PERBEZAAN PENGGUNAAN STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN PELAJAR DI JERMAN BERDASARKAN JANTINA (Gender Differences in the Use of Malay Language Learning Strategies Among Germany Students)

Noor Zihidayah Muhd Zulkifli, Siti Saniah Abu Bakar

Abstract


Abstrak: Kajian ini dijalankan untuk meneliti perbezaan penggunaan strategi pembelajaran bahasa antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan di Jerman semasa mempelajari bahasa Melayu di dalam kelas, di luar kelas dan semasa menghadapi peperiksaan. Seramai 44 orang pelajar di Pusat Pengajian Asia Tenggara, Universiti Goethe Frankfurt, Jerman terlibat dalam kajian ini. Data kajian dikumpul melalui instrumen soal selidik, kemudian dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 20 iaitu analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahawa pelajar perempuan lebih kerap menggunakan strategi pembelajaran bahasa berbanding pelajar lelaki. Implikasi kajian ini dapat membantu para pelajar dan guru untuk mempelbagaikan strategi bagi meningkatkan tahap penguasaan pelajar terhadap bahasa Melayu.

Kata kunci: Strategi pembelajaran bahasa, bahasa Melayu, jantina

Abstract: This study intends to identify the Malay language learning strategies that used in the classroom, outside of the classroom and during Malay examination among students in Germany. This study also conducted to identify the differences in using Malay language learning strategies between male and female students. The participants of this study included 44 students at the Southeast Asian Studies, Goethe University Frankfurt, Germany. The data were collected through questionnaires and analyzed using SPSS version 20 by descriptive analysis. The results of this study revealed that female students used language learning strategies more often than male students. This study may help students and teachers to diversify strategies for improving the Malay language acquisition.

Keywords: language learning strategies, Malay language, gender


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.