Al-Hazf Dalam Rasm Uthmani: Kesan dalam Pentafsiran

Mohammad Ikram Mohd Nor, Mohd Faizulamri Mohd Saad

Abstract


Abstrak

Kepelbagaian bentuk penulisan dalam rasm ‘Uthmani yang terdiri dari al-Hazf, al-Ziyadah, al-Hamzah, al-Ibdal, Maqtu’ dan Mausul, dan Ma fihi Qira’atan merupakan suatu indikator kepada kemukjizatan al-Quran. Ia sudah tentu mampu membantu proses tadabbur dalam menyingkap banyak rahsia dan makna kalam Allah. Fokus artikel ini adalah untuk menyingkap rahsia di sebalik al-Hazf. Kajian ini adalah kajian kualitatif dengan rekabentuk kajian kes menggunakan pendekatan deskriptif dan muqaran. Hasil kajian mendapati sampel yang didatangkan memiliki makna yang istimewa dan maksud yang lebih meluas bahkan ia menjadi pembuktian bahawa rasm ‘Uthmani itu bersifat tawqifi dan bukannya ijtihad para sahabat semata-mata. Implikasi dari kajian ini dapat memberi nafas baru dalam bidang rasm ‘Uthmani untuk menggali dengan lebih mendalam kepelbagaian dan keunikan kalimah-kalimah yang terdapat dalam al-Quran.

Kata kunci: Rasm ‘Uthmani, al-Hazf, kesan pentafsiran, mukjizat al-Quran, tawqifi.

 

Abstract

The diverse forms of writing in rasm ‘Uthmani that consist of al-hazf, al-Ziyadah, al-Hamzah, al-Ibdal, Maqtu’ and Mausul, and Ma fihi Qira’atan is regarded as an indicator of the inimitability of the Quran. It is indeed able to serve the process of discovering many secrets and the meaning of Allah's Word. The focus of this article is to reveal the secret behind al-hazf. This study is a qualitative study with a case study design using a descriptive approach and muqaran. The result of the study shows that the used sample connotes not only the special meaning but also the broader meaning. In addition it proves that the rasm Uthmani is tawqifi rather than the ijtihad of the companions solely. The implication of this study is to provide a new perspective in the field of rasm ‘Uthmani; to further explore the diversity and uniqueness of the words found in the Quran.

Keywords: Rasm ‘Uthmani, al-Hazf, impact of interpretation, the inimitability of the Quran, tawqifi


Full Text:

PDF

References


Al-Quran al-Kareem

Abdul Mun’im Kamil Sha’ir, t.th. al-Ijaz al-Qur’ani fi Rasm al-Uthmani. t.tp: Maktabah al-Muhtadin.

Al-Khazzar. Muhammad bin Muhammad al-Amawi al-Sharishi. t.th. Matn Mawrid al-Zama’an fi Rasm al-Quran. t.tp. t.pt.

Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Ansari. 1964M/1384H. al-Jami’ li Ahkam al-Quran. Al-Qaherah: Dar al-Kutb al-Misriyyah.

Al-Suyuti, Abi Bakr ibn Muḥammad Jalal al-Din. 1974M/1394H. al-Itqan fi ‘Ulum al-Quran. Mesir: al-Hai’ah al-Misriyyah al-‘Aamah li al-Kitab.

Al-Tabari, Mohammad bin Jarir bin Yazid. 1420H/2000M. Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Quran. T.tp: Muassasah al-Risalah.

Al-Zarkashi 1376H/1957M. Al-Burhan fi Ulum al-Quran. Mesir: Dar Ihya’ al-Kutub al-cArabiyyah ‘Isa al-Babi al-Halabi

Al-Zuhaili, Wahbah bin Mustafa. 1418H. al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj. Dimashq: Dar al-Fikr al-Ma’asir.

Fadil bin Salih bin Khalil, t.th. Asrar al-Bayan fi al-Ta’bir al-Qur’ani. t.tp: t.pt.

Ibn al-Banna’ al-Marrakushi, Abu al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin Uthman al-Azdi. 1990. Unwan al-Dalil Min Marsum al-Khat al-Tanzil. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.

Ibn Kathir, Abu al-Fidaʾ Ismail bin Kathir al-Qurashi. 1419H. Tafsir al-Quran al-Azim. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah.

Ibn Kathir, Abu al-Fidaʾ Ismail bin Kathir al-Qurashi. 1420H/1999M. Tafsir al-Quran al-Azim. Riyad: Dar al-Tayyibatu al-Nashr wa al-Tawzi’.

Mohd Khairi Zainuddin, Mohd Nazri Zainuddin, Mohd Fuad Mohd Isa. 2008M. Al-Miftah, Kamus Moden Arab-Melayu-Inggeris. Al-Azhar Media Enterprise.

Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi. 1364H. Al-Mu’jam al-Mufahris li Alfaz al-Qur’an al-Karim. Mesir: Matba’ah Dar al-Kutb al-Misriyyah.

Muslim, Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi. T.th. Sahih Muslim. Tahqiq Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi’. Beirut: Dar Ihya’ al-Kutb al-Arabi.

Nurul Zakirah Mat Sin dan Zulkifli Mohd Yusoff. 2012. Konsep Tadabbur: Satu Kupasan. International Seminar on al-Quran in Contemporary Society (SQ2012), Permai Hotel, Kuala Terengganu, Terenganu.

Shaharuddin Pangilun. 2015. Khilaf Ulama’ Dalam Beramal Al-Quran Rasm Uthmani: Suatu Sorotan. International Conference on Aqidah, Dakwah And Syariah 2015 (IRSYAD2015).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM