Keberkesanan Teknik Penemuan Idea Pokok dalam Membaca Cepat

Auzar N

Abstract


Kajian ini bertujuan menilai tahap proses pembelajaran membaca cepat pelajar tahun pertama Semester 2, bidang Pendidikan Bahasa dan Sastera Indonesia, Fakulti Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universiti Riau. Metodologi kajian adalah kuasi eksperimen. Pelajar yang terlibat dalam kajian ini sebanyak 43 orang. Semua pelajar diuji sebanyak dua kali, iaitu pada pertengahan dan pada akhir pembelajaran. Ujian pertama dilakukan untuk mengukur kemampuan membaca cepat dengan teknik membaca seimbas (scanning) dan membaca melungsur (skimming). Ujian kedua dilakukan setelah melaksanakan pembelajaran dengan teknik penemuan idea pokok. Pembelajaran dilakukan selama 14 minggu dengan 100 minit setiap kali sesi pembelajaran. Setiap kali pembelajaran dilakukan aktiviti latihan lebih kurang 50 minit. Dapatan kajian menunjukkan kemampuan membaca cepat pelajar tergolong rendah, iaitu 218.125 kata per minit dengan kefahaman isi bacaan sebanyak 56% (0.56) pada ujian pertama. Pada ujian kedua, kecepatan membaca pelajar meningkat menjadi 279.20 kata per minit dengan kefahaman isi bacaan sebanyak 76% (0.76). Kecepatan efektif membaca (KEM) pada kedua-dua ujian digolongkan rendah, iaitu 122.15 kata per minit pada ujian pertama dan 212.19 kata per minit pada ujian kedua.

Kata kunci: membaca cepat, membaca seimbas, membaca melungsur, teknik penemuan


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.