Elemen Keindahan dalam Tumbuhan Menurut al-Quran dan al-Hadith: Satu Tinjauan Awal

Siti Nurwanis Mohamed, Monika@Munirah Abd Razzak, Najihah Mohd Hashim

Abstract


Elemen Keindahan dalam Tumbuhan Menurut al-Quran dan al-Hadith:

Satu Tinjauan Awal

Beauty Elements in the Plant According to Quran and Hadith: A Brief Review


Abstrak

Kehidupan tanpa elemen keindahan akan membuatkan hidup manusia menjadi hambar, bosan dan suram. Oleh yang demikian, Allah menciptakan tumbuhan mempunyai pelbagai keistimewaan dan banyak memberi manfaat kepada manusia. Antara manfaat yang disebut di dalam al-Quran ialah elemen keindahan dalam tumbuhan. Keindahan alam flora memainkan peranan yang penting untuk kesejahteraan kehidupan manusia. Pengkaji menggunakan metode analisis deduktif bagi mendapatkan kesimpulan serta perkaitan antara ayat-ayat tersebut. Hasil analisis, didapati ada lapan ayat dalam al-Quran yang menyentuh tentang elemen keindahan dalam tumbuhan dengan merujuk kepada kitab-kitab tafsir. Ia diwakili dengan istilah bahjah, zawjin bahij, zukhrufaha, mukhtalifan alwanuha, al-rayhan dan kafura. Setelah dirumuskan, terdapat tiga tema pada elemen keindahan dalam tumbuhan menurut al-Quran berpandukan kepada huraian para ahli tafsir. Pertama, tanaman yang indah permai. Kedua, tanaman yang pelbagai jenis warnanya. Ketiga, tumbuhan yang mengeluarkan aroma yang harum. Justeru itu, hasil kajian ini menunjukkan elemen keindahan dalam tumbuhan sangat penting bagi membantu menceriakan minda, menenangkan perasaan serta menjadi suatu rawatan semulajadi untuk manusia.

Kata kunci: Elemen, Keindahan, Tumbuhan, Manfaat, Al-Quran, Al-Hadith.

 

Abstract

Life without the element of beauty will make human life become bland, bored and gloomy. Hence, Allah Almighty created plants with various benefits and privileges for mankind. Among the benefits mentioned in the Quran is the element of beauty in the plant. The beauty of flora plays an important role for the well-being of human life. A deductive analysis method is used to draw conclusions as well as correlations between Quranic verses. It is determined that there are eight verses in the Quran that explained on the beauty elements in plants by referring and analysing the tafsir texts (kutub al-Tafsir). The Quranic terms that represent the elements are bahjah, zawjin bahij, zukhrufaha, mukhtalifan alwanuha, al-rayhan and kafura. Based on the interpretation of the Islamic exegetes, it can be concluded that there are three themes identified for beauty elements in plants. The first theme is picturesque or beautiful plants, the second theme is colourful plants and the last theme is aromatic plants. Therefore, the results of this study affirm the significance of beauty elements in plants which able to rejuvenate minds, soothing the souls and act as a natural therapy.

Keywords: Element, Beauty, Plant, Benefits, Al-Quran, Al-Hadith.


Full Text:

PDF

References


Al-Quran al-Karim

Ayid, et al, Muhammad. (t.th.). Al-Mu’jam al-Asasi al-ᶜArabi. Tunis: Laros.

Abu ᶜUbaidat, Ma’mar bin al-Muthanna, (e.d) Fu’ad Sizkin. (1954). Al-Majaz al-Quran. Kaherah: Maktabat al-Khanaji.

Ahmad Yunus Mohd Noor, Nor Azilah Abdul Wahab & Asmilyia Mohd Mokhtar. (2017). Fenomena Jerebu Antara Perspektif Quran Dan Sains Moden. Jurnal Sains Malaysiana. 46(10):1743-1748.

Al-Azhari, Abu Mansur Muhammad bin Ahmad, (e.d) Rasyid ᶜAbd Rahman al-Abidi. (1976). Tahzib al-Lughat. Kaherah, Mesir: Dar al-Misriyyat Lita’lif wa al-Tarjumat.

Al-Baghawi. (1990). Tafsir Al-Baghawi Maᶜalim Al-Tanzil. Riyad: Dar al-Taibah.

Al-Baydawi. (2000). Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil. Beirut, Lubnan: Dar al-Rasyid.

Al-Fayruz Abadi, Majjad al-Din Muhammad bin Yaᶜaqub. (2005). Al-Qamus al-Muhit. Beirut, Lubnan: Dar ’Ihya’ al-Thurath al-ᶜArabi.

Al-Fayyumi, Ahmad bin Muhammad bin ᶜAliy. (1977). (e.d) ᶜAbd al-Aziz al-Syanawiy. Al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir Lil Rafaᶜiy. Kaherah, Mesir: Dar al-Maᶜarif.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. (1946). Tafsir al-Maraghi. Kaherah, Mesir: Maktabah.

Al-Naysaburi, Muslim bin Hajjaj. (1998). (e.d) Yahya bin Syarif al-Nawawi. Al-Manhaj Syarh Sahih Muslim bin Hajjaj. Beirut, Lubnan: Dar al-Maᶜrifat.

Al-Qurtubi, Muhammad Bin Ahmad Bin Abi Bakar. (1954). Jamiᶜ Li Ahkam Al-Quran. Kaherah: Dar Al-Kutub Al-Misriah.

Al-Razi, Fakhr al-Din, Abu Abdullah Muhammad bin Husain al-Quraisiy. (1999). Al-Tafsir al-Kabir. Beirut, Lubnan: Dar I’hya’ al-Turath al-‘Arabiy.

Al-Saᶜadi, ᶜAbd al-Rahman Nasir, (e.d) ᶜAbdullah bin ᶜAbd al-ᶜAziz ᶜUqail. (2002). Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan. Riyad, ᶜArab Saudi: Maktabat al-Abikan.

Al-Syaᶜrawi, Muhammad Mutawwalli. (1997). Tafsir Al-Syaᶜrawi. Kaherah: Dar Nahdah.

Al-Tabari, Muhammad Bin Jarir Bin Yazid. (2000). Jami῾ Al-Bayan Fi Takwil Al-Quran (Vol. Cet.1). Beirut: Muassasah Al-Risalah.

Al-Tantawi, Muhammad Sayyid. (1987). Al-Tafsir al-Wasit li Al-Quran Al-Karim. Kaherah, Mesir: Matba’at al-Saᶜadat.

Al-Zabidi, Muhammad Murtada. (1965). (e.d) ᶜAbd al-Sattar Ahmad al-Farj. Taj al-ᶜArus min Jawahir al-Qamus. Kuwait: Matbaᶜat Hukumat al-Kuwait.

Al-Dhahabi, Abu ᶜAbdullah Muhammad bin Ahmad. (1990). (e.d) Ahmad Rifᶜat al-Badrawi. Al-Tibb al-Nabawi. Beirut, Lubnan: Dar Ihya’ al-ᶜUlum.

HAMKA, Abdul Malik Karim Amrullah. (2012). Tafsir al-Azhar. Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd.

Ibn ᶜAsyur, Muhammad Tahir. (1984). Al-Tahrir wa al-Tanwir. Tunisia. Dar Tunisiyyat li Nasyar.

Ibn Hajar Al-Asqalani, Ahmad bin ᶜAli. (1987). Fath Al-Bari Syarh Sahih Al-Bukhari. Beirut: Dar Al-Maᶜrifah.

Ibn Kathir, Abu al-Fida’ Ismaᶜil al-Quraisy, (e.d) Khalid Muhammad Maharram. (1999). Tafsir Al-Quran al-ᶜAzim. Beirut, Lubnan: Maktabat al-ᶜAsriyya.

Ibn Manzur, Muhammad bin Mukram. (1996). Lisan al-ᶜArab. Beirut, Lubnan: Dar Ihya’ al-Turath al-ᶜArabi.

Ibn Sidah, Abu Hussin ᶜAli bin Ismaᶜil. (2003). (e.d) ᶜAbd al-Fath Sayyid Salim. Al-Muhkam wa al-Muhit al-Aᶜzam fi al-Lughat. Kaherah, Mesir: Maᶜhad al-Makhtutat al-ᶜArabiyyat.

Kalsom Awang & Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin. (t.th.). Pengaplikasian Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Pengurusan Alam Sekitar. Jurnal Perspektif.

M.Quraish Shihab. (2007). Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati.

Ma’luf, Louis. (1973). Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-Aᶜlam. Beirut: Dar al-Masyriq.

Mohd Zuhdi Marsuki & Amer Saifude Ghazali. 2002. Etika Alam Sekitar Daripada Perspektif Islam, Timur Dan Barat. Bentong: PTS Publications & Distributor.

Muhammad Fu’ad ᶜAbd. al-Baqi. (1996). Al- Muᶜjam al-Mufahras li al-Faz al-Quran al-Karim. Beirut: Dar al-Ma῾rifah.

Muslim, Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi. 1412H/1991M. Sahih Muslim. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

T.t. (2010). Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Saipolbarin Ramli. (2015). Istilah Tumbuh-tumbuhan Dalam Al-Quran: Kajian Leksikografi dan Analisis Wacana Arab. Tesis Doktor Falsafah. Fakulti Bahasa dan Linguistik. Kuala Lumpur: University Malaya.

Sayyid Qutb. (2003). Fi Zilal Al-Quran. Kaherah: Dar al-Syuruq.

Syawkani, Muhammad b. ᶜAli b. Muhammad. (1994). Fath al-Qadir. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Wahbah al-Zuhaili. (2009). Al-Tafsir al-Munir. Beirut, Lubnan: Dar al-Fikir al-Muᶜasir.

Wan Syamsul Amly. (2019). Selangor Catat Jumlah Tertinggi Pencemaran. Dicapai Januari 20, 2020, http://www.astroawani.com/berita-malaysia/selangor-catat-jumlah-tertinggi-laporan pencemaran-223806.

Zulkifli Mohd Yusoff et al. (2009). Kamus al-Quran Rujukan Lengkap Kosa Kata Dalam Al-Quran. Selangor: PTS Islamika.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM