Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualiti Hidup dan Sokongan Sosial Pesakit Berinsuran dalam Program Return To Work (RTW) di Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) Sabah

  • Syahfiq Edul Jabatan Kesihatan Masyarakat, Fakulti Perubatan, Pusat Perubatan UKM, Jalan Yaacob Latiff, Bandar Tun Razak, 56000 Cheras, Kuala Lumpur
  • Faiz Daud Jabatan Kesihatan Masyarakat, Fakulti Perubatan, Pusat Perubatan UKM, Jalan Yaacob Latiff, Bandar Tun Razak, 56000 Cheras, Kuala Lumpur
  • Natrah Abd Rani Jabatan Kesihatan Masyarakat, Fakulti Perubatan, Pusat Perubatan UKM, Jalan Yaacob Latiff, Bandar Tun Razak, 56000 Cheras, Kuala Lumpur
  • Syahidatun Najwa Abu Zahid Jabatan Kesihatan Masyarakat, Fakulti Perubatan, Pusat Perubatan UKM, Jalan Yaacob Latiff, Bandar Tun Razak, 56000 Cheras, Kuala Lumpur

Abstract

“Pesakit berinsuran” adalah istilah yang digunapakai PERKESO dalam menjaga kebajikan pekerja yang mengalami kemalangan di tempat kerja. Kajian ini bertujuan melihat kualiti hidup pesakit berinsuran yang menyertai Program RTW dan melihat aspek penerimaan sokongan sosial dari individu terhampir dengan mereka. Kajian keratan rentas ini melibatkan seramai 117 responden. Sampel kajian adalah pesakit berinsuran yang menyertai Program RTW di PERKESO Sabah. Hasil kajian mendapati terdapat perbezaan yang signifikan di antara faktor demografi tahap pendidikan pesakit dengan domain fizikal (t=-2.422, p=0.017), domain perhubungan sosial (t=-2.088, p=0.039), keseluruhan kualiti hidup (t=-2.865, p=0.005). Terdapat perbezaan yang signifikan antara sokongan struktural dengan keseluruhan kualiti hidup (F=4.093, p=0.019), di mana pesakit yang mempunyai sokongan struktural lebih daripada 10 orang mempunyai kualiti hidup yang baik. Analisis korelasi sokongan sosial dan kualiti hidup mendapati terdapat hubungan yang signifikan. Kesimpulannya, tahap pendidikan pesakit yang tinggi menyebabkan mereka mempunyai kualiti hidup yang lebih baik.

References

Social Security Organisation (SOCSO) Malaysia. Annual Report. 2015;393. Available from: http://www.perkeso.gov.my/en/report/annual-reports.html

Awang H, Mansor N, Rodrigo SKA. Work related injury and illness: Exploring the return-to-work program in Malaysia. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2015;46(6):1124–33.

Banci Penduduk. Jumlah penduduk mengikut kumpulan umur, jantina, kumpulan etnik, strata dan negeri, Malaysia. 2010;15–61.

Ibrahim N, Desa A, Kong N. Depresi dan kualiti hidup kesihatan pesakit buah pinggang tahap akhir (Depression and health-related quality of life of end-stage renal disease patients). 2011;6(1):49–62.

Rahman H. Pendekatan Sokongan Keluarga (Family Support Approach): Satu Kajian Kes Terhadap Pesakit Skizophrenia (Schizophrenic) (Doctoral dissertation, Universiti Malaysia Sarawak). 2006.

Kimmel PL, Emont SL, Newmann JM, Danko H, Moss AH. Original investigation: dialysis therapy: ESRD patient quality of life: symptoms, spiritual beliefs, psychosocial factors, and ethnicity. Am J Kidney Dis [Internet]. 2003;42(4):713–21. Available from: http://10.0.3.248/S0272-6386(03)00907-7%5Cnhttp://ezproxy.derby.ac.uk/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspxdirect=true&db=edselp&AN=S0272638603009077&site=eds-live

Veenhoven R. Conceptual difference and reality links. 2010;39(3): 344–50.

Yusof AM, Ali J, Kamarudin R. Kesejahteraan Hidup : Kajian Petani di Kawasan Penanaman Padi di Negeri Perlis. Pros Perkem Viii, Jilid 3 1177 - 1 Issn 2231-962X. 2013;3(2013):7–9.

Published
2021-02-16
Section
Public Health Research Articles