TAHAP PENGETAHUAN, KEMAHIRAN DAN SIKAP GURU BAHASA MELAYU DALAM MELAKSANAKAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH DI SEKOLAH RENDAH (Level of Knowledge, Skill and Attitude of Malay Language Teacher in Implementing Classroom Assessment in Primary School)

NUR SABRINA AIMAN MOHD ROSSZI, LOO SHU JING, NUR ATHIRAH HAMIZAH YAHYA, NOR FARAHIN ABDUL MANAF

Abstract


ABSTRAK:  Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan pentaksiran yang berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP). Tujuan PBD dilaksanakan adalah untuk mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid terhadap kandungan pembelajaran. Sesungguhnya, pelaksanaan PBD memerlukan pertimbangan profesional guru untuk menjamin kesahan dan kebolehpercayaan data perkembangan penguasaan murid dalam pembelajaran. Oleh itu, kajian ini dilaksanakan untuk mengenal pasti tahap pengetahuan, kemahiran dan sikap guru Bahasa Melayu dalam melaksanakan PBD. Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan dengan menggunakan soal selidik sebagai instrumen untuk mengumpul data kajian. Seramai 213 orang guru Bahasa Melayu dari 39 buah sekolah di daerah Sepang, Selangor dipilih sebagai responden. Data kajian ini dianalisis secara analisis deskriptif dan analisis inferensi. Dapatan kajian menunjukkan pengetahuan, kemahiran dan sikap guru Bahasa Melayu dalam melaksanakan PBD berada pada tahap yang tinggi. Selain itu, analisis ujian-t juga menunjukkan bahawa tiada perbezaan tahap pengetahuan dan sikap antara guru lelaki dan guru perempuan dalam melaksanakan PBD. Namun, terdapat perbezaan antara tahap kemahiran guru lelaki dan guru perempuan dalam melaksanakan PBD. Analisis korelasi Pearson pula menunjukkan bahawa tiada hubungan signifikan tahap pengetahuan dan sikap guru Bahasa Melayu melaksanakan PBD berdasarkan pengalaman mengajar. Namun, terdapat hubungan signifikan yang positif pada tahap kemahiran guru Bahasa Melayu melaksanakan PBD berdasarkan pengalaman mengajar.

Kata Kunci: Pengetahuan, Kemahiran, Sikap, Pentaksiran bilik darjah, guru Bahasa Melayu

ABSTRACT: Classroom Assessment (PBD) is a continuous assessment in teaching and learning. The purpose of PBD is to obtain information about the development, progress, abilities and achievements of students in learning content. Indeed, the implementation of PBD requires the professional judgment of teachers to guarantee the validity and reliability of data on the student mastery in learning. Therefore, this study is carried out to identify the level of knowledge, skills and attitudes of Malay language teachers in implementing PBD. This study uses a quantitative approach in the design of a survey study by using questionnaire as a research instrument. In this study, 213 respondent from Sepang district, Selangor was randomly selected. The finding of this study were analysis using descriptive statistics and inferential analysis. Based on the findings of this study, the level of knowledge, skills and attitudes among Malay Language teachers in implementing PBD is high. The analysis of T-test also shows that there is no difference in the level of knowledge and attitude between male and female teachers in implementing PBD. However, there is a difference between the skill level of male Malay Language teachers and the attitude of female teachers in implementing PBD. Correlation Pearson analysis shows that there is no relationship between the level of knowledge and attitude of teachers implementing PBD and teaching experience. However, there are significant relationship between the skill level of Malay Language teachers in implementing PBD and teaching experience.

Keywords: Knowledge, Skill, Attitude, Classroom assessment, Malay Language teacher

 


Full Text:

PDF

References


Ahmad Affiq Mohd Yusoff, Fatin Nur Farhana Ruslan, Mohd Siddiq Abdul Aziz & Nur Izzaty Zipri. 2023. Kesediaan guru Bahasa Melayu di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dalam melaksanakan kajian pengajaran. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 13(1): 25-37.

Ali Md. Ruzlan & Veloo A. 2017. Teachers’ Autonomy and Accountability in Assessing Students’ Physical Education in School-Based Assessement. Teacher Development and Towards Professional Empowerment Practices Perspectives Cross Borders. London: Springer.

Anniliza Mohd Isa, Al-Amin Mydin, Abdul Ghani Kanesan Abdullah & Wan Fadhlurrahman W. Md. Rasidi. 2020. Transformasi Pendidikan Tahap 1: Peperiksaan ke Pentaksiran Bilik Darjah. Shah Alam: Kaizentrenovation Sdn. Bhd.

Ashma Said, Darayani Johari, Noor Marina Yunus & Nurhidayah Mat Husin. 2022. Tahap pemahaman dan integriti guru bahasa Melayu dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah di sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 12(2): 118-124.

Ashma Said & Wan Muna Ruzanna Wan Mohamad. 2023. Pemansuhan UPSR: kesediaan guru bahasa Melayu tahun enam dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Jurnal Dunia Pendidikan, 5(1): 181-191.

Bryant, E.C. 1974. Associations between Educational Outcomes and Background Variables (Monograph). Denver, CO: National Assessment of Educational Progress.

Creswell, J.W. 2012. Educational Research: Planning, Conduction and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. 4th Edition. New York: Pearson.

Babbie, E. 2022. The Basics of Social Research. Boston: Wadsworth.

Fara Izzati Marnizam & Siti Rahaimah Ali. 2021. Penilaian pelaksanaan pentaksiran bilik darjah dalam kalangan guru Matematik sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Sains dan Matematik Malaysia, 11(2): 81-94.

Fullan, M. 2001. The New Meaning of Educational Change. 3rd Edition. London: Rouledge Falmer.

Halimah Jamil & Rozita Radhiah Said. 2019. Pelaksanaan penskoran pentaksiran lisan Bahasa Melayu dalam pentaksiran bilik darjah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 9(2): 25-36.

Hazuriana Hajmi & Khairul Jamaludin. 2022. Kesediaan guru dalam peleksanaan pentaksiran bilik darjah di sekolah rendah. Jurnal Dunia Pendidikan, 4(4): 119-125.

Jaggil Apak & Muhamad Suhaimi Taat. 2018. Pengaruh kesediaan guru terhadap pengurusan bilik darjah abad ke-21. Malaysian Journal of Science and Humanities, 3(4): 6-22.

Jeffery Tikok. 2018. Sikap dan jantina guru bahasa Melayu sekolah rendah daerah Serian terhadap pemilihan bahan bantu mengajar. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 8(1): 13-21.

Kalai Selvan Arumugham. 2020. Kurikulum, pengajaran dan pentaksiran dari perspektif pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Asian People Journal, 3(1): 152-161.

Kamus Dewan Edisi Ke-4. 2007. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kausalya Gopala Pilai & Faridah Mydin Kutty. 2022. Sikap guru Bahasa Melayu dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Malaysian Jurnal of Social Sciences and Humanities, 7(5): 1-18.

Kementerian Pendidikan Malaysia. 2017. Dasar Pendidikan Kebangsaan. Putrajaya: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan.

Kementerian Pendidikan Malaysia. 2011. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Sekolah Rendah. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Kementerian Pendidikan Malaysia. 2019. Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah Edisi Ke-2. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Kementerian Pendidikan Malaysia. 2014. Panduan Penjaminan Kualiti Pentaksiran Berasaskan Sekolah. Putrajaya: Lembaga Peperiksaan.

Krejcie, R.V. & Morgan, D.W. 1970. Determining sample size for research activities. Educational and Psychology Measurement, 30: 607-610.

Lee Hoi Yeh. 2021. Cabaran yang dihadapi Pendidikan Seni Visual dengan pentaksiran bilik darjah di sekolah rendah daerah Hilir Perak. Jurnal Seni dan Pendidikan Seni, 9(1): 46-57.

Lee Hoi Yeh & Mohd Zahuri Khairani. 2018. Pelaksanaan PBD guru-guru PSV hilir Perak dan Bagan Datuk dalam pengajaran dan pelajaran berasaskan estetik. Jurnal Seni dan Pendidikan Seni, 6(1): 1-10.

Mohd Haidzir Yusof@Jusoh & Norasmah Othman. 2019. Isu dan permasalahan pentaksiran alternatif dalam sistem penilaian di Malaysia. e-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan 2019, hlm. 337-350.

Mohd Malik Tu, Mohamad Nizam Nazarudin, Zakiah Noordin, Ajilin Tawan & Norlijah Watinin. 2020. Investigating the relationship between teacher attitude, readiness, integrity, and school-based assessment. International Journal of Education, Psychology and Counselling, 5(35): 306-320.

Ngo Jie Sheng. 2020. Perbezaan jantina dan pengalaman mengajar guru bahasa Melayu Sekolah Jenis Kebangsaan Cina terhadap pengajaran pendidikan keselamatan jalan raya. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 10(2): 82-92.

Norazly Nordin & Muhammad Safar Abdurahman. 2020. Isu dan cabaran dalam pentaksiran kanak-kanak di taska. Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan ke-5 (PASAK5 2020), hlm. 76-768.

Nur Fatahiyah Mohamed Hata & Siti Nur Diyana Mahmud. 2020. Kesediaan guru Sains dan Matematik dalam melaksanakan pendidikan STEM dari aspek pengetahuan, sikap dan pengalaman Mengajar. Akademika, 90 (Isu Khas): 85-101.

Nurul Huda Mohd Faudzi & Anuar Ahmad. 2022. Kesediaan guru sejarah melaksanakan pentaksiran bilik darjah dalam pengajaran dan pembelajaran. International Conference on Business Studies and Education, 3-14.

Pung Kodi Villasamy & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad. 2023. Tahap kefahaman, kemahiran dan sikap guru bahasa Melayu dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah di sekolah rendah. Jurnal Dunia Pendidikan, 5(1): 544-559.

Rahman Naim Mat Ali. 2023. Bahasa Melayu, bahasa kita. UiTM News Hub, 1 Jun.

Rozita Radhiah Said, Zuraini Jusoh, Azhar Md. Sabil & Shamsudin Othman. 2021. Teacher readiness in assessing students for Malay Language. Pertanika Journals, 29(3): 203-222.

Salimiah@Sazarinah Jamili & Zamri Mahamod. 2022. Perbezaan penerapan aktiviti didik hibur secara bersemuka dan dalam talian berdasarkan jantina dan pengalaman mengajar guru bahasa Melayu sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 12(1): 40-49.

Sh. Siti Hauzimah Wan Omar. 2019. Pengetahuan, kemahiran sikap dan masalah guru dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah Bahasa Melayu di sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 9(1): 56-67.

Tan Jia Yuh & Husaina Banu Kenayathulla. 2020. Pentaksiran bilik darjah dan prestasi murid Sekolah Jenis Kebangsaan Cina di Hulu Langat, Selangor. Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 7(3): 70-90.

Vokola, M. 2013. Multilevel readiness to organizational change: A concept approach. Journal of Change Management, 13(1): 96-109.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.