Meningkatkan Kemahiran Membaca Perkataan Bahasa Tamil Murid Tahun 4 dengan Penggunaan Augmented Reality (AR)

Ganesh Mukayah, Rosseni Din

Abstract


Kajian ini dijalankan bertujuan untuk meningkatkan kemahiran membaca perkataan Bahasa Tamil dengan penggunaan augmented reality (AR) dalam kalangan murid Tahun 4. Sehubungan dengan itu pengkaji telah mereka bentuk dan membangunkan e-modul gabungan Augmented Reality Bahasa Tamil (AuRa-BT), berlandaskan Model Reka Bentuk Pengajaran (Modal ID) dan teori minimalis. Penyelidik melaksanakan implementasi modul menggunakan kajian tinjauan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan soal selidik dan senarai semak sebagai alat kajian. Soal selidik, dan senarai semak digunakan sebagai alat uji kesahan kandungan dan kebolehgunaan modul AURa-BT iaitu responden murid seramai 30 dan 8 orang guru. Kaedah deskriptif digunakan untuk menganalisis data yang diperolehi daripada murid dan guru. Hasil dapatan kajian keseluruhan menunjukkan penggunaan Modul AURa-BT gabungan Teknologi Augmented Reality dapat meningkatkan kemahiran membaca perkataan Bahasa Tamil dalam kalangan murid Tahun 4 melalui ujian pos. Penggunaan AuRa-BT menunjukkan peningkatan kemahiran membaca bahasa Tamil dalam kalangan murid Tahun 4. Secara amnya, kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan teknologi augmented reality (AR) dapat menarik minat murid dan guru dengan mudah untuk meningkatkan kemahiran membaca perkataan Bahasa Tamil.


Keywords


Technology, Augmented Reality (AR), Tamil Language, AURa-BT

Full Text:

PDF

References


Ain Zawani binti Mohd Zaki. (2014). Penggunaan Bahan Tiga Dimensi (3D) Untuk Meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Subjek Kajian Tempatan Bagi Murid Tahun 5. Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan Pelajar 2014.

Abu Yazid Abu Bakar. (2016). “Digital Classroom”: An Innovative Teaching and Learning Technique for Gifted Learners Using ICT. Jurnal Creative Education. Volum 7, hlm 55-61.

Azuma, R.T. (1997). A Survey of Augmented Reality. Presence: Tele-operators and Virtual Environments. 6(4): 355-385.

Azuma, R. T., Baillot, Y., Behringer, R., Feiner, S., Julier, S. &

MacIntyre, B. (2001). Recent Advances in Augmented Reality. Journal of Computer Graphics and Applications. 2(6): 34-47.

Chehimi, F., Coulton, P., & Edwards, R. (2007). Augmented Reality 3D Interactive Advertisements on Smartphones. Sixth International Conference on the Management of Mobile Business (ICMB 2007). Playing Games: The Past, Present and Future. Computer in Entertainment 5(4). 1.4,3

Chen, C J. (2006). The design, development and evaluation of a virtual reality based learning environment. Australian Journal of Educational Technology, 22 (1), 39-63.

Dunser, A. & Billinghurst, M. (2007). Human-Centered Development of an AR Handheld Display. Proceedings Mixed and Augmented Reality, hlm. 177-180.

Din, R. (2001). Pembinaan sistem persidangan berkomputer: Sidangkom. Master Thesis. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Din, R. (2004). Pembinaan sistem e-Bincang menggunakan rangkaian jauh. Projek GG001/2002. Bangi: Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Din, R. (2010). Development and validation of an integrated meaningful hybrid Etraining (I-MeT) for computer science: Theoretical-empirical based design and development approach. PhD Thesis. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Din, R. (2014). Pembinaan dan Permodelan Sistem Pengajaran. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Din, R. (2017). Asas Pendidikan dan Kejurulatihan ICT: Integrasi Teori Media, Teknologi dan Reka Bentuk Pembelajaran. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Din, R. (2020). Notes from the Chief Editor: On Universal Design and Agile Development. Journal of Personalized Learning. 3(1), pp i-vii. http://spaj.ukm.my/jplearning/index.php/ jplearning/article/ view/ 145

Din, R. (2016). Notes from the Chief Editor on Designing Personalized Learning. Journal of Personalized Learning. 2(1): i-iii. http://spaj.ukm.my/jplearning/index.php/jplearning/article/view/108

Jantakoon. (2019) Virtual Immersive Learning Environments (VILEs) Based on Digital Storytelling to Enhance Deeper Learning for Undergraduate Students. Higher Education Studies, 9(1), pp144-150.

Jenal, M. Z. (2017, March). Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Sistem Rangkaian Media Sosial Telegram Sebagai Alat Pembelajaran Modul Matematik: Satu Tinjauan Kes Di Kolej Komuniti Kuala Langat. In e-Proceedings iCompEx17 Academic Paper.

Lam, M. C., Tee, H. K., M. Nizam, S. S., Che Hashim, N., Suwadi, N. A., Tan, S. Y., & Liew, S. Y. (2020). Interactive Augmented Reality with Natural Action for Chemistry Experiment Learning. TEM Journal, 9 (1), 351–360. DOI: https://doi.org/10.18421/TEM91-48

Nik Safiah Karim (1989). Beberapa Persoalan Sosiolinguistik Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Norafizah Abdul Razak. (2019). Sistem IQ NILAM Bantu Lahirkan Pembaca Berkualiti. Pendidik. https://www.pendidik.com.my/2019/01/08/sistem-iq-nilam-bantu-lahirkan-pembaca-berkualiti/

Rogayah Mohd Zain & Mohd Aderi Che Noh. (2016). Kesan Globalisasi Ke Atas Pendidikan Islam Kini. Prosiding wacana Pendidikan Islam Siri Ke 11(WPI11), hlm 35-42.

Thanabalan Muniandy & Thanabal Desen. (2015). Persepsi Terhadap Penggunaan ICT dalam Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan dalam Kalangan Guru PJPK di Kedah. Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan (SPPK), hlm 511-522.

Sharmili nair vargavan & Faridah Yunus. (2021). Penggunaan augmented reality (AR) untuk meningkatkan kemahiran membaca perkataan bahasaIInggeris kanak-kanak prasekolah. International Journal of Education and Pedagogy. 3(1), pp 156-172.

Sitwat Saeed & David Zyngier. (2012). How Motivation Influences Student Engagement: A Qualitative Case Study. Journal of Education and Learning. 1(2), pp 252-267.

Yusof, A. A., Mohd Adnan, A. H., Mustafa Kamal, N. N., Mohd Kamal, M. A. & Ahmad, M. K. (2019). Education 4.0 Immersive Learning with Spherical Videos (360⁰) and Virtual Reality (VR) Experiences. Proceedings: International Invention, Innovative & Creative (InIIC) Conference, Series 2, pp. 52–60.

Yusof, M. N. M., & Tahir, Z. (2018). Kepentingan penggunaan media sosial teknologi maklumat dalam pendidikan ipta (Importance of Information Technology-Driven Social Media in Public Institutes of Higher Education). e-Bangi, 14(3), 1-10.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.