PERSEPSI BAKAL GURU TERHADAP KERJAYA, PERANAN DAN BEBAN TUGAS PROFESION PERGURUAN MASA KINI (Teachers 'Perception of the Current Career, Role and Tasks of the Teacher Profession)

NUR HIDAYAH HISHAM, NORFAIZAH ABDUL JOBAR, ABDUL RASID JAMIAN

Abstract


Abstrak: Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti persepsi bakal guru terhadap kerjaya sebagai guru; mengenal pasti persepsi bakal guru terhadap peranan sebagai guru; dan mengenal pasti persepsi bakal guru terhadap beban tugas sebagai guru. Seramai 95 orang pelajar UPSI yang sedang mengikuti pengajian dalam bidang Pendidikan Bahasa Melayu dipilih sebagai responden kajian dengan menggunakan kaedah persampelan bertujuan. Kajian ini dilaksanakan dengan berpandukan Teori Aktiviti Budaya dan Sejarah. Instrumen yang digunakan untuk menyelesaikan kajian ini ialah soal selidik. Soal selidik yang disediakan terbahagi kepada tiga aspek, iaitu kerjaya, peranan dan beban tugas. Data soal selidik dianalisis dengan menggunakan kaedah statistik deskriptif. Keputusan kajian ini mendapati bahawa pelajar sangat positif terhadap profesion perguruan. Selain itu, dapatan kajian juga menunjukkan responden mempunyai pengetahuan berkenaan kerjaya, peranan dan beban tugas profesion perguruan pada masa kini. Kajian ini dapat memberi gambaran umum kepada pembaca berkenaan persepsi bakal guru yang akan menceburi bidang pendidikan pada masa akan datang.

Kata Kunci: Persepsi; bakal guru; profesion perguruan; peranan; beban tugas

Abstract: This study was conducted to identify prospective teachers' perceptions of career as a teacher; identify prospective teachers' perceptions of their role as teachers; and identify prospective teachers' perceptions of the workload as a teacher. A total of 95 UPSI students who are studying in the fields of education Malay selected as respondents using purposive sampling. This study was conducted based on the Theory of Cultural and Historical Activities. The instrument used to complete this study was a questionnaire. The questionnaire provided is divided into three aspects, namely career, role and workload. Questionnaire data were analyzed using descriptive statistical methods. The results of this study found that students are very positive about the teaching profession. In addition, the findings of the study also show a high level of readiness of students to pursue a career as a teacher. In conclusion, the teaching profession is a field of work that should not be taken lightly. This is because the responsibilities and trusts given need to be borne as best as possible in order to drive the development of national education in a more perfect direction.

Keywords: Perception; prospective teacher; teaching profession; role; workload


Full Text:

PDF

References


Abdullah Yusoff, Tan Siew Poh & Roslan Idris. (2019). Aktiviti Bahasa Berlandaskan Kurikulum Panduan Guru Aliran Perdana, Prasekolah dan Pendidikan Khas. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdul Rahin Hamdan, Ahmad Johari Sihes, Jamaluddin Ramli & Rosliza Hamzah. (2001). Persepsi guru terhadap profesion perguruan masa kini: Satu tinjauan di tiga buah sekolah di Daerah Pasir Mas, Kelantan. Seminar JPPG. Kota Kinabalu Sabah.

Aflit Nuryulia Praswati. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Minat Wira Usaha di kalangan mahasiswa: Studi kasus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Seminar Nasional and Call For Paper (Sancall 2014): Research Methods and Organizational Studies, 10 Julai 2014, Indonesia.

Aniza Ahmad & Zamri Mahamod. (2015). Tahap kemahiran guru Bahasa Melayu sekolah menengah dalam melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah berdasarkan jantina, opsyen dan tempat mengajar. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 5 (1), 18-25.

Arzizul Antin & Dg. Norizah Ag. Kiflee @ Dzulkifli. (2018). Pengaruh beban tugas dan motivasi terhadap keefisienan kerja guru sekolah menengah di Sabah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 3 (2), 77-84.

Azita Abdul Rahim. (2012). Beban tugas guru sekolah menengah di Daerah Batu Pahat, Johor Darul Takzim. Tesis Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Azizi Yahaya, Jamaludin Ramli & Mazeni Ismail. (2010). Stres dalam kalangan guru sekolah menengah di empat buah negeri di Malaysia. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 25, 103-136.

Baharin Abu & Suzana Mamat @ Muhammad. (2010). Pengetahuan etika profesion perguruan dalam kalangan guru pelatih 4SPH Fakulti Pendidikan UTM. 1-6. Universiti Teknologi Malaysia.

Bryan, C. (2010). Successful Teaching. 7th Edition. Jordan Hill: Heinmann Publishers

Bridges, S., & Searle, A. (2011). Changing workloads of primary school teachers: I seem to live on the edge of chaos. School Leadership & Management, 31 (5), 413-433.

Crotwell, W.G. (2011). Elementary school teachers’ experience of professional workload and time. Ph.D Thesis. Walden University.

Chaudhry, A. A., Malik, M. I. & Ahmad, I. (2011). Examining the relationship of work-life conflict and employee performance: A case from Nadra, Pakistan. International Journal of Business and Management, 6 (10), 62-80.

Evonne Lai Eng Fei & Crispina Gregory K. Han. (2019). Pengaruh iklim sekolah, komitmen guru, motivasi guru dan kepuasan kerja guru terhadap prestasi kerja guru: Satu kajian rintis. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 4 (25), 53-62.

Iskani. (2017). Skala Guttman Secara Tradisional (cross sectional). Jakarta: Penerbit Revisi.

Leithwood, & Sun, J. P. (2012). The nature and effects of transformational school leadership: A meta-analytic review of unpublished research. Educational Administration Quarterly, 48 (3), 387-423.

Makaramani, R. (2015). 21st century learning design for telecollaboration project. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 622 - 627.

Mazura Sulaiman & Wak Chu Wok. (2018). Tinjauan tentang pengetahuan dan penerimaan terhadap pengajaran berbeza dalam kalangan siswa pendidik program ijazah sarjana muda perguruan. Prosiding Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam 2018. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Mispuah Hassan. (2015). Keberkesanan pembelajaran berasaskan projek terhadap pencapaian pelajar dan kemahiran abad ke-21 dalam pembelajaran biologi. Tesis Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Aizat Abu Hassan & Kamarudin Musa. (2020). Tahap profesionalisme guru sekolah kebangsaan di Semenanjung Malaysia. Management Research Journal, 9 (2), 37-45.

Mohd Najib Abdul Ghafar (1999). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Shaffie Abu Bakar. (1991). Metodologi Penyelidikan. Edisi Ke-2. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia

Nardi, Peter. M. (2018). Doing Survey Research: A Guide To Quantitative Methods. Oxfordshire: Routledge.

Norazlinda Saad & Surendran Sankaran. (2019). Kelestarian pembangunan profesionalisme guru dalam pembelajaran sepanjang hayat. Jurnal Pembangunan Sosial, 22, 11-22.

Norashid Othman & Hamzah Md.Omar. (2014). Beban tugas dan motivasi pengajaran guru di sekolah menengah Daerah Ranau. Jurnal Pemikir Pendidikan, 5, 35-57.

Nor Hadibah Hushaini, Zulkifli Osman & Anida Sarudin. (2020). Pelaksanaan amalan terbaik pengajaran Bahasa Melayu dalam kalangan guru sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 10 (1), 1-13.

Nurlina Mohd Puad, Mohd Daud Awang & Ahmad Nasir Mohd Yusoff. (2018). Etika dan Tanggungjawab pendidik dalam profesion perguruan dan cabaran pendidik masa kini. Jurnal AL-ANWAR, 6 (2), 43-52.

Othman Md. Johan & Siti Zafirah Mohd Ilias. (2010). Faktor-Faktor yang mempengaruhi pemilihan profesion perguruan di kalangan pelajar Tahun 4 Perdana Jabatan Pendidikan Teknikal dan Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan, UTM. 1-8. Universiti Teknologi Mara.

Ros Eliana Ahmad Zuki & Norhanan M.Fadzlillah. (2017). Faktor minat guru pelatih dalam bidang Perguruan Pendidikan Teknik dan Vokasional. Jurnal Personalia Pelajar, 20 (2), 29-36.

Saedah Siraj & Mohammed Sani Ibrahim. (2012). Standard kompetensi guru Malaysia. Dimuat turun daripada http://www.fp.utm.my/ePusatSumber/listseminar/medc2012/pdf/159.pdf [21 Julai 2021]

Sakaran, U. (2003). Research Methods for Business: A Skill Building Approach. 4th Edition. New York: John Wiley & Sons.

Sharifah Shafie. (2014). Beban tugas, kemahiran pengurusan bengkel dan tekanan kerja dalam kalangan guru Kemahiran Hidup Bersepadu dalam negeri Kedah. Tesis Master. Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia.

Sidek Baba. (2011). Tajdid Ilmu dan Pendidikan. Kuala Lumpur: Techknowlogic Trading Sdn Bhd.

iregar, E. (2011). Pengaruh motivasi kerja, kinerja individual dan sistem kompensasi finansial terhadap kepuasan kerja guru SMPK BPK PENABUR Bintaro Jaya Jakarta. Jurnal Pendidikan Penabur, 16, 81-93.

Suhana Mohamed Lip, Sapie Sabilan, Mohamad Fuad Ishak, Suziana

Hanini Sulaiman & Mohd Faeez Ilias. (2016). Kesan latihan mengajar terhadap perubahan sikap dari perspektif guru pelatih Diploma Perguruan. Conference Paper International Conference on Islamic Education and Research (ICIER 2016), 27-28 Disember, Langkawi.

Warren S. Torgerson. (1958). Theory and Methods of Scaling. New York: John Wiley and Sons.

Weiner, J. (2007). Measurement: Reliability and Validity Measures. Boston: Johns Hopkins Bloomberg, School of Public Health.

Zamri Mahamod & Anita Abdul Rahman. (2020). Profesion Keguruan dan Pembangunan Insan. (Pnyt.) Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zamri Mahamod, Jamalullail Abdul Wahab & Mohammed Sani Ibrahim. (2011). Transformasi dan Inovasi dalam Pendidikan. (Pnyt.). Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zuhaili Mohd Arshad & Ramlee Mustapha. (2017). Hubungan antara beban tugas dengan efikasi diri dan kepuasan kerja pensyarah di Kolej Vokasional. Sains Humanika, 9, 35-43.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.