Penggunaan Gaya Bahasa Sastera dalam Pengajaran Bahasa Melayu di Sekolah Menengah

Shamsudin Othman, Ghazali Lateh

Abstract


Penggunaan bahan sastera terkandung di dalam kurikulum pendidikan Bahasa Melayu.  Justeru, kajian tentang penggunaan gaya bahasa sastera dalam pengajaran Bahasa Melayu di Selangor khususnya zon Puchong dalam peringkat sekolah menengah ini dijalankan bagi tujuan untuk mengkaji persepsi guru terhadap penggunaan gaya bahasa sastera dalam pengajaran Bahasa Melayu dan melihat sejauh mana keupayaan penggunaan gaya bahasa sastera dalam pengajaran Bahasa Melayu. Kajian ini seterusnya turut mengkaji dan mengenal pasti masalah pelaksanaan penggunaan gaya bahasa sastera dalam pengajaran Bahasa Melayu. Kajian ini telah dilaksanakan kepada 118 orang guru peringkat menengah yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu di Zon Puchong, Selangor. Data dikumpulkan daripada soal selidik yang diedarkan kepada semua guru Bahasa Melayu sekolah menengah. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS). Statistik deskriptif telah dilakukan untuk memperoleh peratus, min dan sisihan piawai. Selain itu, data juga dipersembahkan dalam bentuk jadual dan carta. Hasil kajian mendapati sebilangan besar responden menunjukkan persepsi yang positif tentang penggunaan gaya bahasa sastera dalam pengajaran Bahasa Melayu khususnya daripada aspek keindahan sastera yang merujuk kepada bentuk perulangan dan perbandingan. Kebanyakan responden juga didapati berjaya mengaplikasi gaya bahasa sastera dalam pengajaran Bahasa Melayu. Namun demikian masih terdapat sebilangan kecil responden mengalami kesukaran mengaplikasi gaya bahasa sastera dalam pengajarannya.

Kata kunci: Gaya bahasa sastera, pengajaran, pembelajaran, Bahasa Melayu


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.