KEDUDUKAN PUTERA RAJA DALAM TADBIR URUS MUGHAL: TUMPUAN TERHADAP PERANAN AWRANGZIB

  • Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Mohd Roslan Mohd Nor Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
  • Ezad Azraai Jamsari Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia http://orcid.org/0000-0001-9901-8240
  • Md Yazid Ahmad Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Noorsafuan Che Noh Pusat Pengajian Pendidikan, Dakwah dan Peradaban Islam, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin
Keywords: Awrangzib, Mughal, India, Shah Jahan, Tadbir Urus, Sejarah Politik, Sejarah Ketenteraan

Abstract

Awrangzib atau Aurangzeb diiktiraf antara pemerintah terbaik Kerajaan Mughal pada era The Age of Great Mughals. Usaha yang dilakukan oleh beliau bagi menjamin kestabilan Kerajaan Mughal disifatkan sebagai indikator utama yang meletakkan Awrangzib setaraf dengan Akbar The Great. Namun, peranan beliau dalam tadbir urus Kerajaan Mughal tidak bermula ketika menjadi maharaja bahkan telah bermula lebih awal, khususnya sewaktu menjadi putera raja. Artikel ini meneliti peranan putera raja sebagai suatu intitusi dalam tadbir urus Mughal dengan memberi tumpuan terhadap peranan Awrangzib sebagai putera raja, khususnya semasa zaman pemerintahan bapanya, Shah Jahan. Kajian ini merupakan kajian kualitatif dengan menggunakan reka bentuk kajian sejarah dan analisis kandungan. Dapatan kajian menunjukkan Awrangzib telah memainkan peranan penting sebagai ketua tentera dan gabenor sewaktu menjadi putera raja Mughal. Peranan yang digerakkan oleh beliau ini telah memastikan kestabilan Kerajaan Mughal meskipun terpaksa menghadapi pelbagai cabaran. Pengalaman beliau dalam tadbir urus Mughal semasa menjadi putera raja akhirnya banyak mempengaruhi dasar pemerintahan Mughal setelah beliau menerajui tampuk pemerintahan pada tahun 1657M.

Author Biography

Ezad Azraai Jamsari, Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

Ezad Azraai Jamsari (Jamsari, E.A.) is currently a Senior Lecturer at the Department of Arabic Studies and Islamic Civilization, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia. He graduated with a first class honours bachelor’s degree of Islamic Studies in Arabic Studies and Islamic Civilization from Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM, The National University of Malaysia), Bangi in 1997. A year later he joined UKM as a Tutor in Department of Arabic Studies and Islamic Civilization, Faculty of Islamic Studies, UKM. He obtained his master’s degree of Islamic Studies (Arabic Studies and Islamic Civilization) from UKM with a dissertation entitled: “The Nasrid Kingdom of Granada: A Study of Cultural Contribution and Political Survival of Islamic Power in Andalus” in 2002. In the same year he is appointed as a Lecturer at UKM, and currently his research interests are in: Early and Medieval Islamic Political History (Nasrid Era); Early and Medieval Islamic History and Civilization (Andalus & Ottoman); Islamic Military History; Islamic Education and Arabic Language Education History; and Islamic Civilization.

References

Abdullah Ishak. 1992. Islam di India, Nusantara dan China. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

Agrawal, C.M. 2000. Aurangzeb and His Wazirs. Delhi: Indian Publishers Distributors.

Azharudin Mohamed Dali. 2014. Sejarah Islam di India Abad ke-8 hingga Abad ke-20. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bakshi, S.R. & Sharma, S.K. 1999. The Great Moghuls: Aurangzeb. Jil. 6. New Delhi: Deep & Deep Publications Pvt. Ltd.

Bouillier, V. 2018. Aurangzeb and the Nath Yogis. Journal of the Royal Asiatic Society 28(3): 525-535.

Burgess, J. 1972. The Chronology of Indian History. Delhi: Cosmo Publications.

Faruki, Z. 1972. Aurangzeb & His Times. Delhi: Idarah-I Adabiyat.

Fisher, M. H. 2016. A Short History of The Mughal Empire. London: I.B. Tauris & Co. Ltd.

Foltz, R. 1996. The Mughal occupation of Balkh 1646-1647. Journal of Islamic Studies 7(1): 49-61.

Hamka. 2006. Sejarah Umat Islam. Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd.

Haq, S.M. 1962. Prince Awrangzib: A study (1). Journal of the Pakistan Historical Study X(I): 1-24.

Husain, Z. 2010. Aurangzeb’s First Viceroyalty of the Deccan: A Reappraisal, Proceedings of The Indian History Congress 70: 310-318.

Hussain, M.F. 2014. Mughal princes and state formation. International Journal of Innovative Research & Development 3(2): 263-266.

Ismail Bakar. 2000. Sejarah dan Tamadun Islam di India. Bangi: Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Joshi, R. 1979. Aurangzeb-Attitudes and Inclinations. Delhi: Munshiran Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.

Khafi Khan. 1870. Muntakhab al-Lubab. Jil. 1. Calcutta: Asiatic Society of Bengal.

Khalidi, Omar. 1992. The Shiah’s of the Deccan: An introduction. Hamdard Islamicus XV (4): 31-52.

Khan, ‘Inayat. 1990. The Shah Jahan Nama of ‘Inayat Khan. Sunt. Begley, W.E. & Desai, Z.A. New Delhi: Oxford University Press.

Kulke, H. & Rothermund, D. 2004. A History of India. New York: Routledge.

Lane-Poole, S. 1901. Aurangzib and The Decay of the Mughal Empire. Oxford: Oxford University Press.

Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari & Mohd Roslan Mohd Nor. 2013. Kepemimpinan Awrangzib (1658-1707M) dan usaha menstabilkan Kerajaan Mughal: Satu kerangka konspetual. Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UniSZA 2013, hlm. 297-304.

Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari, Mohd Roslan Mohd Nor, Ezad Azraai Jamsari & Nursafira Ahmad Safian. 2013. Kerajaan Mughal di India menurut buku Sejarah Umat Islam karya Hamka. Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (V): Ulama dan Cabaran Idealisme Semasa, hlm. 99-109.

Mohd Roslan Mohd Nor & Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari. 2017. Kemelut politik Mughal pada penghujung era pemerintahan Shah Jahan. Jurnal Usuluddin 45(1): 27-59.

Naqvi, H.K. 1977. Aurangzeb’s policies and the decline of the Mughal Empire. The Journal of Asian Studies 37(1): 191-192.

Naqvi, H.K. 1990. History of Mughal Government and Administration, Delhi: Kanishka Publishing House.

Nicoll, F. 2009. Shah Jahan: The Rise and Fall of the Mughal Emperor. London: Haus Publishing Ltd.

Pandey, A.B. 1963. Later Medieval India: A History of the Mughals. Allahabad: Central Book Depot.

Pearson, M.N. 1976 Shivaji and the decline of the Mughal Empire. The Journal of Asian Studies 35(2): 221-235.

Rashid, Abdur. 1974. Shah Jahan. Dlm. Majumdar, R.C. (pnyt.). The History and Culture of The Indian People: The Mughul Empire. Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan.

Richards, J.F. 2008. The New Cambridge History of India: The Mughal Empire. Cambridge: Cambridge University Press.

Sarkar, J. 1912. History of Aurangzib. Jil. 1. Calcutta: M.C. Sarkar & Sons Private Ltd.

Sarkar, J. 1963. Anecdotes of Aurangzib. Calcutta: M.C. Sarkar & Sons Private Ltd.

Schimmel, A. 2005. The Empire of the Great Mughals: History, Art and Culture. Lahore: Sang-E-Meel Publications.

Sharma, S.R. 1962. The Religious Policy of the Mughal Emperors. Bombay: Asia Publishing House.

Srivastava, A.L. 1957. The Mughal Empire (1526-1803 A.D.). Agra: Shiva Lal Agarwala & Co. Pvt. Ltd.

Truschke, A. 2017. Aurangzeb: The Life and Legacy of India’s Most Controversial King. Stanford: Stanford University Press.

Published
2020-12-06
How to Cite
Abul Hassan Ashari, M. Z., Mohd Nor, M. R., Jamsari, E. A., Ahmad, M. Y., & Che Noh, N. (2020). KEDUDUKAN PUTERA RAJA DALAM TADBIR URUS MUGHAL: TUMPUAN TERHADAP PERANAN AWRANGZIB. Al-Hikmah, 12(2), 115-136. Retrieved from http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/423