KAJIAN LITERATUR FAKTOR-FAKTOR KEBOLEHPASARAN PELAJAR LULUSAN ALIRAN TAHFIZ

Abd. Khalim Kasmuri, Mohd Faizulamri Mohd Saad, Mohd Nazir Kadir

Abstract


Pendidikan aliran tahfiz telah menjadi tumpuan masyarakat masakini dan terdapat banyak institusi pendidikan aliran tahfiz telah diwujudkan. Justeru itu kebolehpasaran lulusan aliran tahfiz merupakan satu indikator utama dikalangan lepasan tahfiz pada masa akan datang. Namun begitu, wujud beberapa isu yang sering dipolemikkan berkaitan melanjutkan pengajian dan peluang kerjaya. Satu kajian literatur telah dijalankan bertujuan mengenalpasti faktor- faktor utama yang dibincangkan oleh para pengkaji berkaitan sistem pendidikan tahfiz dalam menjamin kebolehpasaran pelajar lulusan aliran tahfiz. Melalui kajian ini, ia dapat memberikan implikasi lebih terperinci serta terfokus kepada aspek-aspek utama yang perlu dibincang dan dikaji. Kajian ini menggunakan metod kualitatif sepenuhnya dengan menumpukan kepada hasil-hasil kajian yang lepas. Hasil dari beberapa kajian literatur mendapati bahawa dalam menjamin kebolehpasaran pelajar aliran tahfiz, setiap institusi pendidikan tahfiz seharusnya memenuhi berbagai keperluan samada dari segi pengurusan pentadbiran, sistem Pembelajaran dan Pengajaran (PdP) yang seragam, kemahiran penggunaan teknologi, sokongan ibu bapa pelajar dan masyarakat serta mewujudkan satu badan khas bagi mengawal selia pendidikan tahfiz. Di akhir kajian dicadangkan kepada pihak berwajib dan pihak institusi pendidikan tahfiz agar dapat memenuhi perkara-perkara tesebut demi menjamin peluang kebolehpasaran pelajar-pelajar lulusan aliran tahfiz.


Full Text:

PDF

References


Ab. Halim Tamuri. 2018. Prospek Dan Cabaran Institusi Tahfiz Dalam Arus Pendidikan Perdana. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Multaqa Huffaz 2018 di Hotel Grand Darul Makmur Kuantan, Pahang. Anjuran Maahad Tahfiz Negeri Pahang pada 2 dan 3 Mei 2018.

Abdul Karim Ali et. al. 2014. Transformasi Pengajian Tinggi Aliran Islam Sebagai Asas Pembangunan Modal Insan: Pengalaman Apium. Jurnal Hadhari 6 (2) (2014) 1-14.

http://www.bhplus.com.my/node/125144 (11 April 2020)

https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-al-hadith/1112-irsyad-al-hadith-siri-ke-111-hafiz-al-quran-dipakaikan-makhkota-dan-dapat-memberi-syafaat-kepada-10-orang-ahli-keluarga (11 April 2020)

https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2018/10/483420/komited-lahirkan-huffaz-profesional (11 April 2020)

https://www.ikim.gov.my/index.php/2019/08/06/kebolehpasaran-graduan-dalam-realiti-semasa/ (11 April 2020)

https://www.utusan.com.my/nasional/2018/02/pelajar-lepasan-sekolah-tahfiz-ditawar-lanjutkan-pengajian-tinggi-di-uitm/ (11 April 2020)

https://www.utusan.com.my/nasional/2023/02/kerajaan-mahu-lahirkan-125000-huffaz-profesional/(11 April 2020)

Murihah Abdullah, Abd hafiz Abdullah, Arieff Salleh Rosman. 2015. Pendidikan Tahfiz Di Malaysia: Satu Sorotan Sejarah. Seminar International Conference on Education and Social Entrepreneurship 2015.

Murihah Abdullah, Abdul Hafiz Abdullah,Arieff Salleh & Mohd Faeez Ilias. 2015. Strategi Awal Menghafaz Al-Quran Menurut Abu Dzar Al- Qalamuni. Conference: The 5th Annual International Quranic Conference 2015, At University of Malaya, Volume: Vol. 5

Noor Hisham Md Nawi & Nasrun Hakim Salleh. 2017. Pembinaan model pengajian tahfiz di Malaysia. July 2017, Vol. 5, Issue 1.

Noor Hisham Md Nawi & Nasrun Hakim Salleh. 2017. Pembinaan Model Pengajian Tahfiz Di Malaysia. The Online Journal Of Islamic Education. July 2017, Vol. 5, Issue 1.

Nooriah Yusof & Zakiah Jamaluddin. 2017. Pembangunan Kebolehpasaran Siswazah: Tindakan Universiti dan Cabaran yang Dihadapi. Jurnal Personalia Pelajar 20: 15- 32

Norliah Che Hassan, Fathiyah Mohd Fakhruddin,Ahmad Fauzi Mohd Ayub, Luqman Abd Mutalib & Wan Marzuki Wan Jaafar. 2017. Minat Murid Yang Mengikuti Aliran Tahfiz Dan Bentuk Sokongan Yang Diterima. Journal Of Humanities, Language, Culture And Business (HLCB) Vol. 1: no. 2 (2017) page 67-78 |www.icohlcb.com | eISSN : 01268147.

Norliana Hashim,Chang Peng Kee & Mat Pauzi Abd. Rahman. 2016. Stops: Mengungkai Isu Kebolehpasaran Graduan Di Malaysia. Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication Jilid 32 (2) 2016: 139-164.

Rashidi Abbas. 2017. Pengajaran Tahfiz Al-Quran Berbantukan Teknologi (Huffaz-M). Konvensyen Fiqh Dan Teknologi 2.0.

Rashidi Abbas. 2018. Ke Arah Pengiktirafan Huffaz Di Malaysia. Centre of Quranic Research (CQR) Universiti Malaya Darul Quran JAKIM.

Shaharuddin Ahmad et. al. 2011.Kebolehpasaran Graduan UKM: Satu Kajian Perbandingan Antara Graduan Disiplin Sains dengan Bukan Sains, Jurnal Personalia Pelajar. Bil 14 : 81 - 90 @2011 ISSN 0128-273.

Solahuddin Ismail. 2016. Institusi Tahfiz Di Malaysia: Prospek Dan Cabaran. Pembentangan Kertas Kerja Di Simposium Antarabangsa Tahfiz Sempena Sambutan 50 Tahun Jubli Emas Darul Quran. Anjuran Darul Quran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) bertempat di Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) Bangi Selangor pada 23-24 November 2016.

Zul Hilmi bin Abdullah, Shaharuddin Ismail & Khairi Abdul Rahim. 2012. Penggunaan Teknologi Maklumat Dalam Memacu Kebolehpasaran Graduan Institusi Pengajian Tinggi Islam (IPTI). Regional Seminar on Islamic Higher Educational Institutions 2012 (SeIPTI 2012).

______ 2008. Syarah Sunan Tirmizi Tuhfatul Ahwadzi. Pent: Isham Ash-Shabaithi. Cet 1. Jakarta: Pustaka Azzam.

Zulkifli Mohd Yakub Mohd Yusof,Ahmad yussuf, Muhamad Alihanafiah Norasid, Selamat Amir, Adama Bamba, Mohd Zainuddin Wan Yusoff & Sukhariu Sulaiman. 2016. Memperkasa generasi penghafaz Al-Quran. Darul Quran JAKIM, Center Of Quranic Research (COR) Universiti Malaysia.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM