TAHAP PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR BERTEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN MURID TAHFIZ MODEL ULUL ALBAB (TMUA)

  • Muhd Zulhilmi Haron Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia
  • Mohd Muslim Md Zalli Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris
  • Siti Noor Aneeis Hashim Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia
  • Ahmad Rusli Abdul Gani Fakulti Pengurusan dan Ekonomi, Universiti Pendidikan Sultan Idris
  • Ismail Salleh Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah
Keywords: Bahan Bantu Mengajar berteknologi, Latihan guru, Tahfiz

Abstract

Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) berteknologi dalam pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc) telah terbukti dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran murid di dalam bilik darjah. Kajian ini dijalankan untuk meninjau tahap penggunaan BBM berteknologi dalam kalangan guru dan murid bagi program Tahfiz Model Ulul Albab (TMUA) serta persepsi guru terhadap penggunaan BBM berteknologi dalam kalangan guru bagi program TMUA berdasarkan Latihan Dalam Perkhidmatan (LADAP) Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK21). Seramai 30 orang guru dan 100 orang murid telah dipilih sebagai responden dalam kajian ini. Analisis data adalah menggunakan perisian Statistical For Social Science (SPSS) versi 22.0. Dapatan kajian menunjukkan tahap penggunaan BBM berteknologi adalah sederhana hingga tinggi namun tidak terdapat perbezaan dalam kalangan guru yang mengikuti LADAP PAK21 terhadap penggunaan BBM berteknologi. Kesimpulannya kajian ini menunjukkan bahawa walaupun guru mempunyai persepsi yang positif terhadap kepentingan penggunaan BBM berteknologi namun tahap penggunaannya masih di peringkat sederhana. Ini menunjukkan bahawa kesedaran dan galakan dalam penggunaan BBM berteknologi perlu dipertingkatkan.

References

Abdul Rasid Jamian & Hasmah Ismail. 2013. Pelaksanaan pembelajaran menyeronokkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Malay Language Educational Journal (MyLEJ) 3(@): 49-63.

Abu Al-Fida’. 2006. Kaifa nahfazul Quran. Al-Qahirah: Dar al-Salam.

Ahamad Rahim. 2012. Penilaian pelaksanaan kurikulum sejarah menengah rendah tingkatan dua. Tesis PhD, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Al-Ahwani, Ahmad Fuad. 1995. At tarbiyyah fil islam aw ta’alim fi ra’yil Qabisi. Al-Qahirah: Darul Fikr al-Araby.

Arniyuzie Mohd Arshad. 2015. Ulasan sistematik: Program ulul albab dalam sistem pendidikan di Malaysia. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik 3(4): 22-35.

Azizi Jaafar. 2015. Penilaian pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam sekolah menengah berasaskan Model Context-Input-Process-Product (CIPP). Tesis PhD, Universiti Utara Malaysia.

Azmil Hashim, & Nurul Syafiqa Samsudin. 2019. Level of critical thinking skills among students of tahfiz school. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) 8(7): 172-174.

Creswell, J. W. 2012. Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (4th ed.). Boston, MA: Pearson Education.

Ghazali Yusri Abd Rahman. 2012. Penilaian kemahiran lisan dalam kurikulum bahasa arab di Universiti Teknologi Mara (UiTM). Tesis PhD, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Islam Husein Salameh Shatnawi. 2014. Penilaian kurikulum Bahasa Arab Al–Azhar di Sekolah Menengah Agama Tinggi Johor, Malaysia. Tesis PhD, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Negeri Perlis. 2017. Dapatan pemeriksaan penarafan pelaksanaan Tahfiz Model Ulul Albab (TMUA) Tahun 2017.

Kamarul Azmi Jasmi, Mohd Faeez Ilias, Ab. Halim Tamuri, & Mohd Izham Mohd Hamzah. 2011. Amalan penggunaan bahan bantu mengajar dalam kalangan Guru Cemerlang Pendidikan Islam sekolah menengah di Malaysia. Journal of Islamic and Arabic Education 3(1): 59-74.

Kamarul Azmi Jasmi, & Ab. Halim Tamuri. 2007. Pendidikan Islam: Kaedah P&P (edisi kedua). Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Hassan Nudin A. Hamid. Mac, 2020. Visi dan halatuju TMUA dalam sistem pendidikan negara. Pembentangan ini sempena Pesta Buku Selangor pada 2 Mac 2020 di Shah Alam Convention Centre Mall, Shah Alam.

Li, K. 2019. MOOC learners’ demographics, self-regulated learning strategy, perceived learning and satisfaction: A structural equation modeling approach. Computers & Education 132: 16-30.

Misnan Jemali, Ab. Halim Tamuri & Azmil Hashim. 2014. Kaedah pengajaran al-Quran sekolah menengah kebangsaan di negeri Perak. International Jurnal of Islamic Studies and Arabic Language Education 1(1): 35-44.

Mohamad Marzuqi Abd. Rahim, & Azmil Hashim. 2017. Pendekatan pengajaran dalam kalangan pensyarah tahfiz Al-Quran di Malaysia. Jurnal Perspektif : Special Issue 1: 79-88.

Mohd Faiz Mohd Yaakob. 2020. Perancangan dan Dasar Pendidikan di Malaysia. Jitra: Kenari Heritage Trading.

Mohd Izham Mohd Hamzah, & Mohd Sirat. 2018. Tahap pelaksanaan latihan dalam perkhidmatan dan hubungannya dengan pengalaman mengajar serta kekerapan menghadiri latihan guru Sekolah Rendah Berprestasi Tinggi di Putrajaya. Jurnal Pendidikan Malaysia, 43(1): 17-23.

Mohd Jamalil Ismail, Sabri Mohamad, Tengku Intan Zarina Tengku Puji, & Nor Hafizi Yusof. 2017. Strategi kecemerlangan institusi pendidikan tahfiz Al-Quran: Satu tinjauan literatur. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari 15: 55-65.

Mohamad Marzuqi Abd. Rahim, Ahmad Yussuf, Abd. Hadi Borham, & Muhammad Akramin Kamarul Zaman. 2016. Amalan pengajaran pensyarah tahfiz Al-Quran di Malaysia. Journal of Islamic Educational Research (JIER) Special Issue 1: 11-20.

Mohd Zailani Ismail. 2018. Penilaian Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Pendidikan Islam di Institut Pendidikan Guru Malaysia. Tesis PhD, Universiti Utara Malaysia.

Mohd Muslim Md Zalli, Hasniza Nordin, & Rosna Awang Hashim. 2020. Online self-regulated learning strategies in MOOCs: A measurement model. International Journal of Emerging Technologies in Learning 15(08): 255-263.

Muhammad Muhsin Syeikh Ahmad. 1994. Al-Quran dan cara-cara menghafaz. Shah Alam: Perpustakaan Darul Quran.

Muhd Zulhilmi Haron, Mohamad Khairi Haji Othman, & Mohd Isha Awang. 2019a. Keperluan penilaian pelaksanaan kurikulum Tahfiz Model Ulul Albab (TMUA) Sekolah Menengah Kementerian Pendidikan Malaysia. Practitioner Research 1: 289-316.

Muhd Zulhilmi Haron, Mohamad Khairi Haji Othman, & Mohd Isha Awang. 2019b. Technology-assisted teaching aids in teaching and learning: Evidence from the Malaysian Tahfiz Ulul Albab Model (TMUA). International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering 8(12): 4401-4404.

Muhd Zulhilmi Haron, Mohd Muslim Md Zalli, Mohamad Khairi Othman, & Mohd Isha Awang. 2020. School’s facilities and achievement of students in Ulul Albab Model Tahfiz schools in Malaysia: A mediating roles of satisfaction. International Journal Of Scientific & Technology Research 9(2): 3026-3030.

Neuman, W. L. 2011. Social research methods: Quantitative and qualitative approaches. (7th ed.). Needham Height, MA: Allyn and Bacon.

Nor Musliza Mustafa, & Mokmin Basri. 2014, Jun. Perbandingan kaedah hafazan Al-Quran tradisional dan moden: Satu kajian awal. Proceeding of the Social Sciences Research, hlm. 827-834.

Nor Hayati Fatmi Talib. 2013. Penilaian pelaksanaan kurikulum TITAS di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Tesis PhD, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Norlizah Che Hassan, Fathiyah Mohd Fakhruddin, Ahmad Fauzi Mohd Ayub, Lukman Abd. Mutalib, & Wan Marzuki Wan Jaafar. 2017. Minat murid yang mengikuti aliran tahfiz dan bentuk sokongan yang diterima. Journal of Humanities, Language, Culture and Business 1(2): 67-78.

Nunally, J. C. 1978. Psycometric theory. New York: Mc. Graw Hill Book Company.

Radziah Abd. Aziz. 2013. Sikap guru novis terhadap program pembangunan staf di sekolah. Kertas Projek Sarjana. Universiti Teknologi Malaysia.

Siti Adibah Abu Bakar, & Siti Zubaidah Ismail. 2018. Pengurusan mualaf di Malaysia: Kerjasama dinamik antara agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Journal Al-’Abqari 16: 133-155.

Siti Fatimah Ahmad & Ab. Halim Tamuri. 2010. Persepsi guru terhadap penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi multimedia dalam pengajaran j-QAF. Journal of Islamic and Arabic Education 2(2): 53-64.

Siti Noor Aneeis Hashim & Nurahimah Mohd Yusoff. 2020. The use of reflection-for-action in planning English Language lesson at primary school. Universal Journal of Educational Research 8(4): 1475-1482.

Stufflebeam, D.L. 2003. The CIPP Model for Program Evaluation. Boston: Kluwer-Nijhoff Publications.

Syed Khalid Syed Idrus. 2018. Penilaian Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Matematik di Institut Pendidikan Guru Malaysia zon utara. Tesis PhD, Universiti Utara Malaysia.

Published
2020-12-06
How to Cite
Haron, M. Z., Md Zalli, M. M., Hashim, S. N. A., Abdul Gani, A. R., & Salleh, I. (2020). TAHAP PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR BERTEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN MURID TAHFIZ MODEL ULUL ALBAB (TMUA). Al-Hikmah, 12(2), 3-18. Retrieved from http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/404