ELEMEN SIYASI DALAM HURAIAN HADIS GERAKAN DAKWAH : PENDEKATAN SAYYID MUHAMMAD NUH (1946-2007)

  • Muhammad Arif Yahya Universiti Kebangsan Malaysia

Abstract

Pendekatan huraian hadis oleh seseorang sarjana adalah berdasarkan aliran yang dipegang serta matlamat dan objektif yang ingin diketengahkan. Pimpinan gerakan dakwah khususnya yang beraliran al-haraki (gerakan Islam semasa) memiliki metode dalam huraian hadis ini terutamanya dalam membincangkan isu-isu semasa. Salah satu isu semasa tersebut adalah siyasah (politik). Sayyid Muhammad Nuh merupakan tokoh dakwah semasa yang mengemukakan huraian hadis dengan pendekatan dakwah harakiyyah. Kajian ini bertujuan untuk melihat elemen siyasi dalam huraian hadis yang dikemukakan oleh Sayyid Muhammad Nuh di dalam karya-karyanya. Karya-karya beliau yang dipilih iaitu Tawjihat Nabawiyyah ‘ala al-Tariq, Afat ala al-Tariq dan karya Min Akhlaq al-Nasr fi Jiyl al-Sahabah. Metodologi yang digunapakai dalam kajian ini ialah metode kualitatif dengan menganalisis karya-karya yang berkaitan dengan tajuk perbincangan. Hasil kajian mendapati bahawa huraian hadis yang diketengahkan oleh Sayyid Muhammad Nuh adalah berdasarkan dakwah harakiyyah khususnya gerakan Ikhwan Muslimin. Hadis-hadis yang dikaji adalah berkaitan tuntutan berada di dalam jamaah serta janji kemenangan kepada umat Islam yang telah dikaitkan dengan elemen siyasi dalam huraian hadis tersebut. Kajian juga mendapati bahawa pendekatan ini turut dipengaruhi tujuh maratib al-amal yang telah digagaskan dalam dakwah Ikhwan Muslimin oleh Hasan al-Banna.

Author Biography

Muhammad Arif Yahya, Universiti Kebangsan Malaysia

PhD, Pensyarah Kanan

Pusat Akidah dan Keamanan Global, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

References

Ali Abd Halim M. (1992), Wasail al-Tarbiah Inda Ikhwan al-Muslimin, cet. ke 5, Dar al-Wafa: Mansurah.

Ali bin Khallaf I. B. (2003), Syarh Sahih al-Bukhari Ibn Battal, cet. ke-2, tahqiq; Abu Tamim.

Al-Albani, M. N. D. A. (1979), Silsilah al-Ahadis al-Sahihah, cet. ke 2, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1: 8.

al-Albani, M. N. D. A. (1998), Sahih Sunan Abi Da’ud, Maktabah al-Maarif : al-Riyadh, 3:167

Al-Banna, H., (2002), Majmu ‘ah al-Rasai’il al-Imam al-Syahid Hasan al-Banna, al-Iskandariyyah : Dar al-Da’wah.

Maszlee, M. & Zulkifli, H. (2016), Generasi Kedua Politikal Islam : Wacana Baru Gerakan Islam, Ilhambooks : Petaling Jaya, Selangor.

Muhammad Arif Yahya (2014), Beberapa Isu Haraki di dalam Karya-karya Hadis Sayyid Muhammad Nuh, International Journal of Islamic Thought (IJIT), vol 5 (Jun) 2014.

Muhammad Arif Yahya (2015), al-Manhaj al-Haraki Dalam Penulisan Sayyid Muhammad Nuh Menurut Perspektif Hadith : Aplikasi Dalam Isu-Isu Semasa Gerakan Dakwah Di Malaysia, Tesis PhD, Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Muhammad Arif Yahya (2016), Elemen al-Haraki Dalam Huraian Hadis : Kajian Terhadap Pendekatan Sayyid Muhammad Nuh Dalam Penulisannya, prosiding International Muzakarah & Mu’tamar on Hadith 2016 (Imam 2016), Institut Kajian Hadith (INHAD), Kolej Universiti Islam Selangor (KUIS), conference.kuis.edu.my/imam2016/eproceeding/1004-imam-2016.pdf.

Munir G. (1998), al-Manhaj al-Haraki li al-Sirah al-Nabawiyyah, cet. ke 10, al-Mansurah: Dar al-Wafa’, 1998, 25-28.

Munir G. (2009), Manhaj Haraki :Strategi Pergerakan dan Perjuangan Politik dalam Sirah Nabi SAW, Rabbani Press.

Sayyid M. N. (1991), Manhaj Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah fi Qadiyyah al-Taghyir bi Janibayh al-Tarbawi wa al-Da‘awi, cet ke 2, al-Mansurah ; Dar al-Wafa’.

Sayyid M. N. (1999), Afat ala al-Tariq, jilid 1, cetakan ke 13, Mansurah : Dar al-Wafa.

Sayyid M. N. (1998), Tawjihat Nabawiyyah ‘ala al-Tariq, juzuk 1 & 2, Mansurah: Dar al-Yaqin.

Sayyid M. N. (1994), Min Akhlaq al-Nasr fi Jiyl al-Sahabah, Beirut : Dar Ibn Hazm.

al-Sijistani, S. A. (t.t), Sunan Abi Da’ud, tahqiq: Muhammad Muhyi al-Din ‘Abd al-Hamid, Beirut : al-Maktabah al-‘Asriyyah, 4:241.

al-Tirmidhi, M.‘I. S (1975), Sunan al-Tirmidhi, tahqiq dan ta‘liq Ahmad Muhammad Syakir, Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi, Ibrahim Atwah Iwad, cet. ke-2, Kaherah : Mustafa al-Babi al-Halabi.

al-Qaradawi, Y., (2015), Menuju Kesatuan Fikrah Aktivis Islam, terjemahan oleh Juanda jaya, Syabab Book Link; Bandar Baru Bangi, Selangor.

Published
2018-12-31
How to Cite
Yahya, M. A. (2018). ELEMEN SIYASI DALAM HURAIAN HADIS GERAKAN DAKWAH : PENDEKATAN SAYYID MUHAMMAD NUH (1946-2007). Al-Hikmah, 10(2), 54-69. Retrieved from http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/335