SUMBANGAN GURU PENDIDIKAN ISLAM DALAM AMALAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING TERHADAP PELAJAR DAN RAKAN GURU DI SEKOLAH

  • Ruslan Hassan Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Farid Mat Zain Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Kaseh Abu Bakar Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Azmul Fahimi Kamaruzaman Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
Keywords: Guru Pendidikan Islam, Bimbingan, Kaunseling Islam

Abstract

Guru Pendidikan Islam (GPI) memainkan peranan yang penting dalam penglibatan setiap aktiviti yang dirancang oleh pengurusan sekolah. Guru bukan hanya memberikan fokus kepada pengajaran dan pembelajaran dalam kelas, tetapi perlu bergiat aktif dalam membantu pelajar dan rakan guru. Oleh itu, makalah ini membincangkan sumbangan GPI dalam amalan bimbingan dan kaunseling terhadap pelajar dan guru di sekolah. Kajian dilaksanakan secara tinjauan (survey) dan data dikumpulkan menerusi soal selidik dari 60 orang dari keseluruhan 200 GPI di daerah Petaling Utama Selangor. Kajian menunjukkan GPI memberi lima sumbangan yang paling tinggi kepada pelajar dan guru iaitu dari segi minat, sentiasa berjumpa, turut membantu, bekerjasama dan berbincang dengan pelajar dan guru. Justeru, penglibatan GPI dalam amalan bimbingan kaunseling di sekolah perlu diketengahkan dalam membantu kaunselor dan rakan-rakan guru untuk memudahkan pengurusan sekolah. Akhir sekali, implikasi kajian diperincikan agar GPI juga mampu memberikan sumbangan kepada bidang kaunseling sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada organisasi sekolah dan bukan semata-mata mengharapkan peranan dari pihak kaunselor sahaja dalam pembentukan sahsiah pelajar.

References

Abdul Kader Talib. 1990. Konsep manusia dan ciri-ciri khusus kaunseling/perundingcara dalam kaunseling menurut perspektif Islam. Kertas kerja Seminar Kebangsaan Kaunseling dalam Masyarakat Islam. Anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Kuala Lumpur, 25-26 September.

Ab. Halim Tamuri & Mohamad Khairul Azman Ajuhary. 2010. Amalan pengajaran guru pendidikan Islam berkesan berteraskan konsep mu’allim. Journal of Islamic and Arabic Education 2(1): 43-56.

Ab. Halim Tamuri, Adnan Yusopp, Kamisah Osman, Shahrin Awaluddin, Zamri Abdul Rahim & Khadijah Abdul Razak. 2004. Keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam ke atas pembangunan diri pelajar. (Laporan Penyelidikan). Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ahmad Munawar Ismail & Mohd Nor Shahizan Ali. 2018. Kaedah Penyelidikan Sosial daripada Perspektif Penyelidikan Pengajian Islam. Bangi: Penerbit FPI Universiti Kebangsaan Malaysia.

Amla Salleh. 2009. Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Aziz Salleh. 1993. Kaunseling Islam Asas. Kuala Lumpur: Utusan Publications.

Ghazali Basri. 1989. Pendekatan Islam terhadap kaunseling. Jurnal Pendidikan Islam 2(3): 61- 70.

Habib Mat Saman. 2016. Isu Dan Cabaran Kompetensi Guru Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Perubahan Kurikulum di Malaysia. Seminar Antarabangsa Pemerkasaan Pendidikan Islam (Madrasah). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 20&21 Oktober.

Hasan Langgulung. 1990. Kaunseling dalam masyarakat Islam. Kertas kerja Seminar Kebangsaan Kaunseling dalam Masyarakat Islam. Anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Kuala Lumpur, 25-26 September.

Hassan Langgulung. 1997. Asas-Asas Pendidikan Islam. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Huzili Hussin. 1999. Keperluan bimbingan dan kaunseling pelajar di dua buah Sekolah Menengah di Kelantan. Tesis PhD. Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya.

Kamal Abd Manaf. 1995. Kaunseling Islam Perbandingan Antara Amalan dan Teori Kaunseling Barat. Kuala Lumpur. Utusan Publications.

Khamariah Othman. 2005. Pendekatan bimbingan dan kaunseling Islam dalam pembentukan akhlak. Kertas kerja III Seminar Kebangsaan Kaunseling Universiti 2005. Universiti Teknologi Mara.

Liew, Keat Ying. 2001. Counseling information on students who are reluctant to seek counseling. Tesis Sarjana Pendidikan, Universiti Malaya.

Mohamed Ghazali Muslan. 2002. Persepsi pelajar dan kesannya terhadap personaliti kaunselor. Latihan ilmiah, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Najib Ghafar. 1998. Penyelidikan Pendidikan. Skudai: Penerbit UTM.

Mohd Sani Ismail. 2019. Pendekatan Islamik implikasinya terhadap amalan kaunseling. International Social Science and Humanities Journal 2(4): 28-38.

Mohd Yusof Hassan. 2000. Pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah menengah Sains Selangor. Laporan Praktikum Sarjana Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Muhd Mansur Abdullah. 1986. Kaunseling Teori, Proses dan Kaedah. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Norazlina Zakaria. 2017. A Comparison of the recognition of Islamic and Christian counselling in Malaysia. Tesis Sarjana, Universiti Sains Malaysia.

Nur Aini Md Yaman. 1988. Teknik-teknik kaunseling ditinjau dari perspektif Islam. Kertas kerja Seminar ke Arah Pemupukan Islam di dalam Kaunseling. Anjuran Pusat Kerjaya dan Kaunseling, Institut Teknologi Mara, Shah Alam. 2-4 Ogos.

Nur Shyahirah Mahpis & Noremy Md Akhir. 2020. Hubungan sokongan sosial terhadap kemurungan dalam kalangan pelajar. Jurnal wacana Sarjana 4(2): 1-10.

Rizal Abu Bakar. 2009. Kaunseling Daripada Perspektif Islam Apa, Mengapa Dan Bagaimana. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd.

Rosnijah Arolah & A’dawiyah Ismail. 2019. Peranan Guru Pendidikan Islam membentuk akhlak pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Kunak Sabah. Jurnal Al-Hikmah 11(1): 74-87.

Sapora Sipon & Ruhaya Hussin. 2008. Teori Kaunseling dan Psikoterapi. Bandar Baru Nilai Negeri Sembilan. Universiti Sains Islam Malaysia.

Sofeah Mohamed, Kamarul Azmi Jasmi & Muhammad Azhar Zailani. 2016. Akhlak guru dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Akademika 86(2): 31-42.

Syafiqah Solehah Ahmad & Tengku Sarina Aini Tengku Kasim. 2017. Peranan guru Pendidikan Islam dalam pembinaan sahsiah pelajar: Satu tinjauan awal terhadap guru Pendidikan Islam di daerah Marang Terengganu. Journal of Islamic Educational Research (JIER) 2 Special Issue: 36-53.

Tan Hong Huat. 2009. Keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di dua buah sekolah di daerah Klang. Laporan Penyelidikan. Universiti Malaya.

Tengku Sarina Aini Tengku kasim & Faridah Che Husain. 2006. Pendekatan kaunseling dalam dakwah bagi kesejahteraan insan dan peradaban Ummah. Jurnal Usuluddin 23-24: 199-216.

Yong Mohd Said. 1998. Persepsi pelajar terhadap personaliti kaunselor dalam menjalankan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di empat buah sekolah di negeri Johor. Latihan ilmiah, Universiti Teknologi Malaysia.

Yong Gan Chok. 2003. Persepsi pelajar tingkatan dua dan empat terhadap ciri-ciri personaliti dan kemahiran guru bimbingan dan kaunseling di dua buah sekolah daerah Petaling. Kertas Projek Sarjana Pendidikan, Universiti Malaya.

Yuseri Ahmad. 2003. Peranan pendidikan Islam dalam pengukuhan akidah di kalangan pelajar: Kajian kes di sekolah-sekolah menengah daerah Temerloh dan Kuantan. Disertasi Sarjana Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Yusfarina Mohd Yussof. 2002. Faktor yang menyumbang kepada keengganan pelajar Tingkatan 4 berjumpa kaunselor: satu kajian di sebuah sekolah. Tesis Sarjana Pendidikan, Universiti Malaya.

Zaharah Hussin. 2005. Mendidik generasi berakhlak mulia: Fokus peranan guru Pendidikan Islam. Masalah Pendidikan 28(1): 79-94.

Zaiton Mohamad. 2005. Kepentingan kaunseling dalam kesejahteraan hidup. Kertas kerja III Seminar Kebangsaan Kaunseling Universiti 2005. Universiti Teknologi Mara.

Published
2020-12-06
How to Cite
Hassan, R., Mat Zain, F., Abu Bakar, K., & Kamaruzaman, A. F. (2020). SUMBANGAN GURU PENDIDIKAN ISLAM DALAM AMALAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING TERHADAP PELAJAR DAN RAKAN GURU DI SEKOLAH. Al-Hikmah, 12(2), 19-34. Retrieved from http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/406