PASCANILAI PELAKSANAAN KELAS KHAS KEMAHIRAN MEMBACA DAN MENGHAFAZ AL-QURAN (KKQ): CABARAN DAN STRATEGI

Zulkifli Abd Mubi, Haziyah Hussin, Sabri Mohamad

Abstract


Kelas Khas Kemahiran Membaca dan Menghafaz al-Quran (KKQ) merupakan salah satu inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memperkasakan penguasaan kemahiran al-Quran dalam kalangan murid dari aspek kemahiran Tarannum, Hafazan, Tajwid, Ulum al-Quran, Rasm Uthmani dan Qiraat al-Sabci. Walaupun kewujudan program KKQ ini sudah mencapai tiga dekad, namun sejauhmanakah pencapaian pelaksanaan program KKQ ini dalam meningkatkan kemahiran membaca al-Quran? Oleh itu, satu sorotan dilakukan untuk mengenal pasti pencapaian sepanjang 36 tahun pelaksanaannya dan cabaran yang dihadapi serta strategi yang boleh diambil untuk menambahbaik atau meningkatkan kualiti program KKQ ini. Sorotan ini berbentuk kualitatif dengan mengambil pendekatan analisis kandungan sebagai reka bentuk kajian. Fakta dan hujah yang diperoleh daripada sumber primer dan sekunder diteliti, dinilai serta dianalisis. Hasil sorotan ini mendapati dua isu yang timbul iaitu keprihatinan pengurusan sekolah dan tahap penguasaan guru dan murid. Cabaran keprihatinan dan kebajikan guru KKQ, keperluan KKQ, minat murid, kemahiran dan pedagogi guru, jadual waktu dan sukatan pelajaran KKQ perlu diatasi. Justeru, cadangan pendekatan dan strategi pematuhan garis panduan pelaksanaan KKQ, dorongan berterusan dan pupuk minat murid, menyusun jadual bersistematik, penambahan lantikan guru KKQ, semakan semula kurikulum dan buku teks, manfaatkan guru muda, memperkasa latihan guru dan mempelbagaikan kaedah pengajaran perlu diambil cakna dan tindakan oleh pihak berkepentingan sama ada di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mahupun di peringkat pelaksana program KKQ ini di sekolah agar matlamat melahirkan murid yang berkemahiran dan cintakan al-Quran dapat dicapai dengan jayanya


Full Text:

PDF

References


Ab Halim Tamuri & Zetty Nurzuliana Rashed. 2022. Akademika 92(Isu Khas): 3-13.

Ahmad Junaidi Mohamad Said & Mohd Abdul Nasir Abd Latif. 2016. Hubungan motivasi dengan tahap penguasaan Qirā’āt al-Sab‘Ie dalam kalangan pelajar Kelas Kemahiran Al-Qur’an (KKQ) di negeri Perak. Online Journal Of Islamic Education, Vol. 4(2): 36-45.

Ahmad Junaidi Mohamad Said. 2018. Faktor penguasaan Qira'at al-Sab'ie dalam kalangan pelajar Kelas Khas Membaca Dan Menghafal Al-Quran (KKQ) di negeri Perak. Tesis Sarjana. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ahmad Munawar Ismail & Abdul Muhaimin Mahmood. 2021. Impak Nilai Beta (ß) dalam Mengukur Pengaruh Pembelajaran Sosial terhadap Perilaku Remaja Muslim. Akademika 91(Isu Khas): 157-167.

Amrina Rasyada Kamaruzaman, Nik Md Saiful Azizi Nik Abdullah & Rabi’atul Athirah Muhammad Isa @ Omar. 2021. Jawi Writing in al-Quran and al-Sunnah Subject at Secondary School: Issues and Challenges. Jurnal al-Turath; Vol. 6 (2): 78-88.

Azarudin Awang, Azman Che Mat & Ahmad Nazuki@Marzuki Yaakub. 2011. Tahap pembacaan al-Quran dalam kalangan pelajar di UITM Terengganu. ASEAN Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 3(2): 83-100.

Azmil Hashim & Jahidih Saili. 2015. Hubungan antara Tahap Kemahiran Al-Quran Guru dan Pencapaian Tajwid Al-Quran Pelajar KKQ di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tinta Artikulasi Membina Ummah 1(1): 144-151.

Azmil Hashim, Mazhair Shahroz Muhasip & Mohd Burhan Jusoh. 2014. Persepsi pelajar terhadap amalan pembelajaran tarannum al-Quran. Jurnal Teknikal dan Sains Sosial, 1(1): 44-59.

Bahagian Pembangunan Kurikulum. 2012. Panduan pelaksanaan Kelas Khas Kemahiran Membaca dan Menghafaz al-Quran. Putrajaya: Unit Pengajian Islam Elektif, Bahagian Pembangunan Kurikulum KPM.

Bahagian Pendidikan Islam. 2020. Panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah Kelas Khas Kemahiran Membaca dan Menghafaz al-Quran. Cyberjaya: Bahagian Pendidikan Islam KPM.

Eliza Annis Thangaiah, Ruzzakiah Jenal & Jamaiah Yahaya. 2020. Penerokaan Penggunaan E-Pembelajaran dalam Kalangan Pelajar dan Pengajar TVET - Satu Kajian Awal. Akademika 90 (Isu Khas 3): 5-18.

Farah Ilyani Zakaria & Wan Hilmi Wan Abdullah. 2012. Kajian penguasaan tarannum al-Quran KKQ di Selangor: Tinjauan penilaian produk berasaskan model penilaian CIPP (Stufflebeam & Shinkfield 1985). Prosiding Seminar Serantau Maqasid al-Quran 2012: 88-100.

Farah Ilyani Zakaria. 2011. Penilaian pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran tarannum al-Quran Kelas Khas Kemahiran Membaca dan Menghafaz al-Quran (KKQ) di Selangor. Tesis Sarjana. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Farah Ilyani Zakaria, Mohd Aderi Che Noh, Khadijah Abdul Razak & Hafizhah Zulkifli. 2021. Evaluation of tarannum al-quran teaching in malaysian national religious secondary school. Al-Hayat: Journal of Islamic Education (AJIE) Vol. 5 (1): 40-54.

Haziyah Hussin & Masitah Ismail. 2018. Keberkesanan Kaedah al-Matien dalam Pembelajaran Tilawah al-Quran. Jurnal al-Turath; Vol. 3 (2): 1-8.

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. 2003. Buku kurikulum Kelas Khas Kemahiran Membaca dan Menghafaz al-Quran. Kuala Lumpur: Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral KPM.

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. 2007. Panduan eksekutif Kelas Aliran Agama (KAA). Putrajaya: Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral KPM.

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. 2009. Panduan pelaksanaan Kelas Khas Kemahiran Membaca dan Menghafaz al-Quran. Putrajaya: Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral KPM.

Kementerian Pendidikan Malaysia. 2013. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia. 2017. Dasar Pendidikan Kebangsaan. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Low Suet Fin, Amiruddin Zainuddin & Rafidah Ruhani. 2014. Standard guru Malaysia: Tahap pengetahuan Guru Pelatih PISMP IPG Kampus Ilmu Khas. Jurnal Penyelidikan Tempawan 31: 62-78.

Marcella Modius, Siew Nyet Moi & Mad Noor Madjapuni. 2023. Pendekatan Guru Muda dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik di sekolah menengah: Satu kajian kes. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 8 (49): 37-56.

Mohamad Khairul Latif, Rahimi Md Saad & Samsuddin Abd Hamid. 2023. Islamic Education Teachers’ Competency in Teaching Qiraat Sab'ah for the Quranic Class. Firdaus Journal, Vol 3(1):19-27.

Mohamad Khairul Latif, Talhah Jimaain & Kamarul Azmi Jasmi. 2020. Competence and method of teaching Tarannum Al-Quran among teachers of Special Class on Reading and Memorizing Al-Quran Skill (KKQ) in Johor. Proceedings of the 3rd International Conference on Research of Educational Administration and Management (ICREAM 2019). 249-253.

Mohd Asri bin Ali. 2012. Penguasaan Tarannum Pelajar Khas Kemahiran al-Quran Sekolah Menengah Kebangsaan di Shah Alam. Tesis Sarjana. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Asri Muhammad Noor & Kamarulzaman Abd Ghani. 2021. Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah (PdPR) bagi pengajian tajwid Kelas Kemahiran Al-Quran (KKQ): Isu, Cabaran dan Penyelesaian. Prosiding Seminar Inovasi Pendidikan Islam dan Bahasa Arab 2021. 20-28.

Mohd Faisal Mohamed, Wan Hasmah Wan Mamat & Mohd Yakub Zulkifli Mohd Yusoff. 2012. Kelas Kemahiran Al-Qur’an ke arah pembangunan generasi al-Qur’an di Malaysia. Forum Tarbiyah 10: 1-12.

Mohd Tahir Mustapha. 2006. Peranan penolong kanan ke arah keberkesanan sekolah. Jurnal Pendidikan PKPSM Negeri Sembilan.

Mohd. Aderi Che Noh. 2011. Pelaksanaan Kelas Kemahiran Al-Qur’an Di Malaysia: Satu Analisis. Journal of Islamic And Arabic Education, 3 (1) 47-58. UKM: Bangi.

Muhamad Nasir Mohamad Salleh, Sedek Ariffin & Zulkifli Mohd Yusoff. 2017. Penguasaan Tarannum Al-Quran: Analisis terhadap peserta Majlis Tilawah al-Quran Sekolah-Sekolah Menengah Kementerian di daerah Klang dan Sepang. Jurnal Quranica, 9(1): 67-92.

Muhammad Zulazizi Mohd Nawi, Muhammad Amirul Mohd Nor, Mohd Rashidi Omar & Norhisham Muhamad. 2021. Pembacaan Al-Quran dalam Pendidikan Masa Kini: Satu Tinjauan Umum. Jurnal al-Turath, Vol. 6 (1): 43-55.

Muhyidin Yasin. 2010. Pengetua disyor buat penilaian menyeluruh aktiviti sekolah. Berita Harian. 3 November. http://eprints.iab.edu.my/v2/357/1/bh_7.pdf.

Mursyida Aleas & Norshidah Mohd Salleh. 2021. Tahap pengetahuan, kemahiran dan sikap guru terhadap pengajaran modular di sekolah rendah daerah Hulu Langat, Selangor. International Journal of Advanced Research in Islamic Studies and Education (ARISE) Volume 1 (3): 92-106.

Nas Norziela Nasbah. 2022. Silibus pembelajaran harus sesuai tahap. Berita Harian. 6 Julai. https://www.bharian.com.my/berita/pendidikan/2022/07/973780/silibus-pembelajaran-harus-sesuai-tahap.

Nor Syazwani Saufi, Nur Farhani Zakaria & Nurul Atiqah Irham. 2019. Kajian terhadap penilaian dalam pendidikan bagi matapelajaran Pendidikan Islam dan KKQ di sekolah. Kertas Kerja bagi kursus Penilaian dalam Pendidikan Al-Quran. Universiti Malaya: Kuala Lumpur.

Norfatin Nadhiah Rosli. 2021. Bebanan Tugas dan Stres Dalam Profesion Keguruan. Perspektif: Kluster Sumber Manusia & Pendidikan. Terengganu Strategic & Integrity Institute (TSIS).

Norizuani Gabaldin & Hafizhah Zulkifli. 2021. Tahap Pengetahuan, Kefahaman dan Kemahiran Ilmu Tajwid Pelajar Tingkatan 4 SMKA di Sabah. Prosiding Seminar Inovasi Pendidikan Islam dan Bahasa Arab: 215-234.

Nur Afiqah Azhar & Roslinda Rosli. 2021. Analisis Kandungan Topik Tambah dan Tolak Dalam Buku Teks Matematik Tahap 1 Sekolah Kebangsaan. Jurnal Dunia Pendidikan. 394-405.

Nurfadilah Mohamad, Khadijah Abdul Razak & Harun Baharudin. 2022. Amalan pengajaran taranum dalam Kelas Khas Kemahiran Membaca & Menghafaz Al-Quran (KKQ). Tinta Artikulasi Membina Ummah 8(1): 98-110.

Nurul Hasna Hasanah, Mad Arifin Sapar & Saedah Siraj. 2020. Analisis kandungan terhadap penampilan kandungan, soalan dan aktiviti buku teks Bahasa Melayu Kurikulum Standard Sekolah Rendah Tahap Dua: Data Anekdot. Jurnal kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, Bil. 8 (2): 1-12.

Quek Miow Leng. 2006. Pengaruh rakan sebaya dengan pencapaian Matematik di kalangan pelajar tingkatan 4 di daerah Batu Pahat. Tesis Sarjana Muda. Universiti Teknologi Malaysia.

Sakri Yusoff. 2010. Hubungan minat dengan kebolehan membaca al-Quran bertaranum dan bertajwid. Tesis Sarjana. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Suraya Ahmad. 2003. Penggunaan Buku Teks Bahasa Melayu di Sekolah Menengah. Kertas Projek Sarjana Pendidikan. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Yulizar Bila. 2011. Masalah guru dalam pengajaran tarannum al-Qur'an di Kota Padang Sumatera Barat. Tesis Sarjana. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zulkifli Abd Mubi. 2014. Tahap penguasaan ilmu tarannum dalam kalangan guru Kelas Khas Kemahiran Membaca dan Menghafaz al-Quran di Selangor. Tesis Sarjana. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zulkifli Osman. 2013. Pembangunan modul pengajaran Bahasa Melayu secara bersepadu. Tesis Dr. Falsafah. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM