Penerapan Kemahiran Generik dalam Pengajaran Guru Bahasa Melayu Sekolah Menengah

Uni Nadiha Mohd Nor, Zamri Mahamod, Jamaludin Badusah

Abstract


Kajian ini bertujuan untuk (i) mengenal pasti kemahiran generik yang diterapkan oleh guru Bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, (ii) menentukan perbezaan yang signifikan dalam penerapan kemahiran generik antara guru lelaki dengan guru perempuan, dan (iii) menentukan hubungan yang signifikan antara pengalaman mengajar guru dengan penerapan kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Kajian berbentuk tinjauan ini menggunakan instrumen soal selidik yang dijalankan terhadap 120 orang guru Bahasa Melayu di daerah Kluang yang dipilih secara sampel bertujuan. Data dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif, ujian-t, dan korelasi Pearson. Hasil kajian menunjukkan kemahiran generik yang banyak diterapkan oleh guru Bahasa Melayu di daerah Kluang ialah kemahiran beretika dan moral. Manakala kemahiran yang kurang diterapkan ialah kemahiran menggunakan teknologi. Hasil kajian juga mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan dalam penerapan kemahiran generik antara guru lelaki dengan guru perempuan. Walau bagaimanapun, kajian mendapati tidak wujud hubungan yang signifikan antara pengalaman mengajar guru dengan penerapan kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Implikasi kajian ini ialah telah memberi sumbangan kepada pedagogi guru dan petanda bahawa guru bahasa mempunyai tugas dan tanggungjawab yang besar dalam konteks pengajaran bahasa. Bagi memastikan matlamat tercapai, guru mesti dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran generik.

Kata kunci: Kemahiran generik, pengajaran, guru bahasa Melayu, sekolah menengah


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.