PENDEKATAN DAKWAH MELALUI ‘KONSEP CINTA MUSLIM’ DALAM MENANGANI MASALAH SOSIAL

  • Syaidatun Nazirah Abu Zahrin
  • Rezki Perdani Sawai
  • Mohd Shahrul Faizie Zaini
  • Allawati Kasri

Abstract

Seringkali kita mendengar ungkapan “Cinta itu buta” yang membawa kepada masalah sosial seperti perzinaan, pembuangan bayi dan pembunuhan. Hakikatnya, mereka yang terlibat dalam masalah ini kurang memahami tentang konsep cinta sebenar dari perspektif Islam. Oleh yang demikian, kajian konseptual ini akan membahaskan konsep cinta Muslim serta menghuraikan konsep cinta dari perspektif Islam dengan merujuk kepada Qur’an dan Sunnah. Kefahaman terhadap konsep ini dapat menyedarkan pelbagai lapisan masyarakat mengenai kepentingan untuk kembali kepada ajaran Islam dalam menangani masalah sosial. Mendidik konsep cinta Muslim kepada remaja Islam amatlah penting dan boleh diterapkan melalui pelbagai mekanisme dakwah. Antaranya, media cetak (penulisan buku dan novel), media massa (ceramah, syarahan dan forum), khutbah, pendidikan kekeluargaan dan kaunseling serta blog dan media sosial (facebook, twitter, istagram dan sebagainya). Dapatan kajian memperlihatkan bagaimana cinta kepada Allah SWT dan cinta kerana Allah SWT akan dapat mengawal perlakuan cinta yang boleh membawa kepada gejala sosial.

Kata kunci: Konsep Cinta Muslim, masalah sosial, pendekatan dakwah

References

Al-Quran Terjemah Syaamil al-Quran. 2005. Bandung: Syaamil Cipta Media

Al-Qur’an Terjemah Tawjid Syaamil al-Qur’an. 2010. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.

Adam Tharsyah. 2008. Manusia yang Dicintai dan Dibenci Allah: Kunci-kunci Menjadi Kekasih Allah. (Terjemahan dari Madza Yuhibbuhullahu wa Yabghadhuhu, Mesir, 2004). Terj. Vivi Sofia Anita. Bandung: PT Mizan Pustaka.

Al-Bayanuni, Mnhd Abu Al-Fath. 2007. Al-Madkhal ila ‘Ilm Al-Da’wah. Muassasah Risalah Nashirun.

Fachrudin. 2011. Peranan Pendidikan Agama dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak-anak. Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta’lim. 9(1):1-16.

Hanisah Osman, Latifah Abdul Majid, Fazilah Idris, Ahmad Munawar Ismail & Haziyah Hussin. 2013. Islamic View on the Muslim Ethics of Loving. World Applied Sciences Journal. 27 (10): 1380-1384.

Hasrizal Abdul Jamil. 2008. Aku Terima Nikahnya. Selangor: Galeri Ilmu Sdn. Bhd.

Hasrizal Abdul Jamil. 2009. Bercinta Sampai Ke Syurga. Selangor: Galeri Ilmu Sdn. Bhd.

Hasrizal Abdul Jamil. 2010. Murabbi Cinta. Galeri Ilmu Sdn. Bhd.

HM Tuah Iskandar al-Haj & Zanariah Sheikh Ahmad. 2002. Membina Hati Bahagia: Membina Imaginasi Wanita Cemerlang. Selangor: Karya Bestari Sdn. Bhd.

HM Tuah Iskandar al-Haj. 2005. Membina Rasa Cinta. Selangor: Karya Bestari Sdn. Bhd.

HM Tuah Iskandar al-Haj. 2008. Membina Rasa Sayang. Selangor: Karya Bestari Sdn. Bhd.

al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. 1997. Cinta Dan Rindu menurut al-Quran Dan as-Sunnah.(Nuzhah wa al-Raudhah al-Muhibbin Musytaqin). Terj. Kathur Suhardi. Selangor: Penerbit Al-Baz & Distribusi Sdn.Bhd.

Kamus Dewan. 1996. Edisi ke-3 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kitab-kitab Hadis Rasulullah SAW dan Jami’ Shaghir.

Maszlee Malik. 2007. Cinta IPT. Kuala Lumpur. Edusystem Sdn. Bhd.

Mohd Fadhilah Kamsah & Syaidatun Nazirah Abu Zahrin. 2004. Psikologi Cinta. Bentong: PTS Publications & Distributors.

Mohd Fadhilah Kamsah. 2005. Petua`Membentuk Cinta Abadi.. Bentong: PTS Millenia.

Mohd Fadhilah Kamsah & Noralina Omar. 2006. Soal Jawab Pra Perkahwinan. PTS Millenia.

Mohd Syamil & Adriana Balqis. 2010. Bila Zina Menjadi Budaya. Kuala Lumpur: Mustread Sdn. Bhd.

Muslim. 1400H. Sahih Muslim. Beirut. Dar Ihya’ al-Turath al’Arabi.

Najdah Zakariya & Abu Dardaa Mohamad. 2013. Media Sebagai Wasilah Dakwah. Jurnal al-Hikmah. 5: 92-99.

Nik Abdul Aziz Nik Mat. 2008. Kisah Cinta dalam Al-Quran. Selangor. Anbakri Publika Sdn. Bhd.

Nor Asiah Jusoh. 2001. The Psychology of Love: Comparative study of al-Ghazali dan Maslow. Laporan kajian tidak diterbitkan. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Saqeb, Ghulam Nabi. 1999. The Psychology of Love in Muslim Education. Muslim Education Quaterly. 16(3): 38-55.

Pahrol Mohd Juoi. 2006. Tentang Cinta. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd.

Pahrol Mohd Juoi. 2007. Satu Rasa Dua Hati. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd.

Pahrol Mohd Juoi. 2010 . Dimanakah Dia di Hatiku? Selangor: Karya Bestari Sdn. Bhd.

Siti Isnaniah. 2013.The Representation of Islamic Teaching in The Novels by Habiburrahman El Shirazy. Jurnal Pengajian Media Malaysia. 15(1): 119-127.

Siti Nor Bahyah Mahamood. 2005. Cakar Harimau: Tips Kebahagiaan Rumahtangga.. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd.

Siti Nor Bahyah Mahamood.& Zulina Hassan. 2006. 31 Ciri Suami Idaman. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd.

Siti Nor Bahyah Mahamood & Siti Nur Fatimah Hasan. 10 Terminal Syurga Rumahtangga. 2009. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd.

Sternberg, R.J. & Barnes, M.L. 1988. The Psychology of Love. Yale: Yale University Press.

Sternberg, R.J. & Weis, K. 2006. The New Psychology of Love. U.S.A.: Yale University Press.

Syaidatun Nazirah Abu Zahrin. 2004. Motivating Thinking Through the Concept of Love for Allah: Implications for Education. Tesis Sarjana Pendidikan. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Syaidatun Nazirah Abu Zahrin & Maznah Ibrahim. 2009. The Psychology of Love in Islamic: Implications for Education. Dalam Islam and Contemporary Muslims Challenges and Issues. Malaysia: Department of Theology and Philosophy, Fakulty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Joki Perdani Sawai dan Rezki Perdani Sawai. Kertas kerja Pendekatan Psikologi Cinta mengikut Perspektif Islam, Seminar Psikologi Kebangsaan Sabah, 28 – 29 Oktober 2010, Dewan Resital, Universiti Malaysia Sabah.

Syaidatun Nazirah. 2010. Konsep Cinta Muslim: Mekanisme Menangani Masalah Psikologi dan Sosial (dalam penerbitan).

Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Fazilah Idris & Rozmi Ismail. 2012. Kefahaman Remaja IPT Terhadap Konsep Cinta Menurut Islam dan Hubungannya dengan Pemikiran Rasional dan Akhlak Percintaan. MALIM – SEA Journal of General Studies. 13: 13-30.

Utusan Malaysia. Penganggur rogol anak saudara dipenjara 15 tahun, sebatan. 7 Mei 2008.

Utusan Malaysia. Abang rogol adik akibat gemar tonton filem lucah. 27 Mei 2008.

Utusan Malaysia. Tragedi ngeri mangsa. 6 Jun 2008.

Utusan Online. Mayat bayi ditanam ditemui. 25 Mei 2010.

Utusan Online. Siswazah dipenjara setahun dan denda kerana buang bayi. 7 Jun 2010.

Utusan Online. Remaja perempuan ditahan disyaki buang bayi. 29 Jun 2010.

Utusan Online. Tiga kes buang bayi dilaporkan dalam tempoh 24 jam. 13 Ogos 2010.

Utusan Online. Mayat bayi perempuan ditemui terperangkap dalam sungai. 15 Ogos 2010.

Wan Norina Wan Hamat, Zaharah Hussin, Ahmad Fkrudin Mohamed Yusoff & Ahmad Arifin Sapar. 2013. Pengaruh Media Massa Terhadap Penampilan Akhlak Pelajar Islam Politeknik Malaysia. The Online Journal of Islamic Education. 1(1): 17-27.

Zulkiple Abd Ghani. 2001. Komunikasi Islam Sebagai Komunikasi Alternatif. Jurnal Islamiyyat. 22: 79- 89.

Published
2014-09-08
How to Cite
Abu Zahrin, S. N., Sawai, R. P., Zaini, M. S. F., & Kasri, A. (2014). PENDEKATAN DAKWAH MELALUI ‘KONSEP CINTA MUSLIM’ DALAM MENANGANI MASALAH SOSIAL. Al-Hikmah, 6(1), 21-34. Retrieved from http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/82
Section
Articles