TAHAP KEMAHIRAN PEDAGOGI, MOTIVASI DAN SIKAP GURU-GURU BUKAN OPSYEN SEKOLAH RENDAH DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU (The Level of Pedagogy Skills, Motivation and Attitude of Non-Option Primary School Teachers in Malay Language Teaching)

NUR E'ZZATI RUSLI, ZAMRI MAHAMOD

Abstract


Abstrak: Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran guru bukan opsyen Bahasa Melayu sekolah rendah. Jumlah sampel kajian ini adalah seramai 80 orang responden yang melibatkan guru bukan opsyen Bahasa Melayu yang mengajar Bahasa Melayu di sekolah rendah di daerah Hulu Langat. Dapatan kajian ini diperoleh menggunakan kaedah tinjauan yang menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian. Data dianalisis menggunakan Statistical Package for the Social Science (SPSS) Versi 26.0. Analisis deskriptif menerangkan keputusan demografi dan pemboleh ubah pemahaman, motivasi dan sikap berdasarkan kekerapan, peratusan, min dan sisihan piawai. Analisis inferensi yang digunakan ialah analisis regresi linear berganda, ANOVA sehala dan korelasi Pearson untuk mengkaji hubung kait antara pemboleh ubah kajian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap kemahiran pedagogi dan motivasi guru bukan opsyen Bahasa Melayu sekolah rendah berada pada tahap sederhana.  Tahap sikap guru bukan opsyen Bahasa Melayu berada pada tahap rendah. Implikasi kajian ialah masih terdapat ramai guru bukan opsyen yang mengajar Bahasa Melayu dan ini memberi kesan negatif kepada PdP Bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah. Kurang kemahiran pedagogi, kurang motivasi dan bersikap negatif boleh menjejaskan pencapaian Bahasa Melayu dalam kalangan murid sekolah rendah. Oleh itu, mata pelajaran Bahasa Melayu sepatutnya diajar oleh guru opsyen Bahasa Melayu.

Kata kunci: Tahap kemahiran pedagogi, tahap motivasi, tahap sikap, guru bukan opsyen, pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu

Abstract: This study was conducted to find out the factors that influence the teaching and learning of non-Malay Language option teachers in primary schools. The total sample of this study is a total of 80 respondents involving non-Malay Language teachers who teach Malay Language in primary schools in the district of Hulu Langat. The findings of this study were obtained using a survey method that uses a questionnaire as a research instrument. Data were analyzed using Statistical Package for the Social Science (SPSS) Version 26.0. Descriptive analysis describes the results of demographics and variables in quantitative form. Inference analysis tests, multiple linear regression analysis was performed to study the types and levels of interactions between variables. The correlation test was also done to examine the type of correlation between variables. The findings of the study show that the level of pedagogical understanding and motivation of non-Malay Language option teachers in primary schools is at a moderate level. The level of attitude of non-Malay Language option teachers is at a low level. The implication of the study is that there are still many non-option teachers who teach Malay Language and this has had a negative impact on T&L Malay Language at the primary school level. Therefore, Malay Language subjects should be taught by Malay Language option teachers.

 Keywords:  Level of pedagogy skill, level of motivation, level of attitude, non-option teacher, Malay Language teaching and learning


Full Text:

PDF

References


Abdul Razif Zaini, Noorshamsinar Zakaria, Hasmadani Hamdan, Muhammad Redzaudin Ghazali & Mohd Rufian Ismail. (2019). Pengajaran Bahasa Arab di Malaysia: Permasalahan dan Cabaran. Jurnal Pengajian Islam, 12 (1), 47-57.

Ahla-Wardah Mohd Amin & Denise Koh Choon Lian. (2022). Persepsi literasi fizikal dalam kalangan guru pendidikan jasmani di sekolah rendah. Jurnal Dunia Pendidikan, 4 (1), 145-159

Akhimullah Abd Hamid, Abdul Razak & Mohd Mahzan Awang (2019). Concept, issues and challenges for effective facilitations in History education. Social Sciences, Education and Humanities, l (2), 176-181.

Anon. 4 Februari 2014. Guru punca murid tak minat sejarah? Sinar Harian. http://www.sinarharian.com.my/nasional/guru-punca-murid-tak-minat-sejarah-1.247467 (Diakses pada 13 Mei 2022)

Banu a/p Ramanan & Mu’azam Muhamad. (2018). Kompetensi guru luar bidang terhadap pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris dalam bilik darjah. Proceedings of International Conference on the Future of Education IconFEd. Institute of Teacher Education Tuanku Bainun Campus, Penang, Malaysia, 10-12 July 2018, 395-412

Dicken Kilue & Tajul Arifin Muhamad. (2017). Cabaran pengajaran subjek Pendidikan Jasmani di sekolah menengah di Malaysia. Journal of Nusantara Studies, 2 (2), 53-65.

Fathizaki Rifin, Anuar Ahmad & Norasmah Othman. (2021). Kompetensi guru dalam penerapan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran pendidikan Sejarah. Malaysia Journal of Sciences and Humanities, 6 (1), 194-205.

Goh L.H. & Kwong, J. (2010). The effect of the MBI proficiency course on the perceived proficiency and self-efficacy of non-option English language teachers: A case study. paper presented during strengthening English language through teacher Professional Development. ELTC Education Conference, Royal Bintang Hotel: 5-7 July 2011

Hassan, N., & Wahab, J. A. (2017). Kepuasan kerja dalam kalangan guru di sekolah menengah Zon Bangsar. Prosiding Seminar Pendidikan Serantau Ke-VIII, hlm. 401-408. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Haslina Hamzah, Noor Shamshinar Zakaria, Mohd Izzuddin Mohd Pisol, Julia Madzalan & Syed Mohd Najib Syed Yahya. (2017). Persepsi guru bukan opsyen tentang pengajaran Bahasa Arab: Satu kajian terhadap guru Pendidikan Islam di beberapa Sekolah Rendah Agama Jais Daerah Hulu Langat, Selangor. Prosiding Seminar Kebangsaan Isu-Isu Pendidikan (ISPEN2017), hlm. 93-108.

Hafizati Husna Ibrahim & Suziyani Mohamed (2021). Komptensi guru-guru bukan opsyen dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan prasekolah. Jurnal Dunia Pendidikan, 3 (2), 377-385.

Jain Chee, Mariani Md Nor, Abdul Jalil Othman & Mohd Nazri Abdul Rahman. (2018). Isu pengetahuan kandungan, pedagogi dan teknologi dalam kalangan guru prasekolah. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 6 (1).

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2006). Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. Putrajaya: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Putrajaya: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2017). Pelan Hala Tuju Pendidikan Bahasa Melayu 2017-2025. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Lauby, S.J. (2005). Motivating Employees: Information Life Line. Virginia: ASTD Press.

M. Kaviza, Fauziah Abdul Rahim & Nurliyana Bukhari. (2018). Penggunaan sumber sejarah dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah: Satu kajian perbandingan antara guru opsyen sejarah dan guru bukan opsyen sejarah. National Innovation and Invention Competition Through Exhibition (iCompEx’18).

Magdeline Nor & Zamri Mahamod. (2016). Pengetahuan Pedagogi Kandungan Guru Bahasa Iban. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohamed Faizul Mat Som, Syed Kamruzzaman Syed Ali, Shahrir Jamaluddin & Mohd Faiz Mohd Baharan (2021). Tahap penaakulan pedagogi guru pendidikan jasmani sekolah menengah dari apek kefahaman dan transformasi: Satu kajian di daerah Klang, Selangor. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 9 (1).

Naquiah Nahar & Jimaain Safar. (2018). Penguasaan pengetahuan kandungan: pemangkin keterampilan pedagogi Jawi berkesan abad ke-21. Jurnal Teknikal & Sains Sosial, 8(1), 45-59.

Noor Shamshinar Zakaria, Zetty Nurzuliana Rashed dan Mohd Kamal Din. (2014). Kesediaan guru pendidikan Islam dalam pengajaran Bahasa Arab: Satu kajian terhadap guru pelatih Diploma Perguruan Pendidikan Islam di KUIS. Jurnal Pendidikan, 1 (2).

Noorzailiza Zinal Abidin, Rozita Radhiah Sais, Azhar Md Sabil & Ahamd Fauzi Mohd Ayu. (2020). Amalan pengajaran guru Bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran abad 21 prosa tradisional di sekolah. International Social Science and Humanities Journal, 3 (3), 2637-0271.

Nur Athirah Ariffin, & Faridah Yunus. (2017). Kesediaan guru prasekolah dalam melaksanakan KBAT dalam pengajaran dan pembelajaran. Simposium Pendidikan DiPeribadikan: Perspektif Risalah An-Nur (SPRiN2017), 147–152.

Nur Hamizah dan Tajul Arifin. (2021). Kepuasan kerja dan burnout guru pendidikan jasmani di daerah Langkawi. Malaysia Journal of Sciences and Humanities, 6 (5), 22-34.

Nurul Nashrah Salehudin, Noor Hasimah Hassan & Nur Aida Abdul Hamid. (2015). Matematik dan kemahiran abad ke-21: Perspektif pelajar. Mathematic Education Journal, 3(1), 24-36.

Nur Syafiqah isa & Nurul Nazirah Mohd Imam Ma’arof. (2018). Keberkesanan penggunaan grafik berkomputer sebagai alat bahan bantu mengajar dalam kalangan pelajar reka bentuk dan teknologi. Sains Humanika, 10(3- 3): 81-87.

Ong Sze Chong, Zamri Mahamod & Mohd Izham Mohd Hamzah. (2019). Guru Cemerlang. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Rosni Samah. (2012). Isu pembelajaran Bahasa Arab. Persidangan Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012 (PKEBAR ‘12), Universiti Kebangsaan Malaysia

Siti Salwa Ab. Manap, Rasidayanty Binti Saion, Zainordin Bin Rais dan Jamil Abd Baser. (2016). Pengajaran guru opsyen dan bukan opsyen Kemahiran Hidup Bersepadu sekolah rendah di Batu Pahat. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship, 2 (2), 153-162.

Siti Zubaidah Che Mohd Noor & Abdul Razak Ahmad. (2015). Kreativiti guru dalam meningkatkan pemahaman dan penghayatan sejarah. Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, November 5-7.

Smetackova, I., Viktorova, I., Pavlas Martanova, V., Pachova, A., Francova, V., & Stech, S. (2019). Teachers between job satisfaction and burnout syndrome: What makes difference in Czech elementary schools. Frontiers in Psychology, 10(Oct.), 1–8.

Suhartika Kasimun & Rosadah Abdul Majid. (2020). Tahap pengetahuan dan kemahiran, dan tahap latihan guru pendidikan khas dalam pengajaran pendidikan khas. Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan. 24 - 25 November 2020

Zamri Mahamod & Anita Abdul Rahman. (2020). Profesion Keguruan dan Pembangunan Insan. (Pnyt.). Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zamri Mahamod, Ruslin Amir & Mohamed Amin Embi. (2015). Kepelbagaian Pelajar dan Perbezaan Pembelajaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zamri Mahamod. (2019). Inovasi P&P dalam Pendidikan Bahasa Melayu. Cetakan Keempat. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.