MINAT DAN PERSEPSI MURID MELAYU DARIPADA KELUARGA SOSIOEKONOMI TINGGI DI SEBUAH SEKOLAH ANTARABANGSA TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU (Interest and Perception Malay Student from High Socioeconomic Families at an International School Towards Malay Language Learning)

NOR ASHIKIN HEDZIR, HERITOS MULING, SITI AISHAH SEMBAI ABAN ABDULLAH

Abstract


Abstrak: Bahasa Melayu ialah bahasa rasmi dalam konteks pendidikan di Malaysia. Di sekolah antarabangsa, Bahasa Melayu ialah bahasa kedua kepada murid-murid warganegara Malaysia yang belajar di sekolah antarabangsa tersebut. Justeru, kajian ini bertujuan untuk meneroka minat murid pembelajaran Bahasa Melayu dalam murid kaum Melayu yang datang daripada keluarga sosioekonomi tinggi (Top 20-T20) di belajar di sebuah sekolah antarabangsa. Seramai tiga orang murid keluarga T20 dijadikan peserta kajian. Ketiga-tiga peserta kajian berumur 11 tahun dan kesemua mereka ialah murid lelaki. Kajian kualitatif dengan menggunakan kaedah temu bual dan analisis dokumen. Data temu bual dianalisis secara bertema. Dapatan kajian menunjukkan bahawa murid-murid T20 ini tidak berminat belajar Bahasa Melayu. Mereka beranggapan Bahasa Melayu tidak penting dan membosankan. Ibu bapa murid Melayu T20 tidak ada masa, sibuk bekerja, tidak bertutur dalam Bahasa Melayu sebaliknya bertutur bahasa Inggeris di rumah. Implikasi daripada kajian ini ialah Bahasa Melayu tidak penting bagi murid-murid yang belajar di sekolah antarabangsa, termasuk dalam kalangan murid kaum Melayu. Faktor sosioekonomi murid yang datang daripada keluarga T20 banyak mempengaruhi penggunaan Bahasa Melayu, terutamanya di rumah. Oleh itu, guru-guru Bahasa Melayu yang mengajar di sekolah antarabangsa perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran mereka agar murid-murid T20 ini berminat, berasa seronok dan bermotivasi untuk belajar Bahasa Melayu. Sikap negatif mereka terhadap Bahasa Melayu yang dianggap tidak penting dan membosankan perlu diatasi melalui pengajaran yang kreatif dan menyeronokkan.

Kata kunci: Keluarga sosioekonomi tinggi, sekolah antarabangsa, bahasa kedua, pembelajaran Bahasa Melayu

Abstract: Malay Language is the official language in the context of education in Malaysia. In international schools, Malay Language is the second language of Malaysian students studying in the international school. Thus, this study aims to explore the interest of Malay language learning students in Malay students who come from high socio-economic families (Top 20-T20) to study in an international school. A total of three students from the T20 family were included in the study. All three study participants were 11 years old and all of them were male students. Qualitative research using interview and document analysis method was used. Interview data were analyzed thematically. The findings of the study show that these T20 students are not interested in learning Malay Language. They think that Malay Language is not important and boring. The parents of T20 students have no time, are busy working, do not speak in Malay Language but speak English at home. The implication of this study is that Malay Language is not important for students studying in international schools, including among Malay students. Socio-economic factors of students who come from T20 families greatly influence the use of Malay Language, especially at home. Therefore, Malay Language teachers who teach in international schools need to diversify their teaching methods so that these T20 students are interested, feel fun and motivated to learn Malay Language. Their negative attitude towards the Malay Language which is considered unimportant and boring needs to be overcome through creative and fun teaching.

Keywords: High socioeconomic family, international school, second language, Malay Language learning


Full Text:

PDF

References


Ahmad Suhael Adnan. (2019). Sekolah antarabangsa jadi pilihan. Berita Harian, 18 November. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2019/11/629764/sekolah-antarabangsa-jadi-pilihan (Diakses pada 28 Jun 2022)

Fatin Rabiha Abdul Kadir. (2021). Kekaburan penggunaan rujukan kata ganti nama diri kami dan kita dalam kalangan penutur asing. Tesis Dr. Falsafah. Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia.

Hasnalee Tubah & Zulkifli Hamid. (2011). Pengaruh demografi terhadap kemahiran membaca dan memahami dalam kalangan murid-murid LINUS. Jurnal Melayu, 6, 29-47.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2018). Panduan Am Penubuhan dan Pendaftaran Sekolah Antarabangsa. Putrajaya: Bahagian Pendidikan Swasta.

Mohd Majid Konting. (2005). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Edisi Kelima. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohammad Johdi Salleh, Che Noraini Hashim, Ismael Hassanaen & Amir Hasan Dawi. (2009). Status sosioekonomi dan komitmen ibu bapa terhadap pencapaian murid dalam Penilaian Menengah Rendah, Malaysia. 14th International Conference on Education. Theme: Bridging Words: Making Connections in Education. Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education, Universiti Brunei Darussalam.

Nora’azian Nahar. (2018). Tahap profesiensi Bahasa Melayu dan hubungannya dengan status sosioekonomi, motivasi belajar dan pencapaian akademik dalam kalangan murid bukan natif. Tesis Dr. Falsafah. Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia.

Nurul Huda Husain & Mohammad Khairil Ashraf Mohd Khalid. (2021). Sekolah antarabangsa seliaan KPM mengajar Bahasa Melayu. Sinar Harian, 11 Oktober. https://www.sinarharian.com.my/article/166277/BERITA/Nasional/Sekolah-antarabangsa-seliaan-KPM-mengajar-Bahasa-Melayu (Diakses pada 28 Jun 2022)

Wening Patmi Rahayu. (2012). Analisis intensitas pendidikan oleh orang tua dalam kegiatan belajar anak, status sosial ekonomi orang tua terhadap motivasi belajar dan prestasi belajar siswa. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 18 (1), 65-71.

Rohaidah Mazlan, Norziah Amin, Mohd, Zaki Abdul Rahman & Zamri Mahamod. (2020). Tahap penguasaan membaca dan menulis murid B40 dari perspektif guru Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 10 (2), 54-73.

Zaliza Mohamad Nasir & Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2014). Sikap dan motivasi terhadap pembelajaran Bahasa Melayu. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 134, 408-415.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.