Pengaruh Motivasi Intrumental dan Integratif dalam Pemilihan Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dalam Kalangan Penutur Asing

Siti Saniah Abu Bakar, Sharala Subramaniam

Abstract


Kajian ini dijalankan  untuk mengenal pasti sama ada pelajar asing bermotivasi instrumental atau integratif dalam pemilihan strategi pembelajaran Bahasa Melayu. Kaedah kuantitatif digunakan bagi menjawab soalan kajian. Instrumen soal selidik digunakan bagi mengumpulkan data. Seramai 300 orang pelajar asing yang mewakili enam buah negara telah dipilih sebagai responden kajian. Data soal selidik dianalisis untuk menjawab soalan kajian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar asing lebih bermotivasi integratif berbanding instrumental dalam pemilihan strategi pembelajaran Bahasa Melayu.

Kata kunci: Penutur asing, motivasi, strategi pembelajaran bahasa, instrumental, integratif


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.