KONSEP JIHAD YUSUF AL-QARADAWI DALAM KARYA FIQH AL-JIHAD

  • Mohd Zuhdi Ahmad Khasasi Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
  • Ahmad Dahlan Salleh Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abstract

Ketokohan Yusuf al-Qaradawi dari sudut ilmu yang luas dan mengakar kuat dalam pelbagai bidang menjadikan beliau sebagai seorang tokoh rujukan kontemporari yang cukup berpengaruh. Sikap moderat tanpa fanatik terhadap mana-mana mazhab menjadikan idea beliau sangat progresif, inovatif, tidak terjebak pada kejumudan dan mampu menyelesaikan pelbagai masalah secara komprehensif. Melalui kitab Fiqh al-Jihad , al-Qaradawi menjadikan teknik penulisan bermetodologi sebagai asas di dalam merungkai dan mengimbangi tuntutan jihad di antara kumpulan ofensif dan defensif, ekstremis dan liberal. Namun usaha beliau untuk menonjolkan Islam sebagai agama yang toleran, realistik dan berkasih sayang tanpa menggadaikan prinsip-prinsip agama terus menjadi kontroversi dan polemik dalam kalangan para pemikir Islam. Jesteru, kajian ini mengupas metode penulisan Fiqh al-Jihad  serta impaknya terhadap pemahaman konsep jihad itu sendiri. Kefahaman yang dijana melalui buku ini sangat signifikan kepada segenap lapisan masyarakat sekaligus mampu dijelmakan sebagai solusi di dalam mengangkat martabat Islam melalui pemahaman jihad yang tepat.

Kata Kunci: Yusuf Al-Qaradawi, Fiqh Al-Jihad, Ofensif, Defensif, Ekstremis, Liberal

Author Biography

Ahmad Dahlan Salleh, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Pensyarah,
Jabatan Syariah

References

‘Awdah cAbd al-Qadir. 1994. al-Tasyric al-Jinaci al-Islami. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Abdul Razak. 2007. Tesis Master Paradigma Jihad dan Terorisme: Kajian Terhadap Damai dan Perang Dalam Mempertahankan Negara. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abdullah Ramadan 2007. ar-Rad cAla al-Qaradawi wa al-Jadciwa al-cUlwani. Arab Saudi: al-Athariyah Li al-Thurath.

Akhbar al-Rayah al-Qatariyah. 2002. 22 Ogos.

Akhbar al-Syarq al-Qatariyyah. 2002. 14 September.

Akhbar al-Watan al-Qatariyyah. 2001. 22 April.

al-Asqolani, Ahmad cAli Hajar. 1999. Fath al-Bari. Kaherah: Dar al-Manar.

al-Ghannoushi, Rashid. 2009. Ma al-Jadid Fi Fiqh al-Jihad Li al-Qaradawi? Mauqic al-Sudan al-Islamiy.

al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. 1993. Kifayatul al-Akhyar. Terj. Syed Ahmad Semait, Syarifuddin Anwar & Mishbah. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.

al-Qaradawi, Yusuf. 2009. Fiqh al-Jihad : Dirasah Muqaranah Li-Ahkamihi Wa-Falsafatihi Fi Daw al-Quran Wa-al-Sunnah. Kaherah: Maktabah Wahbah.

al-Sabuni, Ali. 1987. Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam al-Quran. Pustaka al-Azhar.

al-Syarif, Mahir. 2008. Tatawwur Mafhum al-Jihad Fi al-Fikr al-Islami. Damsyiq: Dar al-Mada. Ulasan Husein Abdul Aziz:http://www.aljazeera.net/books/pages/0c9ae2c3-0d24-4eaf-bd10-dcf99956952b

al-Ulyani, Ali bin Nafi’. 1995. Ahamiyat al-Jihad fi Nasyr al-Dacwah al-Islamiyah wa al-Rad cAla al-Tawaif al- Dallah Fih. Arab Saudi: Dar al-Taiyibah Li al-Nasyar Wa al-Tawzic.

Falikh Siddik. 2010. Penyelewengan makna Jihad. http://serepih.blogspot.com/2010/03/penyelewengan-makna-jihad.html

Fikri Mahmud. 2007. Disertasi Master Pandangan Islam Terhadap Keganasan: Analisis Konsep Jihad Dalam al-Quran dan al-Sunnah Serta Gerakan Islam. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

http://ahlu-tsughur.blogspot.com/2009/03/definisi-jihad.html.

http://www.alalam.ir/news/1593805.

http://www.alboraq.info/showthread.php?t=62599.

http://www.al-Qaradawi.net.

http://www.elaph.com/Web/news/2012/1/708968.html.

http://www.harakahdaily.net/index.php/columnist/presiden/7866-konsep-al-Wasatiyyah.

http://www.mobtada.com/news_details.php?ID=148732#.U5Uq6PmSxIE.

Isam al-Abd Zuhd. 2011. al-Jihad Fi Fikr al-Imam al-Qaradawi. Majalah al-Jamicah al-Islamiyyah 2011 17(1): 145-178.

Isam Talimah. 2000. al-Qaradawi Faqihan. Kaherah: Dar al-Tawzic wa al-Nasr al-Islamiyyah.

Ismail Ibrahim. 2011. Kertas Pembentangan Konsep Wasatiyyah: Perspektif Islam. Universiti Sains Islam Malaysia.

Khairunnas Rajab & Fikri Mahmud. 2010. Keganasan: Telaah Terhadap Konsep Jihad Fi Sabilillah. Jurnal Syariah 18, Bil.3 (2010): 603–628.

Mahmood Zuhdi Ab. Majid. Keganasan dan Islam: Analisis Konsep Jihad. Jurnal Syariah 2003: 11.2:1-13.

Mohd Faizal Malik. 2002. Latihan Ilmiah Konsep Wasatiyyah Dalam Islam: Rujukan Utama Terhadap Pemikiran Islam. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Mohd Farhan Md. Ariffin & Muhammad Ikhlas Rosele. 2013. Zakat Pertanian: Kajian Metodologi al-Qaradawi. Proceeding of te 5th Islamic Economics System Conference: 70–79.

Mohd Hisyamuddin. 2002. Latihan Ilmiah Konsep Kesederhanaan (Wasatiyyah) di dalam al-Quran. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Mohd Rumaizuddin Ghazali. 2012. Yusuf al-Qaradawi dan Pengaruhnya Dalam Masyarakat Islam di Malaysia. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Muhammad Mustaqim Mohd Zarif. 2012. Islam dan Wasatiyyah. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Muhammad Noor Hussin. 2013. Latihan Ilmah Pemikiran Jihad Yusuf al-Qaradawi dalam Kitab Fiqh al-Jihad . Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Muqbil al-Wacie 2005 Tuhfat al-Mujib An Asilah al-Hadir wa al-Ghaib; Yaman: Dar al-Athar.

Mustafa Labsytin. 2001. al-Qadac Wa al-Jihad: Dirasat Muqaranah Fi al-Fiqh al-Muqaran. Mansurah: Kuliah al-Syariah- al-Islamiyyah.

Nasrul Hisyam Nor Muhamad. 2004. Pandangan Yususf al-Qaradawi Terhadap Fiqh Semasa. Islamiyyat. 26 (2): 68-81.

Rashidah Abdul Hamid. 2011. Latihan Ilmiah Analisis Pemikiran Politik Dr. Yusuf al-Qaaradawi Dalam Fiqh al-Jihad . Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Rejab Abu Meleh, Terj. Fauwaz Fadzil Noor. 2014. Ringkasan Fiqh Jihad ‘ Keamanan Bukan Peperangan’. Kuala Lumpur: Telaga Biru.

Siddiq Fadzil 2012. Yusuf al-Qaradawi: Faqih Ideologue Gerakan Islam Kontemporar. http://ilmuwanrakyat.blogspot.com/2012_10_01_archive.html.

Sinar Harian. 2014. 8 Jun.

Suhartono. 2008. Yusuf al-Qaradawi : Percikan Pemikiran Fikih dan Metode Ijtihadnya. 1-22. Indonesia.

Wan Mohd Nor Wan Daud. 2010. Containing Muslim Extremism and Radicalism. International Journal and Malay World. 28 (1): 241–252.

Zulkifli Hasan. 2013. Yusuf al-Qaradawi dan Sumbangan Pemikirannya. GJAT 3 (2013): 51–66.

Zulkifli Mohamad al-Bakri. 2012. Wasatiyyah Dalam Aqidah. Konvensyen Fiqh Ummah 2012.

Zulkifli Mohamad al-Bakri. 2013. Terjemahan al-Fiqh al-Manhaji. Bangi: Darul Syakir.

Published
2015-08-12
How to Cite
Ahmad Khasasi, M. Z., & Salleh, A. D. (2015). KONSEP JIHAD YUSUF AL-QARADAWI DALAM KARYA FIQH AL-JIHAD. Al-Hikmah, 7(1), 149-171. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/141
Section
Articles