DAKWAH ABIM MELALUI KOPERASI BELIA ISLAM MALAYSIA BERHAD (KBI) 1977-2000

  • Siti Ruzana Ab Ghani Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Rahilah Omar Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Azlizan Mat Enh
  • Russli Kamaruddin Universiti Kebangsaan Malaysia
Keywords: Sejarah ABIM, Dakwah, Sistem Kewangan Islam, Koperasi Belia Islam

Abstract

Kebangkitan Islam di negara-negara umat Islam luar telah mempengaruhi kebangkitan semula Islam di Malaysia. Artikel ini berusaha untuk mengetengahkan ABIM sebagai gerakan Islam yang bergerak secara aktif dalam usaha-usaha dakwah Islamiah. Pengalaman-pengalaman gerakan Islam luar menjadikan ABIM mengambil pendekatan dakwah mengikut acuan Malaysia. Gerakan Islam ABIM merupakan gerakan belia Islam yang dianggap sebagai pendakwah di institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara. Kajian ini akan cuba melihat pengaruh gerakan Islam ABIM di Malaysia dan tumpuan adalah terhadap masyarakat Melayu sehingga tahun 2000. Di samping itu kajian ini akan mengemukakan implikasi pendekatan dakwah ABIM dan kesannya ke atas kehidupan masyarakat Melayu di Malaysia. Metodologi yang digunakan adalah secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan disiplin sejarah iaitu memberikan tumpuan utama kepada sumber primer dan penggunaan sumber sekunder. Antara sumber primer yang dirujuk dan dianalisis kandungannya dalam kajian ini termasuklah dokumen rasmi, fail-fail ABIM, laporan-laporan tahunan, perlembagaan, akhbar dan teks ucapan rasmi pemimpin serta temu bual. Hasil kajian mendapati bahawa pengaruh gerakan Islam ABIM telah mempengaruhi kehidupan masyarakat Melayu di Malaysia khususnya golongan belia. Ini kerana gerakan Islam ABIM telah menekankan penghayatan dan pengamalan cara hidup Islam berlandaskan Al Quran dan As Sunnah. Selain itu, pendekatan dakwah gerakan Islam ABIM juga telah membawa perubahan kepada kehidupan masyarakat Melayu ke arah cara hidup yang ad-Din. Di samping itu, pengaruh ABIM telah membawa kepada pelaksanaan ‘penerapan dasar-dasar Islam’ dalam pentadbiran kerajaan di negara kita.

Author Biographies

Siti Ruzana Ab Ghani, Universiti Kebangsaan Malaysia

Pelajar PhD

Pusat Dasar dan Governans Global

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan

Universiti Kebangsaan Malaysia

No Tel: 0122658857

 
Rahilah Omar, Universiti Kebangsaan Malaysia

Pensyarah Kanan

Pusat Dasar dan Governans Global

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan

Universiti Kebangsaan Malaysia

Azlizan Mat Enh

Pensyarah Kanan

Pusat Dasar dan Governans Global

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan

Universiti Kebangsaan Malaysia

Russli Kamaruddin, Universiti Kebangsaan Malaysia

Pensyarah Kanan

Pusat Dasar dan Governans Global

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan

Universiti Kebangsaan Malaysia

 

References

Abdul Rahman Haji Abdullah. 1998. Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah dan Aliran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ab. Mu’min Abd. Ghani. 1999. Sistem Kewangan Islam Dan Pelaksanaannya di Malaysia. Kuala Lumpur. JAKIM.

Ahmad Azam Abdul Rahman. 1996. Manhaj Maliziy dan Al-Wa’yul Islam. dalam Angkatan Belia Islam Malaysia 1971-1996. Petaling Jaya: Blue-T.

Ahmad Azam Abdul Rahman. 2007. Presiden ABIM ke- 5. Wacana Intelektual.

ABIM Perak. 12 Januari 2007.

Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM. t.th. Buku Company Profile. Gombak: Pejabat ABIM Pusat Gombak.

Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM. t.th. Buku Company Profile Koperasi Belia Islam (KBI). Gombak: Pejabat ABIM Pusat Gombak.

Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM. 1974. Laporan Penyata Tahunan Kewangan Angkatan Belia Islam Malaysia Berhad (ABIM).

Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM. 1977. Laporan Tahunan Angkatan Belia Islam Malaysia Berhad (ABIM).

Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM. 1980. Laporan Tahunan Angkatan Belia Islam Malaysia Berhad (ABIM).

Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM. 1981. Laporan Tahunan Angkatan Belia Islam Malaysia Berhad (ABIM).

Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM. 1995. Laporan Tahunan Angkatan Belia Islam Malaysia Berhad (ABIM).

Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM. 1996. Laporan Tahunan Angkatan Belia Islam Malaysia Berhad (ABIM).

Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM. 1998. Laporan Tahunan Angkatan Belia Islam Malaysia Berhad (ABIM).

Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM. 1981. Perlembagaan ABIM.

Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM. 1992. Perlembagaan ABIM.

Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM. 1999. Perlembagaan ABIM.

Akta Bank Islam 1983 (Akta 276)

Akta Bank Negara 2009 (Akta 701)

Akta Takaful 1984 (Akta 312)

Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 (Akta 759)

Anwar Ibrahim. 1976. Ucapan Dasar Presiden: Wahdatul Fikr: Penyatuan Pemikiran Dalam Gerakan Islam. Muktamar Sanawi ABIM Ke-6. Kolej Islam, Klang, 28-31 Julai.

Anwar Ibrahim. 1980. Ucapan Dasar Presiden: Pembangunan Dan Islam. Muktamar Sanawi ABIM Ke-9. Maktab Perguruan Islam, Petaling Jaya, Selangor, 28-31 Ogos.

Azizi Che Seman dan Mohd Nazri Chik. 2013. Kewangan & Perbankan : Isu-isu dan Cabaran. Shah Alam : Persatuan Ulama’ Malaysia.

Badlihisham Mohd Nasir. 2000. Dakwah Gerakan Islam Tanahair: Sorotan Terhadap PAS, ABIM dan JIM. dlm. Dakwah Gerakan Islam Alaf Baru. Bangi. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan.

Badlihisham Mohd Nasir. 1998. Islamic Movement in Malaysia: A Study of Da’wah in PAS and ABIM. Tesis Doktor Falsafah. Universiti Birmingham.

Badlihisham Mohd Nasir. 2015. ABIM Dan PAS Dalam Gerakan Dakwah Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Bank Negara Malaysia. 1999.

Berita ABIM, Mei 1993.

Berita Harian, 5 Oktober 2012.

BIMB. Bank Islam (M) Bhd. 1985. Laporan Tahunan 1985, Idem, Laporan Tahunan 2000. Kuala lumpur. BIMB

Hailani Muji Tahir. 2007. Institusi Baitulmal Dalam Pembangunan Negara. Bangi. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hailani Muji Tahir. 1988. Pengenalan Tamadun Islam Dalam Institusi Kewangan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Haslina bt Ismail, temubual Pengurus Sumber Tenaga Insan & Keanggotaan KBI, di Pejabat KBI, Taman Cemerlang Gombak, Kuala Lumpur pada 14 Mac 2019 jam 4.00 petang.

Jabatan Penerangan Malaysia. 2003. Info Perbankan: Perbankan Islam, Bank Negara Malaysia.

Jabatan Pembangunan Koperasi Malaysia, JPKM. 1978. Koperasi Di Malaysia. Kuala Lumpur. Jabatan Koperasi Malaysia Pusat.

Khairuddin bin Abbas, temubual Mantan Naib Presiden ABIM Pusat / Ketua Biro Pendidikan Sesi 2017-2019, di kediaman beliau di Kampung Sungai Merab, pada 21 September 2019 jam 3.00 petang.

Kenyataan Media, 14 Mac 2001, Pergaduhan Di Kampung Medan: Pelaksanaan Dasar Ekonomi Dan Sosial Perlu Di Nilai Semula. Ahmad Azam Abdul Rahman, Presiden ABIM.

Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad, KBI. t.t. Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad – Undang-Undang Kecil. Kuala Lumpur: Pejabat Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad.

Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad, KBI. t.t. Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad – Company Profile. Kuala Lumpur. Pejabat Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad.

Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad, KBI. t.t. Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad – Maklumat Korporat. Kuala Lumpur: Pejabat Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad.

Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad, KBI. 1980. Laporan Tahunan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad (KBI).

Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad, KBI. 1981. Laporan Tahunan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad (KBI).

Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad, KBI. 1982. Laporan Tahunan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad (KBI).

Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad, KBI. 1983. Laporan Tahunan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad (KBI).

Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad, KBI. 1984. Laporan Tahunan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad (KBI).

Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad, KBI. 1986. Laporan Tahunan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad (KBI).

Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad, KBI. 1987. Laporan Tahunan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad (KBI).

Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad, KBI. 1996. Laporan Tahunan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad (KBI).

Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad, KBI. 1997. Laporan Tahunan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad (KBI).

Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad, KBI. 1999. Laporan Tahunan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad (KBI).

Majalah Dialog, 1975.

Mohd Izzat Amsyar Mohd Arif & Ruzian Markom. 2013. Peranan dan Kedudukan Majlis Penasihat Shariah untuk Memperkasakan Sistem Kewangan Islam di Malaysia. Jurnal Pengurusan 38: 127-132.

Muhammad Nur Manuty. 1988. Perception of Social Change in Contemporary Malaysia: A Critical Analysis of ABIM's Role and Its Impact Among the Muslim Youth, Tesis Ph.D. Temple University.

Muhammad Syukri Salleh. 1999. Reformasi, Redikalisasi dan Kebangkitan Islam di Malaysia. dalam Pemikir April-Jun 2000. Kuala Lumpur: Utusan Melayu Berhad.

Mustafa Dakian. 2005. Sistem Kewangan Islam: Instrumen, Mekanisme dan Pelaksanaannya di Malaysia. Kuala Lumpur. Utusan Publications & Distributors.

Nasir Zihni bin Yusoff, Pengerusi KBI, di Pejabat KBI, Taman Cemerlang Gombak, Kuala Lumpur pada 14 Mac 2019.

New Straits Times, 29 March 1982

Nor Mohamed Yakcob. 1996. Teori, Amalan dan Prospek Sistem Kewangan Islam Di Malaysia. Kuala Lumpur. Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Risalah. Februari 1991.

Risalah. Mac 2003.

Risalah, Januari 1987

Siddiq Fadhil. 1982. Ucapan Dasar Presiden: Garis-Garis Besar Haluan Perjuangan. Muktamar Sanawi ABIM Ke-11. Maktab Perguruan Islam, Petaling Jaya, Selangor, 3-5 September.

Siddiq Fadzil. 1987. Gerakan Islam: Prinsip dan Cabaran. Kertas Kerja Seminar Pemikiran Islam Ke Arah Pemurnian Pemikiran Islam di Malaysia. AIUM. Kuala Lumpur pada 9 & 10 Januari. 1987.

Sobri Salamon. 1989. Ekonomi Islam: Pengenalan Sistem dan Kemungkinan. Petaling Jaya: Al-Rahmaniah.

Sudin Haron. 1996. Prinsip Dan Operasi Perbankan Islam. Kuala Lumpur. Berita Publishing Sdn. Bhd.

Yusuf Al Qaradawi. 1998. Peranan Nilai dan Akhlak Dalam Ekonomi Islam. Kuala Lumpur. Angkatan Belia Islam Malaysia.

Zaharuddin Abd Rahman. 2012. Contracts & The Products of Islamic Banking, Kuala Lumpur. CERT Publication.

Zainal Abidin Hashim. 1997. Koperasi di Malaysia Asas dan Pergerakan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Published
2020-06-15
How to Cite
Ab Ghani, S. R., Omar, R., Mat Enh, A., & Kamaruddin, R. (2020). DAKWAH ABIM MELALUI KOPERASI BELIA ISLAM MALAYSIA BERHAD (KBI) 1977-2000. Al-Hikmah, 12(1), 53-70. Retrieved from http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/388