MERUNGKAI MAKNA SAJAK “ISTIMEWANYA KITA” : PENGAPLIKASIAN SEMANTIK INKUISITIF DALAM KALANGAN MURID TAHUN EMPAT (Unravels the Meaning of “We are Special” Rhyme: The Application of Inquisitive Semantic among Year Four Pupils)

GEORGE ROMIKO BUJANG, MARY FATIMAH SUBET

Abstract


Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk menerangkan makna sebenar bahan seni bahasa dalam Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 4 melalui analisis Semantik Inquisitif (SI) yang diperkenalkan oleh Nor Hashimah Jalaluddin (2014). Kajian ini berbentuk penyelidikan kualitatif. Kaedah analisis teks ke atas bahan seni bahasa yang diekstrak dari Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 4 dijalankan termasuk pemerhatian ke atas 10 murid Tahun 4 sebagai responden kajian ini. Hasil kajian menunjukkan bahawa bahan seni bahasa seperti puisi boleh menimbulkan persoalan yang boleh dikaitkan dengan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) murid. Selain itu, kajian ini mendapati makna tersirat yang dihajati dapat dirungkai oleh murid apabila analisis satu persatu pendekatan semantik inkuisitif dilakukan, bermula dengan analisis semantik skrip, semantik resonans dan seterusnya semantik inkuisitif. Pengaplikasian Teori Relevans yang diasaskan oleh Sperber dan Wilson (1986, 1995) pada tahap kedua analisis semantik resonans menunjukkan bahawa subjek Bahasa Melayu boleh digabungkan dengan pelbagai disiplin yang lain. Oleh itu, pembelajaran subjek ini menjadi lebih menarik dan bersifat multidisiplin. Kajian ini diharap dapat memberi pendekatan baharu kepada pendidik, terutamanya guru-guru Bahasa Melayu di peringkat pendidikan rendah untuk merancang  pengajaran dan pembelajaran yang lebih mencabar dan menyeronokkan bagi memastikan impak pembelajaran yang lebih baik dan bermakna kepada murid.

Kata Kunci: Seni bahasa, semantik inkuisitif, Teori Relevans, bahasa figuratif, KBAT

Abstract: The aim of this study is to explain the actual meanings implicated in language arts materials in Year 4 Malay Language Textbook via Inquisitive Semantic analysis (IS) introduced by Nor Hashimah Jalaluddin (2014). This is a qualitative research. Text method analysis on language arts’ materials extracted from Year 4 Malay Language Textbook was carried out as well as observation on 10 pupils of Year 4 as respondents of this study. The results showed that language arts’ materials such as poems can create questions which can be related to pupils’ high order thinking skills (HOTS). In addition, this study found that there were implied meanings when the inquisitive semantic approach analysis was performed in stages starting with the semantic script's analysis, semantic resonance’s analysis and subsequently inquisitive semantic analysis. The application of Relevance Theory founded by Sperber and Wilson (1986, 1995) enhanced further the analysis done at the second stage of semantic resonance’s analysis whereby the subject of Malay language can be combined with various other disciplines. Hence, the learning of these subjects become more interesting and multi-disciplinary. This study is expected to provide a new approach to educators, especially Malay language teachers at the primary education level, to plan a more challenging and enjoyable teaching and learning experience to ensure a better and meaningful learning impact for students.

Keywords: Language arts, inquisitive semantics, Relevance Theory, figurative language, HOTS

 


Full Text:

PDF

References


Aida Qamariah Isyak, Salinah Ja’afar & Ahmad Ramizu Abdullah. (2018). Pantun kanak-kanak dari perspektif semiotik Riffaterre. Jurnal Antaratarabangsa Dunia Melayu, 11 (1), 88-109.

Chew Fong Peng & Zul Hazmi Hamad. (2018). Kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan bahasa Melayu melalui teknik penyoalan. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 8 (1), 1-12 .

Glosari Astronomi. (1995). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hasmidar Hassan. (2006). Kata hubung “dan” dan “tetapi”: Satu analisis perbandingan nahu dan pragmatik. Tesis Doktor Falsafah. Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kementerian Kesihatan Malaysia. http://www.myhealth.gov.my/proses-kelahiran/ Diakses pada 24 September 2021.

Kamus Dewan Edisi Keempat. (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2018). Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Tahun 4. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2018). Laporan Tahunan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Putrajaya: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar.

Mary Fatimah Subet. (2012). Teori relevans dalam personifikasi. Dlm. Fazal Mohamed Mohamed Sultan, Norsimah Mat Awal & Harishon Radzi (Eds.). Pemantapan dan Pembinaan Ilmu Linguistik Berasaskan Korpus, hlm. 207-223. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Maulana Al-Fin Che Man & Nor Hashimah Jalaluddin. (2018). Unsur burung dalam pantun: analisis semantik inkuisitif. Jurnal Wacana Sarjana, 2 (1), 1-15.

Mazarul Hassan Mohamad Hanapi & Norazimah Zakaria. (2019). Pemikiran aras tinggi melalui peribahasa dalam bahan multimedia untuk pengajaran Bahasa Melayu sekolah rendah. International Journal of Modern Education, 1 (1), 28-38.

Mohd Ridzuan Md Nasir & Mary Fatimah Subet. (2019). Analisis semantik inkuisitif peribahasa Bahasa Melayu. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 16 (2), 227-253.

Noor Aziza Sulaiman (2012). Novel ‘Di Sebalik Dinara’. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Ditributors Sdn Bhd.

Nooriza Kassim & Effandi Zakaria. (2015). Integrasi kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik: Analisis keperluan guru. Bangi. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nor Hashimah Jalaluddin. (2014). Semantik dan Akal Budi Melayu. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Rajendran, N.S. (2001). Pengajaran kemahiran berfikir aras tinggi: Kesediaan guru mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Projek KBKK: Poster Warisan Pendidikan. Anjuran Pusat Perkembangan Kurikulum, KPM dari 1 hingga 2 Ogos.

Rohani Abdullah. (2004). Panduan Kurikulum Prasekolah. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Rona Hamzah, Hasdi Daud & Aiman Hamidon. (2019). Buku Teks BM KSSR Semakan Tahun 4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sperber, D. & Wilson, D. (1986). Dlm. Nor Hashimah Jalaluddin. (pnyt.). Relevans Komunikasi dan Kognisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sperber, D. & Wilson, D. (1995). Relevance: Communication and Cognition. 2nd Edition. Oxford: Basil Blackwell.

Srikandi Saemah Sameon & Mary Fatimah Subet. (2020). Perwatakan Dalam Novel KOMSAS “Di Sebalik Dinara”: Analisis Teori Relevans. Asian People Journal, 3 (1), 84-100.

Sukiman Saad, Noor Shah Saad & Mohd Uzi Dollah. (2012). Pengajaran kemahiran berfikir: Persepsi dan amalan guru matematik semasa pengajaran dan pengajaran di bilik darjah. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 2 (1), 18-36.

Syaari Ab Rahman. (2019). Menggapai Bintang: Ibrah Kisah-Kisah dalam al-Quran. Selangor. Iman Publication Sdn Bhd.

Tengku Sarina Aini Tengku Kasim & Fadillah Mansor. (2007). Keperluan motivasi dalam pengurusan kerja berkualiti dari perspektif pemikiran Islam. Jurnal Usuluddin, 25, 03-124.

Yahya Othman. (2014). Kemahiran berfikir aras tinggi dalam Bahasa Melayu: Peranan guru. Dlm. Zamri Mahamod et al. (pnyt.). Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu Kali Ketiga, hlm. 7-14. Bangi: Penerbit Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.