TAHAP PENCAPAIAN HAFAZAN MURID TAHFIZ MODEL ULUL ALBAB DI NEGERI JOHOR

  • Siti Nurjanah Mastor Mustafa Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia
  • Siti Aisyah Johan Tahfiz Model Ulul Albab, SMKA Maahad Muar, Johor
  • Jimaain Safar Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia
Keywords: Tahfiz Model Ulul Albab, Pendidikan al-Quran

Abstract

Pelaksanaan Program Tahfiz Model Ulul Albab (TMUA) merupakan salah satu kesinambungan daripada usaha kerajaan dalam memperkembang pendidikan tahfiz kepada murid sekolah menengah. Setelah enam tahun pelaksanaan program ini, terdapat beberapa permasalahan yang berbangkit antaranya tahap pencapaian hafazan murid kurang memuaskan. Sorotan lepas mendapati tidak semua murid yang mengikuti program ini dapat menghabiskan hafazan sebanyak 30 juzuk Al-Quran dalam tempoh lima tahun pengajian seperti yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Justeru, pengkaji ingin melihat tahap pencapaian hafazan murid TMUA sekolah menengah KPM. Kajian ini merupakan kajian kuantitatif berbentuk deskriptif ke atas 829 orang murid TMUA sekolah menengah. Analisis skor min digunakan bagi melihat tahap pencapaian hafazan mereka. Hasil analisis menunjukkan tahap pencapaian hafazan murid berada di tahap sederhana tinggi dengan skor min 3.67. Hasil kajian juga mendapati terdapat tiga cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaan TMUA iaitu cabaran dari sudut sistem, cabaran dari sudut guru dan cabaran dari sudut pelajar. Justeru, cabaran dan permasalahan yang ada perlu diatasi dan diperbaiki bersama bagi merealisasikan harapan negara. Pedagogi guru, teknik menghafaz yang diamalkan oleh murid serta perkara-perkara lain yang menyumbang kepada kejayaan murid dalam menghafaz perlu diberi perhatian yang sewajarnya bagi memastikan matlamat pelaksanaan TMUA tercapai dengan jayanya.

References

Ab Rahman al-Qari Abdullah, Shukeri Mohamad, Zulkifli Bin Hj Mohd Yusoff. 2012. Pengajian Tahfiz Al-Quran dan Qira’at di Kelantan: Satu Tinjauan Terhadap Peranan Dato’ Haji Muhammad Nor Bin Ibrahim. Proceedings: The 2nd Annual International Qur’anic Conference 2012, 71–84.

Abdul Hafiz Abdullah, Ajmain Safar, Mohd Ismail Musytari, Azhar Muhammad, & Idris‏ Ismail. 2003. Keberkesanan Kaedah Hafazan di Pusat Tahfiz. Laporan Penyelidikan. Universiti Teknologi Malaysia.

Arniyuzie Mohd Arshad. 2015. Ulasan Sistematik: Program Ulul Albab Dalam Sistem Pendidikan di Malaysia. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik 3(4): 22-35.

Chua Yan Piaw. 2006. Asas Statistik Penyelidikan. Kuala Lumpur. McGraw Hill.

Habibah Mat Rejab. 2018. Pelaporan Dan Pensijilan Tahfiz Di Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) Mulai Tahun 2017. In Zulkifli Mohd Yusoff & Nordin Ahmad. Ke Arah Pengiktirafan Huffaz di Malaysia. 23-37. Selangor: Darul Quran JAKIM.

Intan Zakiah Jamaluddin. 2018. Pengaruh Kesediaan Dalaman, Strategi Pembangunan Dalaman, Strategi Latihan Dan Strategi Menghafaz Al-Qur’an Terhadap Pencapaian Subjek Ḥifẓ Al-Qur’an Pelajar Tahfiz Di Malaysia. Tesis PhD. Universiti Utara Malaysia.

Kamus Dewan Edisi Keempat. 2005. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kementerian Pendidikan Malaysia. 2016. Surat pekeliling ikhtisas Kementerian Pendidikan

Malaysia bilangan 1 tahun 2016: Pelaksanaan Tahfiz Model Ulul Albab di sekolah menengah Kementerian Pendidikan Malaysia.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. 1970. Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement 30(3): 607-610.

Lee Keok Cheong, Zakri Abdullah & Chua Lay Nee. 2018. Penyelidikan Dalam Pendidikan (Siri Pendidikan Guru). Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Mardhiah Binti Yahaya. 2017. Penilaian Program Tahfiz Ulul Albab Di Maktab Rendah Sains Mara. Tesis Sarjana. Universiti Penyelidikan Sultan Idris.

Mardhiah binti Yahaya, Zetty Nurzuliana binti Rasheed, Aslam Farah binti Selamat. 2018. Isu Dalam Pendidikan Tahfiz: Satu Analisis. In e-Proceeding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan (PASAK3 2018) 23-24 April. KUIS, hlm. 141–148.

Mohamad Marzuqi Abdul Rahim. 2008. Pengajaran Mata Pelajaran Hafazan Al-Quran: Satu Kajian Maahad Tahfiz Al-Quran Zon Tengah. Kertas Projek Sarjana. Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Jamalil Ismail, Sabri Mohamad, Tengku Intan Zarina Tengku Puji, & Yusof, N. H. 2017. Strategi Kecemerlangan Institusi Pendidikan Tahfiz Al-Quran Di Malaysia: Satu Tinjauan Literatur. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari 19(Julai): 55-65.

Mohd Majid Konting. 2004. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Mohd Najib Abdul Ghaffar. 1999. Penyelidikan Pendidikan. Johor; Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad Hafiz Saleh, Zawawi Ismail, & Zaharah Hussin. 2018. Model Penilaian Program Tahfiz Al-Quran Di Nusantara Berdasarkan Model Penilaian Provus (Discrepancy Evaluation Model). Jurnal Kepimpinan Pendidikan 1(2): 64–75.

Muhd Zulhilmi Haron, Mohamad Khairi Haji Othman & Mohd Isha Awang. 2018. Pelaksanaan Program Tahfiz Model Ulul Albab (TMUA) Di Malaysia: Isu Dan Cabaran. 6th International Conference in Islamic Education: Rabbani Education. 4-5 November 2018. Grand Riverview Hotel, Kota Bharu Kelantan, hlm. 321-329.

Muhd Zulhilmi Haron, Mohamad Khairi Haji Othman & Mohd Isha Awang. 2019a. Keperluan Penilaian Pelaksanaan Kurikulum Tahfiz Model Ulul Albab (TMUA) Sekolah Menengah Kementerian Pendidikan Malaysia. Practitioner Research 1 (Julai): 289-316.

Muhd Zulhilmi Haron, Mohamad Khairi Haji Othman, & Mohd Isha Awang. 2019b. Bahan Bantu Mengajar Berbantukan Teknologi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran: Bukti Dari Model Malaysia Tahfiz Model Ulul Albab (TMUA). Jurnal Antarabangsa Teknologi Inovatif dan Kejuruteraan Penerokaan 8 (12): 4401-4404.

Norlizah Che Hassan, Fathiyah Mohd Fakhruddin, Ahmad Fauzi Mohd Ayub, Lukman Abd Mutalib & Wan Marzuki Wan Jaafar. 2015. Tahfiz Schools Entry Requirement and Characteristics of Tahfiz Students. IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education 1(3): 234–241.

Nor Musliza Mustafa, Mokmin Basri & Sedek Ariffin. 2016. Gaya Pembelajaran Pelajar Dalam Proses Hafazan dan Kefahaman Makna al-Quran: Satu Tinjauan. In Seminar Antara Universiti Pengajian Lepasan Ijazah (pp.1–5).

Rohaizan Baru, Zulkifli A. Manaf, Abdul Hakim Abdullah, & Syed Mohamad Azmi Syed Ab. Rahman. 2014. Showcasing Educational System Using the Philosophy of Ulul Albab. Swiss Journal of Research in Business and Social Science 1(1):1-10.

Abdul Hafiz Bin Haji Abdullah, Hussin Bin Salamon, Azmi Shah Bin Suratman, Sulaiman Shakib Bin Mohd Noor, Kamarul Azmi Bin Jasmi & Abdul Basit Bin Samat @ Darawi. 2005. Sistem Pembelajaran dan Kaedah Hafazan Al-Qur’an yang Efektif: Satu Kajian di Negeri Selangor dan Terengganu. Laporan Penyelidikan. Universiti Teknologi Malaysia.

Salmiah Othman, & Siti Eshah Mokshein. 2016. Kurikulum Tahfiz Model Ulul Albab. Kertas kerja dibentangkan pada Prosiding Pendidikan Islam di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak.

Sedek Ariffin. 2012. Kaedah menghafaz Al-Quran di Institut Tahfiz Al-Quran di Malaysia: Kajian perbandingan di antara kaedah Darul Quran JAKIM dengan kaedah Al-Huffaz. Tesis PhD, Universiti Malaya.

Sekaran, Uma. 2005. Research Methods for Business: A Skill Building Approach. Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd.

Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin, Mohd Yakub @ Zulkifli, Mohd Yusof, Mohd Nordin Abdul Rahman, Mohd Sufian Mat Deris, Asyraf Ab Rahman, Nurfaizah Fauzi. 2017. Learning Al-Quran Based on the Mobile Learning (M-Learning): A Literature Review. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 7(4): 70-80.

Zahriah Hussin, Nik Farhan Mustapha, Che Radiah Mezah, Pabiyah Toklubok, & Normaliza Abd Rahim. 2016. Kepentingan Nahu Arab Dalam Menghafaz Al-Quran. Gema Online Journal of Language Studies 16(2): 95-110.

Published
2020-12-06
How to Cite
Mastor Mustafa, S. N., Johan, S. A., & Safar, J. (2020). TAHAP PENCAPAIAN HAFAZAN MURID TAHFIZ MODEL ULUL ALBAB DI NEGERI JOHOR. Al-Hikmah, 12(2), 35-52. Retrieved from http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/411