Kajian Takhrij Hadith Pascasiswazah di Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia

Jamielatun Nur Raihan Jamani, Fadlan Mohd Othman

Abstract


 

Abstrak

Sepanjang tempoh penubuhan UKM, banyak penyelidikan telah dihasilkan meliputi pelbagai bidang kajian. Begitu juga kajian dalam bidang hadith khususnya takhrij hadith. Takhrij Hadith dikenali sebagai ilmu untuk mengesahkan kesahihan sesebuah hadith. Kajian tinjauan dilakukan terhadap kajian takhrij hadith pascasiswazah Fakulti Pengajian Islam, UKM meliputi disertasi Sarjana dan tesis Doktor Falsafah. Fokus penulisan ini adalah mengkaji setiap kajian takhrij hadith dari tiga aspek iaitu jenis kajian takhrij hadith, bidang kajian serta fokus perbincangan kajian takhrij hadith. Kajian  menggunakan metodologi kualitatif iaitu analisis dokumen. Pada tahun 2000 hingga 2015, sebanyak 45 penyelidikan takhrij hadith telah dihasilkan. Tinjauan yang dilakukan menunjukkan wujud sumbangan baru dalam kajian takhrij hadith sebagai usaha ke arah pemantapan dan pemurnian hadith-hadith Nabi s.a.w. Di samping itu, dapat melihat sejauhmana perkembangan ilmu takhrij hadith dalam aspek penyelidikan di peringkat Ijazah Tinggi.

Kata Kunci: Takhrij hadith, hadith, tafsir, akidah, fikah.

 

Abstract

During the establishment of UKM, thousands of research was produced in the various field of study. Similarly, a study in hadith which is takhrij hadith. Takhrij Hadith known as a science to verify the authenticity of hadith. A survey has been done to the research of takhrij hadith produced by postgraduate of Faculty of Islamic Studies, UKM including Masters dissertation and Ph.D. theses. The focus of writing is to review each of takhrij hadith research in three aspects which are the type of takhrij hadith research, the field of study and the focus of discussion in the study. This research using a qualitative method which is analysis of documents. In year of 2000 to 2015, 45 types of research of takhrij hadith were produced. A survey shows new contributions in the study of takhrij hadith as efforts towards strengthening and purification of the Prophet’s s.a.w. hadith.  In addition, a survey wants to define how far the development of takhrij hadith at postgraduate level.

Keywords: takhrij hadith, Hadith,tafsir, aqedah, fiqh.


Full Text:

PDF

References


________________. 2016. Panduan Siswazah Fakulti Pengajian Islam Sesi Akademik 2016-2017. Bangi: Fakulti Pengajian Islam UKM.

Abbes Brahmi. 2009. Takhrij Hadith-hadith Dalam Tafsir Ibn cAtiyyah Daripada Permulaan Kitab Sehingga Akhir Juzuk Yang Pertama Daripada Surah al-Baqarah. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abbes Brahmi. 2014. Takhrij dan Perbahasan Hadith Dalam Surah Ali cImran Dalam Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Karangan al-Shaykh Ibn cAshur. Tesis Doktor Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abdul Razak Samsudin. 2002. Tahqiq dan Penulisan Semula Kitab Kifayah al-Muhtaj fī al-Isra’ wa al-Micraj Karangan Sheikh Daud bin Abdullah al-Fatani. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Adawiyah Masut. 2003. Pengumpulan dan Kajian Hadith Mengenai Fadilat Ramadan. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Aguswan Rashid. 2013. Analisis Hadith-hadith Kitab al-Fa‘iq fi Gharib al-Hadith dan Metodologi Zamakhshari Dalam Mensyarahkannya. Tesis Doktor Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ahmad Lutfi. 2000. Kajian Hadis Kitab Durrat al-Nasihin. Tesis Doktor Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ahmad Mujahideen. 2012. Takhrij dan Tacliq Hadith di Dalam Kitab 40 Hadith Membudayakan as-Sunnah oleh Jabatan Agama Johor (Siri Kedua). Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ahmad Naim Abdul Aziz. 2011. Metodologi Penulisan Hadith dan Analisis Takhrij Dalam Tafsir al-Misbah: Kajian Surah an-Nisa’. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Akhmad Sagir. 2010. Kajian Hadith Dalam Kitab Hidayat al-Salikin oleh Sheikh Abdus Samad al-Palembani Dengan Nukilan Tambahan Daripada Shamsuddin Siddiq. Tesis Doktor Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Al-Omari, Hasan Hussain Ali. 2006. Hadis-hadis yang Diriwayatkan oleh Saidina Mucawiyah dalam Kitab al-Tiscah Pengumpulan danTakhrīj. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Al-Shawish, Ramadan Hussin. 2000. Takhrij wa Dirasat al-Ahadith al-Waridah fi Tafsir Surah al-Baqarah min Tafsir al-Qurtubi. Tesis Doktor Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Amran Ibrahim Nasution. 2012. Hadith-hadith Dalam Kitab Irshad al-cIbad ila Sabil al-Rashad Karya al-Malibari: Kajian Terhadap Kualiti Hadith. Tesis Doktor Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Amran Nasution. 2006. Takhrij Hadith Kitab Sharh ‘Uqud al-Lujayn fi Bayan Huquq al-Zaujayn oleh Imam Nawawi Banten. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Arwansyah Kirin. 2010. Kajian Hadith Dalam Kitab Taclim al-Mutacallim oleh Shaykh al-Zarnuji. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Endang Mukhlis Hidayat. 2014. Takhrij Hadith Dalam Kitab Nasa‘ih al-cIbad Karya Shaykh Nawawi al-Bantani. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Halim Shah. 2005. Tahkik dan Takhrij Kitab Tanbih al-Ghafilin oleh Sheikh Abdullah bin Abd al-Mubin. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hilaluddin Abdullah. 2004. Kajian Hadis Kitab al-Jawhar al-Mawhub wa Munabbihat al-Qulub Karangan Syaikh Ali ibn Abd al-Rahman al-Kelantani. Tesis Doktor Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ismail Hat. 2002. Takhrij Hadith dan Ulasan Manuskrip Fara‘id Fawa‘id al-Fikr fi al-Imam al-Mahda Terjemahan Oleh Sheikh Dawud al-Fatani. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mabruri Mohammad Sai. 2011. Takhrij dan Tacliq Hadith Dalam Kitab Tafsir al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab: Juzuk Amma. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Maryam Muhammad. 2004. Analisis Hadith-hadith Khutbah Jumaat yang Dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Sarawak. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohamad Azam Ramlan. 2015. Takhrij dan Tacliq Hadith Dalam Kitab Bersiri 40 Hadis Membudayakan al-Sunnah (4) oleh Jabatan Agama Johor. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohammad Fattah. 2014. Hadith Isyarat Dalam Kitab Sunan al-Tirmidhi:Takhrij Hadis “Wa Fi al-Bab” Dalam Bab Perkahwinan dan Jual Beli. Tesis Doktor Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Al’Ikhsan Ghazali. 2000. Ilm Takhrij: Satu Kajian Pelaksanaannya di Malaysia. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Fadhil. 2013. Analisis Hadith Fitan dalam Karya Asaari Muhammad. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Nizho. 2002. Satu Kajian Tentang Asas Beberapa Fadilat Amalan dalam Solat Fardu dan Sunat. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Muhammad Kamil Hilmi. 2015. Aplikasi Takhrij Hadith Dalam Latihan Ilmiah Pelajar Diploma Usuluddin Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) 2003 Hingga 2007. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Muhammad Khairuddin. 2014. Takhrij Hadith Kitab Tanqih al-Qawl Karya Shaykh Nawawi al-Bantani. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Muhammad Masruri. 2012. Takhrij Hadis Dalam Kitab Tanqih al-Qawl Karya Shaykh Nawawi al-Bantani. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Muhammad Thahir Bandu. 2002. Kitab Irshad al-cIbad ila Sabil al-Rashad: Satu Kajian Penilaian Hadis Dari Awal Kitab Hingga Akhir Fasal Fada’il Bacd al-Suwar wa al-Ayat. Tesis Doktor Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Muhammad Yusuf Sinaga. 2008. Takhrij Hadith Kitab Mucjam al-Kabir (Tentang Hadith-hadith Fitan). Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Muhammed Suffian Abd Aziz. 2014. Aplikasi Takhrij dalam Latihan Ilmiah Prasiswazah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia Pada Tahun 2010. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Musa Mohamad. 2014. Status dan Kualiti Hadith dalam Kitab Perisai Bagi Sekalian Mukallaf. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nortaqiyyah Johan. 2014. Kualiti Hadith Dalam Kitab Tanqih al-Qawl Karangan Shaykh Nawawi al-Bantani. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Rosmani. 2005. Kajian Hadith Dalam Khutbah Jumaat Jabatan Agama Islam Melaka. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Sabri Muhammad Daud. 2004. Tahqiq dan Takhrij Kitab al-Sayd wa al-Dhabaih oleh: Syeikh Dawud bin Abdullah al-Fatani. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Sajedah H.A. Samarah. 2002. Hadith-hadith Mursal Imam al-Baihaqi Dalam Kitab al-Sunan al-Kubra: Pengumpulan dan Pengkajian Serta Takhrij Terhadap Hadith-hadith yang Berkaitan Dengan Ibadat. Tesis Doktor Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Shamsul Mohd Nor. 2014. Takhrij al-Hadith Dalam Kitab Bisharat al-cAmilin wa Nadharat al-Ghafilin Karya Shaykh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Sulaiman Muhammad Hasan. 2003. Tahqiq dan Takhrij Kitab Hidayat al-Habib fi al-Targhib wa al-Tarhib oleh Syeikh Nur al-Din al-Raniri. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Urwatul Wusqa. 2004. Kajian Hadith Kitab Nasa‘ih al-cIbad. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Wan Azlee Wan Ibrahim. 2014. Kedudukan Hadis Dalam Kitab Empat Puluh Hadis Membudayakan al-Sunnah (Siri Ketiga) oleh Jabatan Agama Johor. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Wan Khairul Aiman. 2012. Takhrij dan Tacliq Hadith di Dalam Kitab 40 Hadith Membudayakan as-Sunnah (4) Terbitan Jabatan Agama Johor. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Wan Muhammad Mior Ismail. 2015. Takhrij Hadith Dalam Kitab al-Tadhkirah bi Ahwal al-Mawta wa Umur Akhirah Karangan al-Imam al-Qurtubi. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zafarul Nizar. 2004. Takhrij dan Penilaian Nas-nas Berbahasa Arab yang Terdapat Dalam Buku Doa & Rawatan Penyakit (i) yang Digunakan di Darussyifa’. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zulfahmi Alwi. 2005. Kajian Hadis Dalam Tafsir al-Maraghi (Tumpuan Pada Surah al-Fatihah Sehingga Surah al-Ma‘idah). Tesis Doktor Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zulkarnaen Ahmad. 2015. Kualiti Hadith Dalam Kitab Tanqih al-Qawl oleh Shaykh Nawawi al-Bantani. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM