HUBUNGAN SIKAP DAN PERSEPSI MURID TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU DENGAN KEMAHIRAN ABAD KE-21 (Attitude Relationship and Students Perception through Malay Language Learning with 21st Century Skills)

Masyuniza Yunos

Abstract


Kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan sikap dan persepsi murid terhadap pembelajaran Bahasa Melayu dengan kemahiran-kemahiran abad ke-21.  Domain kemahiran abad ke-21 yang dikaji terdiri daripada lima komponen utama iaitu kemahiran literasi era digital, kemahiran pemikiran inventif, kemahiran komunikasi berkesan dan penghasilan produktiviti tinggi serta norma dan nilai kerohanian. Soal selidik digunakan sebagai alat kajian bagi mengutip data. Seramai 280 orang murid Tingkatan 4 di daerah Segamat, Johor telah dipilih sebagai responden kajian. Analisis data yang digunakan adalah SPSS 19 sebagai alat untuk pemerihalan data deskriptif dan inferensi. Dapatan kajian menunjukkan bahawa sikap murid, dan tahap kemahiran abad ke-21 adalah tinggi dan terdapat perbezaan yang signifikan bagi kemahiran tersebut berdasarkan lokasi sekolah. Secara keseluruhan, hubungan sikap dengan kemahiran abad ke-21 adalah kuat dan tinggi (r=0.711, 0.673).Hal ini menunjukkan bahawa kemahiran abad ke-21 perlu banyak diaplikasikan dalam pengajaran guru murid-murid lebih berdaya saing dalam mempelajari Bahasa Melayu.

Kata kunci: Sikap, bahasa Melayu, kemahiran abad ke-2, lokasi sekolah


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.