachers, taught online and volunteered to be interviewed. Teachers have taught Malay Language at Level 2 at three different primary schools in Pekan, Pahang. Narrative interview data based on the themes encountered. The results showed that the Malay Language teachers often apply the material-centered strategies in reading skills and strategies centered activities when teaching reading skills online. Two teaching strategies affect Malay Language teaching strategies to improve reading skills of primary school student online learning. The implication of this study is that online learning can help improving the reading skills of primary school students.

Keywords: Teaching strategy, online learning, reading skill, writing skill, primary school


Full Text:

PDF

References


Abdul Aziz Busri & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad. (2021). Strategi pengajaran guru Bahasa Melayu dalam menangani masalah bacaan dalam kalangan murid disleksia di sekolah rendah pedalaman Sarawak. Jurnal Dunia Pendidikan, 3 (1), 618-627.

Abdul Aziz Ishak & Aida Zuraina Mir Ahmad Talaat. (2020). Pembelajaran atas talian: Tinjauan terhadap kesediaan dan motivasi dalam kalangan murid Diploma Logistik dan Pengurusan rantaian bekalan, Politeknik Seberang Perai, Pulau Pinang. Jurnal Dunia Pendidikan, 2 (4), 48-82.

Abdul Rashid Abdul Aziz, Amin Al-Haadi Shafie, Zuraina Ali & Noor Dahiah Sulhana Dzainal. (2020). Pengamalan nilai agama dalam mengatasi kemurungan semasa pandemik COVID-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 5 (12), 31-44.

Abdul Rasid Jamian & Zulkafli Osman. (2008). Keupayaan kemahiran membaca dan menulis Bahasa Melayu murid sekolah rendah kebangsaan luar bandar. Kertas kerja di Konvensyen Pendidikan Nasional 2008. Anjuran Universiti Pendidikan Sultan Idris pada 2-4 Jun 2008.

Abdul Rasid Jamian. (2011). Permasalahan kemahiran membaca dan menulis bahasa melayu murid-murid sekolah rendah di luar bandar. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1 (1), 1-12.

Ahmad Khairuddin Mohd Ghazi, Haikal Anuar Adnan, Daniella Mokhtar, Najwa Afiqa Rohaizad & Nazuha Shamshuddin. (2018). Kefungsian keluarga dan perkaitannya dengan motivasi pencapaian: Satu kajian di Kementerian Sumber Manusia. Jurnal Psikologi Malaysia, 32 (3), 165-175.

Ahmad Rizal Md Rais, Abdul Razaq Ahmad & Norfarizah Adira Abd. Hadi. (2016). Kompetensi guru terhadap aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. 7th International Seminar on Regional Education pada 5-7 November 2015.

Amirul Mukminin Mohamad. (2020). Quizizz sebagai e-penilaian norma baharu terhadap penutur antarabangsa dalam kursus Bahasa Melayu. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 11, 80-92.

Buja A., Paganini, M., Cocchio, S., Scioni, M., Rebba, V. & Baldo V. 2020 Demographic and socio-economic factors, and healthcare resource indicators associated with the rapid spread of COVID-19 in Northern Italy: An ecological study. PLoS ONE, 15 (12), e0244535

Che Zanariah Che Hassan & Fadzilah Abd Rahman. (2011). Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis di sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1 (1), 67-87.

Chua Yan Piaw. (2014). Asas Statistik Penyelidikan: Analisis Data Skala Likert. Edisi Ke-3. Selangor: McGraw Hill Education.

Eka Dewi Lukmana Sari, Mursalim & Akhmad Murtadlo. (2017). Pengembangan teknik pembelajaran menulis dan membaca melalui gerakan literasi sekolah. Jurnal Bahasa, Sastra, Seni dan Budaya, 1 (4), 341-352.

Fazlina Abd Rahiman & Aniza Suriati Abdul Shukor. (2017). Hubungan minat dan sikap terhadap pencapaian pelajar dalam kursus DPA3043. National Innovation and Invention Competition through Exhibition (ICompEx’17).

Fenny Lau Yeo Feng, Kee Guek Fen, Khoo Phau Liang & Lee Huoy Shin. (2021). Kaedah pengajaran dalam talian guru Bahasa Melayu dan motivasi murid sekolah jenis kebangsaan Cina sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 11 (1), 57-74.

Hasnah Hussiin. (2020). Kesan COVID-19 kepada pelajar UMP: Satu kajian ringkas. Diakses dari: http://umpir.ump.edu.my/id/eprint/31654/1/Pandemik%20Covid-19%20didik%20manusia%20tentang%20hidup%20beretika.pdf [3 September 2021]

Hunt, L. (2004). Creative e-transition. Dlm Claude Ghaoui, (Eds.). E-education Applications: Human Factors and Innovative Approaches. London: Idea Group Inc.

Jaka Warsihna. (2016). Meningkatkan Literasi Membaca dan Menulis Dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Juliana Langgat. (2020). Norma Baharu: P&P Amali dari Rumah. Kota Kinabalu: Penerbit Universiti Malaysia Sabah.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2010). Program LINUS Tahap 1 Sekolah Rendah. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2016). Kurikulum Standard Sekolah Rendah: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Tahun Empat. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2020). Surat Pekeliling Iktisas Bilangan 3 Tahun 2020: Garis Panduan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Disebabkan Penularan Jangkitan COVID-19. Putrajaya: Bahagian Pengurusan Sekolah.

Manzoor, A. & Ramzan, Q. (2020). Online teaching and challenges of COVID-19 for inclusion of persons with disabilities in higher education. Diakses dari: https://www.researchgate.net/publication/340681691_Online_Teaching_and_Challenges_Of_COVID-19_For_Inclusion_Of_Persons_with_Disabilities_in_Higher_Education [02 September 2021]

Mazlan Ismail. (2016). Pengajaran Bahasa Melayu: Didik Hibur dan Seni Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Mohd Aderi Che Noh. (2009). Amalan pengajaran Tilawah al-Quran: Satu tinjauan terhadap persepsi guru di sekolah menengah harian Malaysia. Journal of Islamic and Arabic Education, 1 (1), 55-72.

Mohd Fairuz Jaafar, Mat Rahimi Yusof & Hapini Awang. (2020). Kesediaan pembelajaran dalam talian semasa pandemik COVID-19. Kertas Seminar Darulaman Peringkat Kebangsaan (SEDAR’20).

Mohd Radzi Jidin. 2020. Belajar dalam talian kurang berkesan berbanding bersemuka. Berita Harian 1 Julai 2020. Diakses dari: https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2020/07/595525/belajar-dalam-talian-kurang-berkesan-berbanding-bersemuka-metrotv [08 Jun 2021).

Mohamad Rozi Kasim. (2021). Program LINUS Bahasa Melayu: Beberapa kelemahan dalam penilaian dan cadangan penambahbaikan. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 12 (2), 1-10.

Muhamad Hasan Abdul Rahman. (2000). Media Pengajaran: Penghasilan Bahan Pengajaran Berkesan. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Muhammad Naim Basir. (2019). Keberkesanan strategi pengajaran berpusatkan bahan dalam PdPc Bahasa Melayu. Academia. Diakses dari: https://www.academia.edu/39831895/keberkesanan_strategi_pengajaran_berpusatkan_bahan_dalam_pdpc_bahasa_melayu [01 Julai 2021].

Muhammad Saiful Haq Husin, Nik Hafizah Abd. Rahman & Agus Syahrani. 2012. Pembelajaran membaca Bhasa Melayu dalam kalangan pelajar Tamil: Kaedah gabung bunyi kata. Jurnal Bahasa dan Sastra, 12 (1), 1-23.

Muniroh Hamat, Siti Balqis Mahlan & Ch’ng Pei Eng. (2020). Adaptasi Pengajaran dan Pembelajaran Secara Maya dalam Kebiasaan Baharu Semasa Pandemik COVID-19. Shah Alam: SIG:e-Learning@CS.

Norsita Ali & Zainal Madon. (2014). Tinjauan awal interaksi guru kanak-kanak dalam pemupukan pemikiran kreatif kanak-kanak prasekolah. Proceedings 2nd International Conference on Social Sciences Research, pp. 737-746. Anjuran Universiti Malaysia Sabah pada 9-10 June 2014, Kota Kinabalu, Sabah.

Nur Hazirah Hairia’an & Masayu Dzainudin. (2020). Pengajaran dan pemudahcaraan dalam talian semasa perintah kawalan pergerakan. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 9, 18-28.

Peter, D., Gregersen, T. & Mercer, S. (2020). Understanding Language Teacher Wellbeing: An ESM Study of Daily Stressors and Uplifts. Thousand Oaks, CA: Sage.

Roselan Baki. (2003). Pengajaran dan Pembelajaran Penulisan Bahasa Melayu. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd.

Rosninawati Hussin. (2020). Pembelajaran dalam talian sebagai norma baharu. Diakses dari: http://fkp.usim.edu.my/pembelajaran-dalam-talian/ [13 Mei 2021].

Sekaran, U. & Bougie, R. (2016). Research Methods of Business: A Skill Building Approach. 6th Edition. New York: John Wiley and Sons.

Syamsulaini Sidek & Mashitoh Hashim. (2016). Pengajaran berasaskan video dalam pembelajaran berpusatkan pelajar: Analisis dan kajian kritikal. Journal of ICT in Education, 3, 24-33.

Wahyu Trisnawati & Sugito. (2021). Pendidikan anak dalam keluarga era COVID-19. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 5, 823-831.

Wan Nurzuliana Wan Ahmad. (2019). Amalan guru dalam melaksanakan kemahiran literasi Bahasa Melayu bagi Program LINUS di sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 9 (1), 1-11.

Wan, Ya Shin. (2020). Education during COVID-19. Retrieved from: http://www.ideas.org.my/briefideasno-19-education-during-COVID-19/, [22 September 2020].

Yahya Othman & Roselan Baki. (2007). Aplikasi komputer dalam pengajaran bahasa: penguasaan guru dan kekangan dalam pelaksanaan. 1st International Malaysian Educational Technology Convention.

Yahya Othman. (2005). Trend dalam Pengajaran Bahasa Melayu. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Yusup Hashim. (2012). Penggunaan e-Pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Kertas kerja di Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Guru pada 15-17 Oktober 2012. Kuantan Pahang. Asia e-University Kuala Lumpur.

Zahiah Kassim & Abdul Razaq Ahmad. (2010). E-pembelajaran: Evolusi internet dalam pembelajaran sepanjang hayat. Proceedings of Regional Conference on Knowledge Integration in ICT 2010.

Zamri Mahamod. (2014). Inovasi P&P dalam Pendidikan Bahasa Melayu. Cetakan Ketiga. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Zamri Mahamod. (2021). Memperkasa pedagogi guru dalam norma baharu pendidikan. Kertas kerja Ucap Utama dalam Kolokium Kajian Tindakan dan Pembelajaran Berasaskan Projek @ KOSERI 2021. Kolokium Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Selangau dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak secara dalam talian pada 19-20 Ogos 2021.

Zamri Mahamod. (2020). Psikolinguistik dan Pengajaran Bahasa. Cetakan Keempat. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zawiah Bahrom. (2020). Pedagogi norma baharu: Cabaran dan hikmah. Jurnal Refleksi Kepemimpinan, 3, 74-85.

Zeckqualine Melaidan & Dayang Nurlisa Abang Zainal Abidin. (2017). Pengajaran Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar asing: Analisis pola kesalahan tatabahasa dalam penulisan. Issues in Language Studies, 9 (1).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.