TAHAP KEPATUHAN AGAMA IBU BAPA REMAJA YANG TERLIBAT DENGAN MASALAH KERUNTUHAN AKHLAK REMAJA

  • Ummi Nuwairah Norismail Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM)
  • Ahmad Faqih Ibrahim
  • Nur Najwa Hanani Abd Rahman
Keywords: adolescence, student, religious adherence, moral

Abstract

This study was conducted on the Religious Obedience Level of Adolescents Involved in the Problem of Moral Collapse especially at Malim National Secondary School, Malacca. A total of 152 respondents from the four schools were involved in the study. This study is a quantitative study that used survey design by using the questionnaire form as a research instrument. To clarify the results of the study, the items were divided into two aspects: Parental Compliance from the Aspects of Compliance to Religious Commands and Parental Compliance from the Behavioral Aspects to Religious Commissions. The results showed that the mean value of parental adherence to religious instruction was 3.80, while parental adherence to religious aspect was 2.70.

References

Abdullah Nasih ‘Ulwan. Al-Tarbiyah al-Awlad
Badlihisham Mohd Nasir, Rozmi Ismail, Syarul Azman Shaharuddin, Mohd Musa Sarip,
Ahmad Faqih Bin Ibrahim. 2010. Perkembangan Sosio-Psikologi Dan Akhlak Remaja Melayu (FELDA): Satu Kajian Preliminari. Latihan Ilmiah. Universiti Kebangsaan Malaysia & Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.
Badrulzaman Bin Baharom. 2006. Persekitaran Keluarga Dan Kesannya Terhadap Tingkah
Laku Devian Remaja Di Daerah Pontian, Johor. Latihan Ilmiah. Universiti Teknologi Malaysia.
Buerah Tunggak, Shanah Ngadi & Hamimah Abu Naim. 2015. Delinkuen Pelajar Dan
Cadangan Penyelesaiannya Menerusi Model Pembangunan Sahsiah Remaja/ Pelajar Muslim Bersepadu. Jurnal Hadhari 7 (2): 11-30.
Dzulhilmi Dahalan, Steven Eric Krauss, Azimi Hamzah & Abd Hadi Sulaiman. 2014.
Pegangan Agama Dalam Kalangan Belia Awal Pelbagai Kaum Di Malaysia.
Journal of Social Sciences and Humanities. 9(1): 117-130.
Faridah Saleh & Zurina Ahmad Saidi. 2015. Faktor Dan Peranan Institusi Keluarga Dalam
Mencegah Salahlaku Dan Devian Dalam Kalangan Remaja. Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, hlm. 147-157.

Hashim Bedu, Khairulhelmi Katip, Mohd Fahmi Mohd Sahid & Syed Mohamed Syafeq
Syed Mansor. 2008. Keruntuhan Akhlak dan Gejala Sosial dalam Keluarga: Isu dan Cabaran. Dalam Seminar Kaunseling Keluarga di Johor Bahru, Malaysia.
Husin Bin Junoh. 2011. Faktor Keruntuhan Akhlak Remaja Islam Luar Bandar Di Daerah
Kota Tinggi, Johor. Latihan Ilmiah. Universiti Malaya.
Khadijah A., Salina N., Fauziah I., Noremy M.A., Mohd Suhaimi M., & Noorhasliza M.N.
2012. Hamil Luar Nikah dalam Kalangan Remaja. Journal of Sociaal Sciences and
Humanities 7(1): 131-140
Mitchell, B. 1989. The Family Environment and Leaving the Parental Home. Journal of
The Marriage and Family, 51, 605-613.
Mohammad Abu Bakar Bin Shis. 2010. Kajian Gejala Sosial Di Kalangan Pelajar Institusi
Pengajian Tinggi Yang Menetap Di Kolej Sembilan (K9), Kolej Sepuluh (K10), Dan Kolej Perdana (Kp) Universiti Teknologi Malaysia. Latihan Ilmiah. Universiti Teknologi Malaysia.
Mohd Najib Ghafar. 2003. Penyelidikan Pendidikan. Johor Bahru. Penerbitan Universiti
Teknologi Malaysia.
Nur Najwa Hanani Binti Abd Rahman. 2017. Transformasi Hubungan Kekeluargaan Saudara Kita Dari Sudut Akhlak Selepas Memeluk Islam Di Johor. Jurnal Al-Hikmah 9(1) 2017: 80-109
Nurul Huda Binti Abd Razak. 2011. Pengaruh Internet Terhadap Keruntuhan Akhlak
Remaja Islam: Kajian Di Kalangan Pelajar Tahun 4 Fakulti Pendidikan, UTM. Latihan Ilmiah. Universiti Teknologi Malaysia.
Zainudin Sharif & Norazmah Mohamad Roslan. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Remaja Terlibat Dalam Masalah Sosial Di Sekolah Tunas Bakti, Sungai Lereh, Melaka. Journal of Education Psychology & Counseling 1: 115-140.
Published
2019-12-31
How to Cite
Norismail, U. N., Ibrahim, A. F., & Abd Rahman, N. N. (2019). TAHAP KEPATUHAN AGAMA IBU BAPA REMAJA YANG TERLIBAT DENGAN MASALAH KERUNTUHAN AKHLAK REMAJA. Al-Hikmah, 11(2). Retrieved from http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/383