ANALISIS ELEMEN TARBIYAH DI DALAM FILEM TEMPATAN BERUNSUR ISLAMIK

  • Sofyatul Azlyn Sharifuddin Lim Kok Wing University
  • Siti Nur Afiqah Shafie
  • Abdul Basit Samat@Darawi
Keywords: shariah-compliant, theory, film, da'wah, religion

Abstract

Film making gives value to society. According to ar-Risalah movie theory, religiously-oriented films must adhere to the concepts of Islamic faith, worship, Shari'ah and morals. However, this concept should be in line with the Shariah-compliant debate that is being directed towards the production of missionary propaganda. Therefore, this study aims to study the extent to which this film conforms to the Shariah-compliant element based on Islamic perspectives. This study uses qualitative study design through analysis of film content. The study found that the film contains shariah-compliant elements based on not the whole.

References

Ab. Aziz Mohd Zin. (2001). Metodologi Dakwah. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Abd. Aziz Mohd Zin. (2013). Psikologi Dakwah: Suatu Pengenalan. Dalam Dakwah dan Kaunseling di Malaysia (edisi kedua) yang disunting oleh Fariza Md Sham, Siti Rugayah Tibek & Othman Talib (hlm. 17-28). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abdullah Sulong & Mawaddah Abdullah. (t.t). Pengaruh Media Elektronik Terhadap Keruntuhan Akhlak Pelajar. Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Kamil Jamilin, Mohd Fauzi Mohd Amin & Mohd Shamsul Hakim. (2011). Matlamat dan Prinsip Media Islam. Dalam Representasi Islam dalam Media yang disunting oleh Muhamad Zaki Mustafa, Ainurliza Mat Rahim, Noor Adzrah Ramle & Zainol Abidin Ahmad (hlm. 13-26). Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Didin Hafidhuddin. (1998). Dakwah Aktual. Jakarta: Gema Insani Press.

Khalid Mahmood Shaikh. (2006). Da’wah in Modern Times. New Delhi: Adam Publishers & Distributors.

Mohammad Hatta. (1995). Citra Dakwah di Abad Informasi. Medan: Pustaka Widyasarana.

Mohd. Shukri Hanapi. (2012a, 5 Oktober). Penerbit Tiada Ilmu Buat Filem Islam. Harian Metro, hlm. V4 & V13

Mohd. Shukri Hanapi. (2012b, 21 Oktober). Kreatif Guna Media Boleh Sebar Dakwah Secara Berkesan. Berita harian (Kuala Lumpur), hlm. 35

Musthafa Kamal Pasha. (2002). Qalbun-Salim: Hiasan Hidup Muslim Terpuji. Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri.

Naim Ahmad. (2011). Filem Islam Satu Pembicaraan. Shah Alam: Uni-N Production Sdn. Bhd.

Rahimin Affandi Abd Rahim, Abdullah Yusof, Nor Adina Abdul Kadir. (2012). Film sebagai Pemankin Pembangunan Peradaban Melayu-Islam Modern, Media Syariah 15(1), 107-119. Diakses pada 4 April 2014, daripada http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:s8GkR-2ElhoJ:www.mediasyariahjurnal.com/index.php/MedSyar/article/download/33/31+&cd=1&hl=en&ct=clnk

Rosmawati Mohamad Rasit Azimah Misrom (2016). Analisis Elemen Patuh Syariah Dalam Filem Nur Kasih The Movie (2011) Berdasarkan Teori Filem Ar-Risalah 32 (1) 580-602, Jurnal komunikasi.

Siti Qoriatun Sholihah. (2011). Analisis Wacana Pesan Dakwah Film dalam Mihrab Cinta. Jakarta: Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah

Syukri Syamaun. (2007). Dakwah Rasional. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
Yunus Said. (2011). Peranan Televisyen dalam Memupuk Nilai Kemanusiaan Universal. Dalam Nor Hartini Saari (Ed.), Pemerkasaan Televisyen dalam Mendidik Masyarakat (hlm. 121-135). Kuala Lumpur: Penerbit Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)
Published
2019-12-31
How to Cite
Sharifuddin, S. A., Shafie, S. N. A., & Samat@Darawi, A. B. (2019). ANALISIS ELEMEN TARBIYAH DI DALAM FILEM TEMPATAN BERUNSUR ISLAMIK. Al-Hikmah, 11(2). Retrieved from http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/386