PENGAMALAN HISBAH KENDIRI KE ARAH PEMERKASAAN PENGURUSAN INSAN

  • Afifi Farhana Mhd Poad ISDEV, USM
  • Muslihah Mazlan
  • Badlihisham Mohd Nasir
Keywords: Self-Control Practices, Islamic Management, Surveillance Systems

Abstract

Self-control is a system of surveillance in Islamic management that has proven its role in upholding truth and preventing disobedience. The main objectives of this paper are, first, to identify the practice of self-change and secondly to analyze the practice of self-efficacy towards empowering human management. The design of this study is descriptive. Further, this paper uses documentary studies for data collection purposes. Subsequently, the collected data were analyzed using the content analysis method. The findings of this paper show that the approach to self-management practices can produce and empower quality human resource management to address the problems that occur in management. Therefore, self-reliance is seen as one of the most effective ways to curb problems that occur in human management.

References

Abdul Ghani Shamsuddin. (1989). Tajdid dalam pendidikan dan masyarakat. Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar.
Abdul Halim Busari, Kaswadi Ali, Zaimuariffudin Shukri Nordin & Abg Izhar Abg Ahmad. (2016). Exploring ihsan-based leadership among academic leaders. Qualitative Research Conference, 390-397.
Ahmad Bashir Aziz. (2015). Pengurusan Islam alternatif pengurusan moden. Sintok: Universiti Utara Malaysia.
Ahmad Ibrahim Abu Sin. (1991). Pengurusan dalam Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. (1983). Ihya’ ‘Ulumuddin. Kaherah: Mu’assasah Al-Halabi Wa Syurakah.
Al-Mawardi, Abu Hasan A’li Muhammad. (1966). Al-Ahkam al-sultaniyyat. Beirut: Dar Al-Kutub ‘Ilmiyyah.
Asmadi Mohamed Naim. (2003). Maqasid syariah dan pemikiran pengurusan Islam. Sintok: Universiti Utara Malaysia.
Auni Abdullah. (2000). Hisbah dan pentadbiran negara. IKDAS Sdn Bhd. Kuala Lumpur.
Azrin Ibrahim. (2010). Sejarah hisbah dan kajian kontemporari tentangnya di Malaysia. Tesis Sarjana, Universiti Sains Malaysia.
Azrin Ibrahim. (2015). Asas-asas hisbah dalam kitab al-hisbah fi al-islam : kajian di Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandaraya Islam (MPKB-BBI), Kelantan. Tesis, Universiti Sains Malaysia.
Azrin Ibrahim. (2015). Kepentingan hisbah dan amalannya di Malaysia. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari.
Fadzila Azni Ahmad. (2013). Konsep pengurusan institusi pembangunan berteraskan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Hahasa Dan Pustaka.
Hamdan Abd. Kadir. (2008). Pekerja industri isu & teknik penyelesaiannya. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.
Hasan al-Banna Mohamed, Ab Mumin Ab Ghani & Siti Arni Basir. (2011). Pemantapan sistem pengurusan Islam berkualiti melalui konsep tawhidi, budaya itqaan dan nilai ihsan. World Congress on Islamic Systems.
Hasan al-Banna Mohamed, Ab Mumin Ab Ghani & Siti Arni Basir. (2015). Nilai-nilai sistem pengurusan kualiti Islam berasaskan al-Quran dan integrasi ilmu saintifik. Jurnal Syariah, jil. 23, bil. 1, m/s 25-52.
Ibn Khaldun. (1930). Muqadimmah. Kaherah: Al-Matba’ah Al-Zariyyah.
Ibn Manzur. (1988). Lisan al-arab. Beirut: Dar Ihya’ Al-Turath Al-‘Arabiy.
Ibn Taimiyyah. (1993). Al-Hisbah fi Al-Islam wazifat Al-hukumat Al-Islamiyat. Beirut: Dar Al-Fikr.
Lenny Luat. (2010). Kaedah pengurusan insaniah berteraskan Islam. Tesis Sarjana: Universiti Sains Malaysia.
Lenny Luat. (2017). Strategi pengurusan insan Universiti Sains Malaysia (USM): satu kajian dari perspektif Islam. Tesis: Universiti Sains Malaysia.
Mardzelah Makhsin, (2008). Hisbah Sistem Pengawasan Dan Etika Pengurusan Islam. Universiti Utara Malaysia.
Mardzelah Makhsin, Ab. Halim Tamuru, Mohd Aderi Che Noh & Mohamad Fadhli Ilias. (2012). Hisbah Pembelajaran Kendiri Dalam Pendidikan Islam. Journal of Islamic And Arabic Education, Vol 4 (1), m/s 45-60.
Mardzelah Makhsin, Mohamad Fadhli Ilias & Mohd Aderi Che Noh (2014). Amalan hisbah kendiri dalam pendidikan Islam: kajian terhadap murid-murud sekolah menengah di Kedah. The Online Journal of Islamic Education, Vol 2, Issue 1, m/s 45-60.
Mardzelah Makhsin, Nurulwahida Azid @ Aziz, Rozalina Khalid & Mohamad Fadhli Ilias. (2015). Eksplorasi amalan hisbah kendiri dalam membina kecemerlangan pelajar universiti. Sarawak: Konvensten Guru Pendidikan Islam.
Matussein Jumat. (2005). Konsep hisbah dan kaitannya dalam pembentukan bahagian penguatkuasa agama, negara brunei darussalam. Tesis Sarjana, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).
Megat Ayob Megat Arifin, Abd. Halim Ahmad. (2016). Kepentingan budaya integriti dan etika kerja dalam organisasi di Malaysia: suatu tinjauan umum. Malaysian Journal of Society and Space 12 issue 9 (138-149), ISSN 2180-2491.
Mohd Affandi Hassan. (1992). The tawhidic appoarch in management and public administration: concept, principles and an alternative model. Kuala Lumpur: National Institute of Public Administration (INTAN).
Muhamad Zaid Ismail & Norahida Mohamed. (2015). Islah dan tajdid: pendekatan pembinaan semula tamadun Islam. Proceedings of International Conference on Empowering Islamic Cilivization in the 21 Century. eISBN:978-967-13705-0-6.
Muhammad Firdaus Muhammad Hatta. (2005). Al-Hisbah wa-dawruha fi himayat Al-Su dirasah fi fiqhiyah muqaranah bi Al-qanun Al-Malizi. Tesis, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
Muhammad Syukri Salleh. (2003). 7 Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam. Perpustakaan Negara Malaysia.
Muhammad 'Uthman El-Muhammady. (1977). Memahami Islam : insan, ilmu dan kebudayaan. Kota Bharu : Pustaka Aman Press, 1977.
Neneng Nushasanah. (2013). Pengawasan Islam dalam operasional lembaga kewangan syariah. Fakulti Syariah Unisba, Bandung, Indonesia.
Nor Azzah Kamri. (2007). Perlaksanaan kod etika Islam di industri pembangunan berteraskan Islam: Kajian kes di Lembaga Tabung Haji Malaysia. Tesis, Universiti Sains Malaysia.
Nurhidayah Marzuki @ Yahaya (2017). Kaedah kepimpinan dan perancangan strategik dalam pengurusan kualiti di Institusi Pembangunan berteraskan Islam Brunei Darussalam. Tesis Doktor Falsafah, Universiti Sains Malaysia.
Panel Akademi Pengurusan Yapeim. (2010). Pengurusan Islami Menghayati Prinsip Dan Nilai Qurani. Kuala Lumpur: Akademi Pengurusan Yapeim.
Salasiah Hanin Hamjah. (2008). Pendekatan da’wah al-irsyad al-nafsiyy menurut al- Ghazali: satu kajian di Pusat Kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Tesis: Universiti Sains Malaysia.
Shukri Ahmad, Razali Mat Zin. (2001). Adab dan etika kerja dalam organisasi. Sintok: Universiti Utara Malaysia.
Sidek Baba. (2006). Pendidikan Rabbani: mengenal Allah melalui ilmu dunia. Selangor: Karya Bestari Sdn Bhd.
Siti Shafia Subrai. (2016). Latihan pengurusan insan berteraskan Islam: Kajian di Institusi Tadbiran Awam Negara (INTAN). Tesis Sarjana: Universiti Sains Malaysia.
Sohaimi Mohd Salleh & Mohd Gunawan Che Ab. Aziz (2007). Kualiti dari perspektif Islam: satu pengamatan dalam perkhidmatan awam Malaysia. Kertas kerja Ceramah Utama Kualiti sempena Sambutan Hari Kualiti Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia.
Suhaimi Mhd Sarif. (2014). Tawhidic paradigm and organizational policy and strategy practices. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 5, Issue 2: ISSN 2289-1560.
Wan Liz Ozman Wan Omar. (1996). Siri pengurusan dan pentadbiran utusan: pengurusan Islam abad ke-21, revolusi pengurusan untuk keunggulan sektor awam dan korporat. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.
Wan Nornajwa Wan Othman. (2015). Pendidikan dalam pengurusan insan di institusi Islam berdasarkan surah Luqman. Tesis Sarjana: Universiti Sains Malaysia.
Yusof Ismail & Suhaimi Mhd Sarif. (2011). The role of tawhidic paradigm in the transformation of management system. Proseding seminar transformasi sistem pengurusan Islam di Malaysia. ISBN: 978-967-5295-91-1, m/s 127-147.
Yusof Ismail. (1991). Mengurusan Secara Islam. Kuala Lumpur: A.S. Nooreen
Published
2019-12-31
How to Cite
Mhd Poad, A., Mazlan, M., & Mohd Nasir, B. (2019). PENGAMALAN HISBAH KENDIRI KE ARAH PEMERKASAAN PENGURUSAN INSAN. Al-Hikmah, 11(2). Retrieved from http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/384