PENGGUNAAN PETA PEMIKIRAN i-THINK DALAM PEMBELAJARAN KOMSAS DALAM BAHASA MELAYU MURID SEKOLAH MENENGAH (The Use of i-Think Mind Map in KOMSAS Learning in Malay Language Students Secondary School)

NORHIDAYAH AZNI MOHAMED ZOHOMI, MOHD AYUB BAKRI, VINOOTHINI MANNOGARAN, SHAAMALA NADARAJAH

Abstract


Abstrak: Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti tahap pengetahuan, sikap dan kesediaan murid terhadap peta pemikiran i-Think dalam pembelajaran komponen sastera (KOMSAS) di beberapa sekolah menengah di Lembah Klang, Selangor. Seramai 169 orang murid telah dipilih sebagai responden kajian. Borang soal selidik menggunakan Google Form digunakan sebagai bahan kajian bagi mendapatkan data dan dianalisis berasaskan deskriptif dan inferensi dengan melihat kepada skor min dan hubungan antara tahap pengetahuan, sikap dan kesediaan murid terhadap peta pemikiran i-Think mengikut perbezaan jantina. Hasil kajian menunjukkan bahawa responden mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi, sikap yang positif dan kesediaan yang rapi terhadap peta pemikiran i-Think dalam pembelajaran KOMSAS. Dari segi hubungan sikap dengan faktor pengetahuan, sikap dan kesediaan terhadap peta pemikiran i-Think menunjukkan perbezaan dari segi jantina. Murid lelaki didapati lebih mempunyai pengetahuan tentang peta pemikiran, lebih bersikap positif dan bersedia untuk belajar menggunakan peta pemikiran i-Think ketika belajar KOMSAS berbanding murid perempuan. Kajian ini diharapkan dapat membantu murid untuk memmuridi kandungan KOMSAS dengan mudah.

Kata kunci : i-Think, KOMSAS, Bahasa Melayu, sekolah menengah

Abstract: This study was conducted to identify the level of knowledge, attitude and readiness of students towards the i-Think thought map in learning the literature component (KOMSAS) in several secondary schools in the Klang Valley, Selangor. A total of 169 students were selected as study respondents. A questionnaire using Google Form was used as research material to obtain data and analyzed based on descriptive and inference by looking at the mean score and the relationship between the level of knowledge, attitude and readiness of students towards the i-Think thought map according to gender differences. The results of the study show that the respondents have a high level of knowledge, a positive attitude and a thorough readiness for the i-Think thought map in KOMSAS learning. In terms of the relationship between attitudes and knowledge factors, attitudes and readiness towards the i-Think thought map show differences in terms of gender. Male students were found to have more knowledge about thought maps, were more positive and were ready to learn to use i-Think thought maps when studying KOMSAS compared to female students. This study is expected to help students to learn the content of KOMSAS easily.

Keywords: i-Think, literature component, Malay Language, secondary school


Full Text:

PDF

References


Abdul Rasid Jamian, Martini Misdon & Azhar Md. Sabil. (2017). Penggunaan peta pemikiran i-Think dalam pemahaman KOMSAS Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Malaysia, 42 (1), 51-59.

Anthony Aloysius Akup & Yahya Othman. (2017). Keberkesanan peta pemikiran dalam meningkatkan kemahiran menulis esei bahasa Melayu dalam kalangan murid tingkatan 6. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 7 (1), 44-55.

Che Zanariah Che Hassan & Fadzilah Abd Rahman. (2011). Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis di sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1(1), 67-87.

Chew Fong Peng & Siti Syahirah Yusof. (2021). Kesediaan pelajar terhadap peta pemikiran i-Think dalam pembelajaran KOMSAS dalam Bahasa Melayu di sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 11 (2), 15-25.

Chua Yan Piaw. (2014). Kaedah dan Statistik Penyelidikan. Edisi Ketiga. Selangor: McGraw-Hill Education (M) Sdn. Bhd.

Fadillah anak Layang & Zamri Mahamod. (2019). Tahap pengetahuan, kesediaan dan sikap guru Bahasa Melayu sekolah rendah dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran peta pemikiran i-Think. Jurnal Pendidikan Bahasa Malaysia,44 (1), 37-44.

Hyerle, D. (2011). Student Successes with Thinking Maps. 2nd Edition. Thousand Oaks: Corwin Press.

Jumaliah Mingan & Zamri Mahamod. (2016). Pengetahuan pelajar sekolah menengah tentang penggunaan peta pemikiran dalam pembelajaran Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 6 (2), 23-32.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2011). Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2012). Program i-Think Membudayakan Kemahiran Berfikir. Putrajaya: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Putrajaya: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2017). Kurikulum Standard Sekolah Menengah. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Laura A.W. (2011). The Effect of Thinking Maps on Students’ Higher Order Thinking Skills. California: California State University.

Mohd Majid Konting. (2009). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Muhamad Sidek & Ahamad Rahim. (2012). Inovasi pengajaran dan pembelajaran melalui Program i-think. IPGM International Convention in Teacher Learning and Development. Pearl International Hotel, Kuala Lumpur, 19-21 November 2012.

Nasyimah Ismail & Zamri Mahamod. (2016). Sikap dan kesediaan pelajar sekolah menengah terhadap kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran KOMSAS Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 6 (2), 59-67.

Nik Nur Farihah Nik Harmi. (2014). Keberkesanan kaedah peta pemikiran i-think terhadap pencapaian, sikap dan kesediaan murid tingkatan empat. Tesis Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia

Noor Hidayu Mohd Rahim & Yahya Othman. (2016). Keberkesanan peta bulatan dan peta alir dalam meningkatkan penguasaan menulis karangan naratif murid-murid Cina. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 6 (2), 68-77.

Rohaida Yusop & Zamri Mahamod. (2015). Keberkesanan peta pemikiran i-Think dalam meningkatkan Pencapaian Penulisan Bahasa Melayu Murid Tahun 6. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 5 (2), 31-37.

Saemah Rahman & Zamri Mahamod. (Pnyt.). (2016). Kreativiti dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Shahlan Surat & Zamri Mahamod. (Pnyt.). 2022. Inovasi Pedagogi dan Kreativiti Guru. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Sharifah Nor Puteh. (2012). Keprihatinan guru bahasa Melayu dalam melaksanakan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 2(11): 19-31.

Stockhof, H., Vries, B., Bastiaens, T. & Marten, R. (2018). Using mind maps to make student questioning effective: Learning outcomes of a principle-based scenario for teacher guidance. Research in Science Education, 50, 203-225.

Zamri Mahamod, Anita Abdul Rahman, Abdul Rasid Jamian & Shamsuddin Othman. (Pnyt.). (2020). Peta Pemikiran: Kreativiti Guru Merangsang Pemikiran Murid. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zamri Mahamod. (2011). Memperkasa guru, mempercekap murid: pengajaran dan pembelajaran bahasa melayu dalam abad ke-21. Prosiding Seminar Bahasa Melayu 2011, hlm. 1-30. Singapura: Pusat Bahasa Melayu.

Zamri Mahamod. (2019). Inovasi P&P dalam Pendidikan Bahasa Melayu. Cetakan Keempat. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.