STRATEGI PEMBELAJARAN KOSA KATA BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN PELAJAR ANTARABANGSA DI UNIVERSITI MALAYA (Malay Language Vocabulary Learning Strategy among International Students at Universiti Malaya)

NORFAIZAL JAMAIN, SAMSUR RIJAL YAHAYA, MUHAMMAD SAIFUL HAQ HUSSIN

Abstract


Abstrak: Terdapat pelajar yang keliru ketika mempelajari bahasa Melayu dengan menggunakan pelbagai strategi untuk memperoleh pengetahuan dan memahami konsep serta makna yang diungkapkan. Kajian-kajian yang dilakukan sebelum ini lebih kepada kajian pembelajaran bahasa Melayu secara menyeluruh. Maka kajian ini lebih memfokuskan kepada pembelajaran berkaitan kosa kata bahasa Melayu sahaja. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk meneliti kekerapan strategi pembelajaran kosa kata bahasa Melayu oleh pelajar antarabangsa serta menghuraikan setiap item kategori strategi tersebut. Bagi meneliti masalah ini, borang soal selidik yang direka berdasarkan kepada Strategi Pembelajaran Kosa Kata daripada Taksonomi Schmitt, (1997) telah dibentuk. Borang soal selidik yang merangkumi 30 item berkaitan strategi pembelajaran kosa kata telah diedarkan kepada pelajar melalui dalam talian. Dapatan data telah dianalisis dengan menggunakan SPSS versi 26.0 untuk meneliti min, sisihan piawai dan interpretasi kajian. Hasil kajian mendapati pelajar antarabangsa lebih memilih untuk menggunakan strategi Memori dengan nilai min 4.00 dan sisihan piawai 1.04 dan memperoleh tahap interpretasi yang tinggi. Pelajar antarabangsa lebih gemar menggunakan kamus semasa mempelajari bahasa Melayu untuk mencari dan mengetahui maksud kosa kata yang dipelajari. Lima strategi yang lain iaitu Strategi Penentuan, Sosial (penemuan), Sosial (pengukuhan), Kognitif dan Metakognitif berada pada tahap interpretasi yang sederhana. Kesimpulannya, strategi pembelajaran kosa kata boleh membantu pelajar untuk lebih menguasai bahasa sama ada di peringkat pembelajaran atau pengukuhan bahasa Melayu.

Kata kunci: Kosa kata, strategi pembelajaran, bahasa Melayu, pelajar antarabangsa

Abstract: Some students are confused when learning Malay using various strategies to acquire knowledge and understand the concepts and meanings expressed. While the studies conducted previously are more on the study of Malay language learning as a whole. Therefore, this study focuses more on learning related to Malay vocabulary only. Therefore, this study aims to examine the frequency of Malay vocabulary learning strategies by international students and describe each item of the strategy category. A questionnaire form designed based on the Vocabulary Learning Strategies from Schmitt’s Taxonomy, (1997) was developed to examine this problem. A questionnaire covering 30 items related to vocabulary learning strategies was distributed to students online. The data were analyze using SPSS version 26.0 to discuss the study's mean, standard deviation, and interpretation. The study’s results found that international students preferred to use the Memory strategy with a mean value of 4.00 and a standard deviation of 1.04 and obtained a high level of interpretation. International students prefer to use dictionaries when learning Malay to find and know the meaning of the vocabulary learned. While the other five strategies, namely Determination Strategy, Social (discovery), Social (reinforcement), Cognitive and Metacognitive, are at a moderate level of interpretation. In conclusion, vocabulary learning strategies can help students to better master the language either at the level of learning or by strengthening the Malay language.

 

Keywords: Vocabulary, learning strategy, Malay language, international students

 


Full Text:

PDF

References


Balini, I. A. & Jeyabalan, D. V. (2018). Role of memory strategy training in language learning. Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts and Science, 3 (4), 39–42.

Cho Min Sung, Mazlina Ahmad, Noor Rohana Mansor, Roswati Abdul Rashid, & Nurul Ain Chua Abdullah. (2020). The effectiveness of mobile application in learning Malay foreign language. Journal of Physics: Conference Series, 1529 (4), 0–6. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1529/4/042064

Fikri Ghafar & Sa’adiah Ma’alip. (2020). Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Universiti Yunnan Minzu di UKM dan USM. Jurnal Melayu, 548–564.

Brown, H.D. (2016). Learning strategies: a synthesis and conceptual model. Npj Science of Learning, 1(1). https://doi.org/10.1038/npjscilearn.2016.13

Jasah Jumayza Ahmad, Syafika Atika Othman & Sharifah Raihan Syed Jaafar. (2020). Kerumitan sebutan bunyi vokal dan diftong bahasa Melayu pelajar Arab. Jurnal Melayu, 19 (1), 7–32. https://doi.org/10.4324/9780429347122-1

Juwairiah Osman, Jamilah Bebe Mohamad, Anis Nabilla Ahmad, & Jamal Rizal Razali. (2018). Strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dalam kalangan pelajar antarabangsa di Universiti Malaysia Pahang. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 9 (1984), 61–79. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol9.6.2017

Juwairiah Osman & Mardian Shah Omar. (2021). Aplikasi teknologi dan motivasi dalam kemahiran berbahasa Melayu untuk penutur asing. Jurnal Linguistik, 25 (1), 20–32.

Li Yan, Kamarulzaman Abdul Ghani & Nordiana Ab. Jabar. (2022). Tahap penggunaan strategi pembelajaran bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Universiti di China. INSANIAH: Online Journal of Language, Communication, and Humanities, 5 (April), 85–99.

Mardian Shah Omar, Azman Rahmat & Yusfarina Mohd Yussof. (2017). Menyulam budaya dalam pengajaran bahasa Melayu untuk penutur asing. Jurnal Linguistik, 21 (2), 81–92.

Mardian Shah Omar & Mashrom Muda. (2019). Kemahiran Komunikasi Penutur Asing: Aplikasi Pendekatan Telefon Pintar dan Internet. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 35 (4), 353–367. https://doi.org/10.17576/JKMJC-2019-3504-22

Mohamad Yazid Mohamad. (2017). Kekerapan penggunaan strategi pembelajaran bahasa Melayu dalam kalangan murid cemerlang etnik cina. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 7 (1), 85–92.

Noor Zuhidayah Muhd Zulkifli & Siti Saniah Abu Bakar. (2016). Strategi pembelajaran bahasa Melayu dalam kalangan pelajar di Jerman. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 4 (April), 10–19.

Norlidah Alias, Fuziah Rosman, Mohd Nazri Abd Rahman & Dorothy Dewit. (2015). The potential of video game in Malay language learning for foreign students in a Public Higher Education Institution. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 176, 1020–1027. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.573

Nursyafina Mohd Sabri. (2018). Strategi pembelajaran bahasa pelajar prasiswazah Pengajian Bahasa Melayu di Prince Of Songkhla University, Pattani berdasarkan jantina, tahun pengajian dan tahap pencapaian. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 8 (2), 1–12.

Nurul Ain Alizuddin & Nik Nur Athirah Nik Mohd Arif. (2021). Analisis kesalahan bahasa dalam penulisan bahasa Melayu pelajar antarabangsa. AL-QIYAM International Social Science and Humanities Journal, 4 (1), 113–127. http://journal.al-qiyam.net/index.php/my1/article/view/103

O’malley, J.M., O’Malley, M.J., Chamot, A.U. & O’Malley, J.M. (1990). Learning Strategies In Second Language Acquisition. London: Cambridge University Press.

Oxford, R.L. (1992). Research on second language learning strategies. Annual Review of Applied Linguistics, 13, 174–187.

Quarterly, T. (1993). Using Likert Scales in L2 Research. Another Researcher Comments Author (s): Jean Turner Published by: Teachers of English to Speakers of Other Languages, Inc. (TESOL) Stable URL : http://www.jstor.com/stable/3587409 REFERENCES Linked references ar. Teachers of English to Speakers of Other Languages, Inc. (TESOL), 27(4), 736–739.

Rabadi, R. (2019). Vocabulary Learning Strategies Employed by Undergraduate EFL Jordanian Vocabulary Learning Strategies Employed by Undergraduate EFL Jordanian Students. English Language and Literature Studies, 6 (February 2016). https://doi.org/10.5539/ells.v6n1p47

Samsur Rijal Yahaya, Norfaizal Jamain, Ahmad Sabri Abdul Samat & Norliza Amin. (2020). Efektif Bahasa Melayu Pertengahan. Kuala Lumpur: Penerbit University Malaya.

Schmitt, N. (1997). Vocabulary Learning Strategies: Description, Acquisition, and Pedagogy. London: Cambridge University Press.

Stratton, S.J. (2021). Population research: Convenience sampling strategies. Prehospital and Disaster Medicine, 36( 4), 373–374. https://doi.org/10.1017/S1049023X21000649

Tuah, D. (2018). Mengajar Bahasa Melayu kepada Pelajar Antarabangsa di Universiti Malaysia Sarawak: Pengalaman dan Cabaran. Kuching: Penerbit Universiti Malaysia Sarawak.

Uraidah Abdul Wahab, Mat Taib Pa & Lily Hanefarezan Asbulah. (2021). Saiz kosa kata dan pengetahuan kolokasi bahasa arab dalam kalangan pelajar sijil tinggi agama Malaysia (STAM). Issues in Language Studies, 10 (1), 183–202. https://doi.org/10.33736/ils.2794.2021

Williams, M. & Burden, R. (1997). Motivation in language learning: A social constructivist approach. Cahiers de l’APLIUT, 16 (3), 19-27.

Zhang, S., Xu, H. & Zhang, X. (2021). The effects of dictionary use on second language vocabulary acquisition: A meta-analysis. International Journal of Lexicography, 34 (1), 1–38. https://doi.org/10.1093/ijl/ecaa010


Refbacks

  • There are currently no refbacks.