IMPLEMENTATION OF HADITH SHAHIH AL-BUKHORI ABOUT EDUCATORS AS MEDIATOR OF LIFE

M. Safar Gani, Mohammad Fattah

Abstract


Pendidik merupakan faktor penentu kejayaan proses pendidikan yang berkualiti. Beliau merupakan orang tengah dalam kehidupan mahasiswa yang seharusnya menjadi suri teladan dalam semua gerakan mahasiswa. Jadi sama ada pendidikan berjaya atau tidak dalam mencapai matlamatnya sentiasa dikaitkan dengan kerja pendidik. Sebagai pengantara dalam kehidupan pelajar, pendidik adalah perantara, penghubung dan perantara, serta penyedia dan penganjur penggunaan media pendidikan. Oleh kerana pendidik adalah orang tengah, maka praktikalnya mereka juga bertindak sebagai fasilitator iaitu menyediakan dan memudahkan proses pemindahan ilmu dan pemindahan nilai dengan baik. Oleh itu, pendidik dituntut mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang mencukupi tentang media pendidikan sebagai alat komunikasi dalam proses pembelajaran. Pendidik mestilah mahir dalam memilih, menggunakan dan mengurus media pendidikan, serta mampu bertindak sebagai perantara (media) dalam perhubungan antara pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun, masalah pembangunan watak masih terus berlaku. Ramai pendidik didapati tidak dapat memahami perwatakan pelajarnya sehingga menyebabkan tersalah pilih kaedah pendidikan dan berakhir dengan tidak mencapai matlamat pendidikan. Oleh itu, artikel ini akan mengupas pelaksanaan salah satu hadis Sahih al-Bukhari berkenaan pendidik sebagai perantara dalam membentuk sahsiah pelajar dalam keluarga. Penyelidik akan menggunakan kaedah kajian perpustakaan dengan menganalisis dan menghuraikan data yang dikumpul. Setelah meneliti hadis, pengkaji menyimpulkan bahawa pendidik adalah perantara, yang dalam hal ini khusus dalam mendidik ibu bapa kepada anak-anak mereka dalam membentuk akhlak yang baik. Terdapat beberapa kaedah yang terkandung dalam hadis ini yang boleh diaplikasikan oleh setiap ibu bapa kepada anak mereka iaitu 1) kaedah bercerita, 2) kaedah dialog dan soal jawab, 3) kaedah bercakap dalam bahasa yang baik 4) kaedah bercerita. mengharmonikan penerangan dengan isyarat tangan, 5) kaedah teladan.


Full Text:

PDF

References


Abdul Majid khon. (2003). Hadits Tarbawi. Prenadamedia Group.

Akhmad Riandy & Agusta. (2021). Inovasi Pendidikan. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Al-Asqalani. (2011). Fathul Baari Jilid I. Terj. Pustaka Azzam.

Al-Asqalani. (2005). Fathul Baari Jilid I. Pustaka Azzam.

Al-Asqalani, ibnu H. (2000). Fathul Baari Jilid 31 Terj. Amiruddin. Pustaka Azzam.

Al-Bukhori, M. bin I. (1992). Shahih al-Bukhori. Dar al-Kitab al-’Ilmiyah.

Amala, Siti Juariah, Nilna Azizatus Shofiyyah, Pertiwi Kamariah Hasis, Euis Dewi Wijayanti, Usep Malik Haerudin, & Anidah Inayah, Fitria Ulfah. (2022). Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini Perspektif Islam. Media Sains Indonesia,.

Ardiana, D. P. Y., Widyastuti, A., Susanti, S. S., Halim, N. M., Herlina, E. S., Nugroho, D. Y., Veryawan, D. F., & Yuniwati, I. (2021). Metode Pembelajaran Guru. Yayasan Kita Menulis.

Arti kata mediator—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (t.t.). Diambil 22 Februari 2023, dari https://kbbi.web.id/mediator

Ependi, N. H., Pratiwi, D., Ningsih, A. M., Kamilah, A., Wijayanto, P. W., Dermawan, H., Hutapea, B., Yusuf, M., Indarwati, Alamsyah, T., Sholikhah, N., Efendi, S., Subiantoro, & Wibowo, T. P. (2023). Pendidikan Karakter. Sada Kurnia Pustaka.

Ghuddah & Abdul Fattah Abu. (2012). Al-rasulu Al- Muallimu wa Asaaliibuhu Fii Al-Ta’lim. Pustaka Abadi.

ibnu Hajar Al-Asqalani. (2007). Fathul Baari Jilid 31 Terj. Amiruddin. Pustaka Azzam.

Meriyati. (2015). Memahami Karakteristik Anak Didik. Fakta Press.

M.Pd, W. V., (2021). Pendidikan Karakter Bagi Anak Usia Dini. Media Sains Indonesia.

Parapat Asmidar. (2023). Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini: Panduan Bagi Orang Tua, Guru, Mahasiswa, dan Praktisi. PAUD. EDU PUBLISHER.

Switri Endang. (2022). Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Memahami Tata Bahasa Arab Melalui Penggunaan Media Permainan Domino. Penerbit Qiara Media.

Widiastuti. (2018). Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat terhadap Dampak Interaksi Sosial di Era Digital. 1, 26-34.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM