MASALAH DIHADAPI OLEH GURU BAHASA MELAYU DALAM MELAKSANAKAN PENDEKATAN TERBEZA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI RUMAH (Problems Faced by Malay Language Teachers in Implementing Differential Approaches in Teaching and Learning at Home)

AIN NUR ATIKA AGUS

Abstract


Abstrak: Pendekatan terbeza merupakan kaedah yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sebagai salah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah (PdPR) sepanjang sesi pembelajaran dalam talian dilaksanakan. Sepanjang melaksanakan sesi PdPR dalam talian, guru Bahasa Melayu menghadapi pelbagai masalah dalam melaksanakan pendekatan terbeza sepanjang sesi PdPR secara dalam talian. Kajian ini bertujuan untuk meneroka dan menganalisis masalah yang dihadapi oleh lima orang guru Bahasa Melayu di lima buah sekolah menengah di daerah Kemaman, Terengganu. Hasil temu bual kajian telah menemui enam masalah yang dihadapi oleh guru Bahasa Melayu dalam melaksanakan pendekatan terbeza, iaitu masalah berkaitan guru, murid, pentadbiran, bahan bantu mengajar, alat bantu mengajar dan ibu bapa. Kesemua masalah ini boleh memberi kesan kepada pengajaran guru Bahasa Melayu dan pembelajaran murid sepanjang tempoh melaksanakan PdPR secara dalam talian. Guru Bahasa Melayu perlu mengatasi setiap masalah ini supaya penggunaan pendekatan terbeza dalam PdPR secara dalam talian dapat dilaksanakan dengan berkesan dan murid dapat menguasai isi pelajaran sepanjang mengikuti sesi PdPR secara dalam talian.

Kata kunci: Masalah, pendekatan terbeza, guru Bahasa Melayu, pengajaran dan pembelajaran di rumah

Abstract: A different approach is a method introduced by the Ministry of Education Malaysia (MOE) as one of the methods of teaching and learning at home (PdPR) throughout the online learning sessions are implemented. During the implementation of the online PdPR session, Malay language teachers faced various problems in implementing different approaches during the online PdPR session. This study aims to explore and analyze the problems faced by five Malay language teachers in five secondary schools in the district of Kemaman, Terengganu. The results of the research interviews have found six problems faced by Malay language teachers in implementing different approaches, namely problems related to teachers, students, administration, teaching aids, teaching aids and parents. All these problems can affect the teaching of Malay language teachers and students' learning throughout the period of implementing PdPR online. Malay language teachers need to overcome each of these problems so that the use of different approaches in PdPR online can be implemented effectively and students can master the content of the lesson while following the PdPR session online well.

Keywords: Problem, differential approaches, Malay Language teacher, teaching and learning at home


Full Text:

PDF

References


Chua Yan Piaw. (2014). Asas Statistik Penyelidikan. Edisi Kedua. Petaling Jaya: McGraw-Hill (M) Sdn. Bhd.

Danial Arif Abdul Muttalip & Zamri Mahamod. (2020). Pelaksanaan pendekatan terbeza pengajaran terbeza dalam kalangan guru Bahasa Melayu yang mengajar di sekolah rendah pedalaman kategori 3. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 10 (2), 29-42.

Fairuz Badrol Hisham, Mohd Hasrul Kamarulzaman, Nurul Suzaina Judi & Noriah Mohd Ishak. (2017). Impak pengajaran terbeza ke atas motivasi pelajar pintar dan berbakat di dalam pengajaran dan pembelajaran subjek Biologi. E-Proceeding of the 6th Global Summit on Education. 4 Disember 2017.

Grenier, N. & Moldoveanu, M. (2011). Differentiated pedagogy: A new teaching model in multiethnic elementary school settings in Quebec, Canada. In EDULEARN11 Proceedings, pp. 758-765. IATED.

Huberman, M. (2014). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Edisi ke -2. Thousand Oaks, CA: SAGE.

Irma Yanti Mahamud, Norlizah Che Hassan & Ftahiyah Mohd Fakhruddin. (2018). Penglibatan ibu bapa dalam aktiviti pembelajaran anak di rumah dan hubungannya dengan pencapaian akademik murid sekolah agama bantuan kerajaan (SABK). E-Jurnal penyelidikan dan Inovasi, 5 (1), 42-62.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Putrajaya: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2020). Manual Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Lawrence-Brown, D. (2004). Differentiated instruction: inclusive strategies forstandars-based learning that benefit the whole class. American Secondary Education, 32 (3), 34-62.

Losius Goliong, Ashly Kasin, Marcelus Johnny & Nazarius G. Yulip. (2020). Cabaran Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran jarak jauh semasa perintah kawalan pergerakan (PKP). Pejabat Pendidikan Daerah Ranau, Sabah. 6 Mei 2020.

Mior Muhammad Saiful Nizan Mohd Saali. (2018). Sikap dan kesediaan dalam kalangan pelajar pintar cerdas dan berbakat terhadap kaedah pengajaran terbeza dalam pembelajaran Bahasa Melayu. Seminar Sastera Kanak-Kanak Remaja Ke-7. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka.

Najiba Abdullah Meyad, Samsilah Roslan, Maria Chong Abdullah & Pabiyah Hj Maming. (2014). The effect of differentiated learning method in teaching Arabic language on students’ motivation. Journal of Social Science Research 5(1): 671-678.

Nor Amalina Ab. Hakim & Zanaton Iksan. (2018). Pengetahuan, kemahiran pelaksanaan dan sikap guru terhadap pembelajaran berasaskan masalah (PBM) dalam mata pelajaran Sains. Seminar Antarabangsa Isu-Isu Pendidikan. 5 Julai 2018. Anjuran Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya. conference.kuis.edu.my/ispen/wp-content/uploads/2018/08/8-NOR-AMALINA-BT-AB-HAKIM.pdf (30 April 2022)

Noradilah Aziz & Lai Wei Sing. (2019). Impak pendidikan berasaskan teknologi terhadap peningkatan prestasi pelajar di UKM. Jurnal Personalia Pelajar, 22 (1), 69-75.

Norliza Mat Ali. (2016). Tahap kesediaan guru bahasa Melayu terhadap pelaksanaan pendekatan pembelajaran berasaskan masalah dalam pengajaran dan pembelajaran di Selangor, Malaysia. Tesis Master Bahasa Melayu. Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia.

Nuraishahtun Mat Akhir, Zamri Mahamod, Siti Faraziah Md. Akib & Norshiha Hj Sailon. (2019). Pelaksanaan modul pedagogi terbeza Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara (SKEPEN) Ke-6, hl. 1450-1465. 21-22 September 2019. Anjuran Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nurzarina Amran & Roslinda Rosli. (2017). Kefahaman guru tentang kemahiran abad ke-21. Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial Dan Komunikasi. Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan (Pasak 2), Jilid 1, Hlm. 110-114. Pusat Pengajian Teras, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

Ober, J. (2006). Research on differentiated instruction. Conference College Reading and Learning Association 49th Annual Conference. November 2016.

Rahayu Ahamad Bakhiar, Sham Ibrahim, Halijah Ariffin, Nor Hazimah Ismail & Wan Mohd Khairul Wan Isa. (2019). Peranan dan cabaran pemimpin pendidikan dalam memastikan matlamat dan agenda pendidikan dilestari dalam tempoh perintah kawalan pergerakan (PKP) COVID-19. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Raja Rajeswary Perasamy & Zamri Mahamod. (2021). Kekangan ibu bapa untuk memantau anak-anak dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah. Dlm. Zamri Mahamod, Anita Abdul Rahman & Zarien Atierah Zamri. (2021). Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah: Isu dan Cabaran Pendidikan dalam Norma Baharu, hlm. 268-278. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Roa’ani Mohamed & Nor Rul Azlifah Zulkafali. (2019). Keberkesanan pendekatan pedagogi terbeza (PPT) dalam PdPc Bahasa Melayu kelas peralihan: Satu kajian tindakan di sebuah sekolah di Kuantan. Journal of Sciences and Management Research, 5 (2), 68-86.

Rohaida Mazlan, Norziah Amin, Mohd Zaki Abd. Rahman & Zamri Mahamod. (2020). Tahap penguasaan membaca dan menulis murid B40 dari perspektif guru Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 10 (2), 54-73.

Roystein Denis, Zamri Mahamod & Anita Abdul Rahman. (2021). Ibu bapa sebagai guru kedua dalam menjayakan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Dlm. Zamri Mahamod, Anita Abdul Rahman & Zarien Atierah Zamri. (2021). Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah: Isu dan Cabaran Pendidikan dalam Norma Baharu, hlm. 259-267. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Siti Aishah Hassan. (2018). Kaedah pengajaran keterbezaan dalam pendidikan pintar dan berbakat. E-Journal of Education, 7, 12-21.

Tomlinson, C.A. (2003). Leadership for differentiated classrooms. The School Administrator, 56 (9), 6-11.

Wan Idros Wan Sulaiman & Norazidah Abdul Rahim. (2002). Kepimpinan dalam pengurusan kualiti menyeluruh (TQM): Suatu penilaian keberkesanan pengimplimentasian di pejabat daerah dan tanah, Kepala Batas, Pulau Pinang. Jurnal Komunikasi, 18, 121-144.

Wilma Akam & Faridah Mydin Kutty. (2018). Kesan pembelajaran terbeza terhadap motivasi dan pencapaian murid dalam topik daya dalam subjek sains sekolah rendah. E-Prosiding Kolokium Pendidikan Sains dan Psikologi, hlm. 553-560. 19-21 Disember 2018.

Zamri Mahamod & Anita Abdul Rahman. (2020a). Kesamarataan Akses Pendidikan. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zamri Mahamod & Anita Abdul Rahman. (2020b). Profesion Keguruan dan Pembangunan Insan Pendidikan. (Pnyt.) Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zamri Mahamod, Anita Abdul Rahman & Zarien Atierah Zamri. (2021). Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah: Isu dan Cabaran Pendidikan dalam Norma Baharu. (Pnyt.). Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zamri Mahamod, Ruslin Amir & Mohamad Amin Embi. (2015). Kepelbagaian Pelajar dan Perbezaan Pembelajaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Zamri Mahamod. (2014). P&P dalam Pendidikan Bahasa Melayu. Cetakan Ketiga. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Zamri Mahamod. (2018). Pemikiran Inventif dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. (Pnyt.) Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.