Keupayaan Menguasai Kemahiran Menulis melalui Pembelajaran Berasaskan Projek Nilam dalam Penulisan Berbentuk Risalah di Sekolah Rendah

Yahya Othman, Dk. Suzanawaty Pg. Osman

Abstract


Kajian ini bertujuan untuk melihat kesan pembelajaran berasaskan projek melalui penulisan berbentuk risalah bagi menguasai kemahiran menulis dalam kalangan murid tahap sederhana di sekolah rendah.  Kajian ini dijalankan secara deskriptif berasaskan pendekatan kuantitatif.  Kaedah yang digunakan berbentuk kuasi eksperimental dengan reka bentuk pra dan pasca ujian satu kumpulan.  Seramai 39 orang sampel dalam Tahun 5 terlibat dalam kajian ini dari salah sebuah sekolah di zon Brunei IIA.  Ujian pencapaian murid dan soal selidik minat dan persepsi murid terhadap pembelajaran berasaskan projek digunakan untuk tujuan pengumpulan data.  Data yang diperoleh dianalisis menggunakan SPSS versi 20.  Untuk menilai kesan pembelajaran berasaskan projek melalui penulisan berbentuk risalah alat statistik yang digunakan adalah ujian-t berpasangan. Dapatan  kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara min pencapaian pembelajaran berasaskan projek melalui penulisan berbentuk risalah dalam ujian pasca, t(39) = -12.75, p<0.5 Kesimpulannya, pembelajaran berasaskan projek melalui penulisan berbentuk risalah dapat membantu untuk meningkatkan keupayaan kemahiran menulis dalam kalangan murid dan sesuai dijalankan di sekolah-sekolah rendah.

Kata kunci: Pembelajaran berasaskan projek, kemahiran menulis, penulisan berbentuk risalah, kuasi eksperimen


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.