PENERIMAAN, MINAT DAN AMALAN PELAJAR TINGKATAN 6 TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU SECARA DALAM TALIAN (Acceptance, Interest, and Practice of Form 6 Students towards Online Teaching and Learning of Bahasa Melayu)

CHEW FONG PENG, BILLY ANAK MEREDAN

Abstract


Abstrak: Pandemik COVID-19 telah mengubah lanskap pendidikan di Malaysia. Oleh itu, proses pengajaran dan pembelajaran terpaksa dilaksanakan secara dalam talian. Merujuk kepada situasi yang berlaku, kajian ini dilaksanakan untuk melihat penerimaan, minat dan amalan pelajar tingkatan 6 terhadap PdP Bahasa Melayu dalam talian. Bagi mencapai matlamat kajian ini, kajian kuantitatif yang menggunakan kaedah tinjauan dilaksanakan untuk mengumpul data. Soal selidik dilaksanakan secara dalam talian. Dapatan kajian menunjukkan tahap penerimaan, minat dan amalan pelajar terhadap PdP dalam talian adalah tinggi. Selain itu, kajian juga mendapati tidak terdapat hubungan antara penerimaan, minat dan amalan pelajar tingkatan 6 terhadap PdP Bahasa Melayu secara dalam talian. Di samping itu, kajian juga mendapati tidak terdapat perbezaan penerimaan dan amalan pelajar terhadap PdP Bahasa Melayu secara dalam talian berdasarkan lokasi tempat tinggal, tetapi terdapat perbezaan minat pelajar terhadap PdP Bahasa Melayu secara dalam talian berdasarkan tempat tinggal. Oleh itu, guru-guru perlu mengambil kira faktor tempat tinggal para pelajar tingkatan 6 dalam pengajaran Bahasa Melayu dalam talian.

Kata kunci: Amalan, minat, pelajar tingkatan 6, penerimaan, pengajaran dan pembelajaran dalam talian

Abstract: The COVID-19 pandemic has changed the educational landscape in Malaysia. Therefore, the teaching and learning process had to be implemented online. Referring to the prevailing situation, this study was conducted to see the Acceptance, interest and practices of Form Six students towards online Teaching and Learning of the Malay Language. To achieve the goals of this study, a quantitative study using a survey method was implemented to collect data. To collect data, questionnaires were administered online due to movement constraints.  The findings showed high levels of acceptance, interest and practice towards online learning. In addition, the study also found no correlation between the acceptance, interest and practice of Form Six students towards online learning. The study also found that, there was no difference in students' acceptance and student’s practice on online learning, based on student’s location of residence. However, there are differences in students' interest, in online learning based on place of residence.

 

Keywords: Practice, interest, Form 6 students, online teaching and learning

 


Full Text:

PDF

References


Ansary Ahmed, Yusup Hashim, Arafeh Karimi & Nazirah Mat Sin. (2010). Dasar E-Pembelajaran Negara (DePAN) untuk Institusi Pengajian Tinggi. Jawatankuasa e-CAP, Kementerian Pengajian Tinggi.

APEL. (2020). Pengajian dalam talian @ e-pembelajaran: Apa yang anda perlu tahu? Diakses daripada https://apel.oum.edu.my/pengajian-atas-talian-e-pembelajaran-apa-yang-anda-perlu-tahu (13 Mei 2023)

Noormalina Adenan & Yusmarwati Yusof. (2019). Penggunaan internet dalam kalangan pelajar kolej vokasional di Johor ke arah pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi. International Journal of Heritage, Art and Multimedia, 2(6), 19-32.

Amani Nawi & Umi Hamidaton. (2020). Penerimaan pelajar Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) terhadap penggunaan Microsoft Teams sebagai platform pembelajara: Satu tinjauan. E-Proceeding Seminar Antarabangsa Islam dan Sains (SAIS 2020), hlm. 315-330. Anjuran Universiti Sains Islam Malaysia.

Annita Muslimah. (2018). A survey on the use of google classroom in English Language Education Department of Islamic. Master Thesis of English Language Education. Islamic University of Indonesia, Jogjakarta.

Berita Harian. PKP: e-Pembelajaran tidak segerak sesuai di luar bandar, pedalaman. 16 April, 2020. Diakses daripada https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/04/677952/pkp-e-pembelajaran-tidak-segerak-sesuai-di-luar-bandar-pedalaman/ (13 Mei 2023)

Atousa Rasouli, Zahra Rahbania & Mohammad Attaran. (2016). Students’ readiness for e-learning application in higher education. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 4(3), 51-64.

Bond, T.G. & Fox, C.M. (2015). Applying the Rasch Model: Fundamental Measurement in the Human Sciences. 3rd Edition. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Lim, B., Hong, K.S. & Tan, K.W. (2008). Acceptance of e-learning among distance learners: A Malaysian perspective. In Hello! Where are you in the landscape of educational echnology? Proceedings ascilite Melbourne 2008. http://www.ascilite.org.au/conferences/melbourne08/procs/lim.pdf (16 Mei 2023)

Chua, Y.P. (2020). Mastering Research Methods. 3rd Edition. Kuala Lumpur: McGraw-Hill Education Sdn. Bhd.

Davis, F.D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340.

Deepika Nambiar. (2020). The impact of online learning during COVID-19: Students’ and teachers’ perspective. International Journal of Indian Psychology, 8(2), 783-793.

Nur Afifah Fadzil, Ahmad Nurilakmal Norbit, Muhammad Dzarif Ahmad Zahidi & Nuraznan Jaafar. (2020). Persepsi dan minat pelajar Tahfiz Bestari terhadap pembelajaran Bahasa Arab. Jurnal'Ulwan, 5(1), 207-222.

Heinich, R., Molenda, M. & Russell, J. D. (1993). Instructional media and the new technologies of instruction. Macmillan Pub. Co. Retrieved from https://books.google.com.ph/books/about/Instructional_Media.html?id=_ysiAQAAIAAJ&redir_esc=y (16 Mei 2023)

Irfan Fauzi & Iman Hermawan Sastra Khusuma. (2020). Teachers’ elementary school in online learning of COVID-19 pandemic conditions. Jurnal Iqra’: Kajian Ilmu Pendidikan, 5(1), 58-70.

Jerie Peter Langan & Zamri Mahamod. (2011). Sikap dan motivasi murid Iban dalam mempelajari Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1(1), 13-25.

Jessica Michael. (2023). Amalan dan masalah pendekatan pengajaran terbeza berpandukan MoLIB oleh guru Bahasa Melayu sekolah rendah kebangsaan. Jurnal Dunia Pendidikan, 5(1), 1-13.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Putrajaya: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2020). Garis Panduan Perlaksanaan PdP Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Disebabkan Penularan JangkitanCOVID-19. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 3, Tahun2020 Bertarikh 27 Mac 2020. Putrajaya. Daripada https://www.moe.gov.my/pekeliling/4081-manual-pengajaran-dan-pembelajaran-versi-2-2-feb-2021-1/file (16 Mei 2023)

Khairul Nizam Mohamed Zuki. (2017). Penerimaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua dalam kalangan murid berbangsa Bajau. International Journal of Humanities and Social Science Invention, 6(10), 2319-7722.

Saifolrudin Khalid Mahzan & Mohamad Khairi Othman. (2019). Persepsi, sikap dan penerimaan pelajar terhadap pengintegrasian ICT ke dalam proses PdP Pendidikan Islam melalui penggunaan Portal Web di Institusi Pondok di Kedah. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 4 (25), 01-21.

Miller, T., MacLaren, K. & Xu, H. (2020). Online learning: Practices, perceptions, and technology. Canadian Journal of Learning and Technology, 46(1), 1-27.

Mohd Asri Harun & Zulkifley Hamid. (2014). Penerapan Komunikatif dalam pengajaran Bahasa Melayu: Kajian Kes guru cemerlang. Jurnal Melayu, 13(1), 18-28.

Mohd Asri Harun, Zulkifley Hamid & Kartini Abd. Wahab. (2017). Kajian perbandingan sikap dan kecekapan komunikatif Bahasa Melayu dalam kalangan murid-murid Melayu bandar dan luar bandar. Jurnal Melayu (Isu Khas), 289-303.

Moidunny, K. (2009). The effectiveness of the National Professional Qualification for Educational Leaders (NPQEL). Doctoral Dissertation. National University of Malaysia.

Nazri Muslim & Abdul Latif Samian. (2012). Tahap Penerimaan pelajar terhadap peruntukan Bahasa Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan. International Journal of the Malay World and Civilisation, 30(1), 3-27.

Nilavani A/P Mahalingam & Khairul Azhar Jamaludin. (2021). Impak dan cabaran pelaksanaan PdP dalam talian semasa perintah kawalan pergerakan. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(4), 104-115.

Noor Hadzlida Ayob, Intan Suria Hamzah & Mohd Amar Aziz. (2021). Merapatkan jurang digital dalam pendidikan: Dasar dan strategi di Malaysia. Journal of Tourism, Hospitality and Environment Management, 6(25),157-170.

Nornikman Ag. Kati & Muhammad Syawal Amran. (2023). Amalan humor guru dan hubungannya dengan konsentrasi dan ingatan belajar murid dalam pembelajaran Bahasa Melayu. Jurnal Dunia Pendidikan, 5(1), 316-328.

Nor Ashikin Hedzir, Heritos Muling & Siti Aishah Sembai Aban Abdullah. (2022). Minat dan persepsi murid Melayu daripada keluarga sosioekonomi tinggi di sebuah sekolah antarabangsa terhadap pembelajaran bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 12(2), 94-101.

Nor Hadibah Hushaini, Zulkifli Osman, Anida Sarudin, & Husna Faredza Mohamed Redzwan. (2022). Tahap minat dan penerimaan murid terhadap bahan PdP gamifikasi dalam subjek Bahasa Melayu sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 12(2), 72-81.

Nor Fauziana Mohd Salleh. (2020). Pandemik coronavirus (COVID-19): Pembelajaran dan pengajaran secara dalam talian suatu keperluan di Malaysia. Diakses daripada https://www.researchgate.net/publication/342886967 (24 April 2023)

Nur Aisyah Mohamad, Zamri Mahamod & Sharala Subramanian. (2013). Kemahiran metakognitif dan hubungannya dengan jantina, jenis sekolah dan pencapaian murid dalam pembelajaran Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Malaysia, 38(2), 23-32.

Paphangkorn Preedachachwal, Hailai Sakworaphong & Sakol Sthitvithayanan. (2013). Acception and behavioral imitation of Korean culture from Korean entertainment media among Thai teenagers. Panyapiwat Journal, 5(1), 17-30.

Pareeda Hayeeteh, Shahidi A.H. & Rahim Aman. (2020). Penerimaan Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Universiti Rajabhat Yala (Yru) Thailand. Akademika, 90(3), 105-115.

Rathaneswaary Derbala & Ruhizan Mohamad Yasin. (2022).Tahap pengetahuan, penerimaan, kesediaan dan amalan pengajaran guru pemulihan khas terhadap pengajaran terbeza. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 7(4), e001445.

Raden Sudarwo & Anfas. (2020). The influence of interest and attitude on students learning motivation in distance education. International Journal of Arts and Social Science, 3(6), 255-261.

Ramuna Abdul Raffar & Mohd Mokhtar Tahar. (2022). Teraputik dalam didik hibur menarik minat belajar Bahasa Melayu Murid pendidikan khas. Jurnal Dunia Pendidikan, 4(3), 95-105.

Sakshi Agarwal & Jaya Shankar Kaushik. (2020). Student’s perception of online learning during COVID pandemic. The Indian Journal of Pediatrics, 87(7), 554-561.

Sarah Alia Mohamed Faisal & Nor Hafizah Adnan. (2021). Tahap kesediaan dan penerimaan guru dalam mempraktikkan penggunaan teknologi digital RI 4.0 sebagai bahan bantu mengajar dalam pendidikan rendah. International Journal of Advanced Research in Islamic Studies and Education, 1(3), 66-80.

Siti Azura Abu Hassan, Suzana Zainol Abidin & Zulkurnain Hassan. (2021). Keberkesanan pembelajaran dan pengajaran dalam talian (e-pembelajaran) terhadap pembelajaran pelajar di Kolej Komuniti Hulu Langat. International Journal of Humanities Technology and Civilization, 10(2), 1-14.

Siti Fatimah Md Azali & Siti Hasmiza Hassan. (2018). Kajian penerimaan pelajar terhadap kaedah Massive Open Online Course sebagai medium pembelajaran di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah, Jitra, Kedah. Journal of Technical and Vocational Education, 1, 73-86.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.