ANALISIS TERHADAP TAHAP-TAHAP KETAGIHAN MENURUT TEORI AL-‘ISHQ IBNU QAYYIM AL-JAWZIYYAH

  • Abdul Wahab Md. Ali Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

Abstract

Ketagihan merupakan satu penyakit minda yang mempunyai tahap-tahap ketegarannya yang tersendiri. Ini merujuk kepada realiti kerinduan seseorang terhadap sesuatu itu berbeza-beza dan mempunyai simptom yang berlainan. Para sarjana Islam turut membuat penelitian terhadap aspek kerinduan kepada sesuatu dalam karya-karya mereka. Antaranya tokoh ilmuan Islam yang terkenal, Ibnu Qayyim al-Jawziyyah yang memperincikan hal ini dalam konsep atau teori al-‘Ishq di dalam beberapa kitabnya. Kajian ini akan menganalisis tahap-tahap ketagihan berdasarkan teori al-‘Ishq oleh Ibnu Qayyim. Kajian ini menggunakan metod induktif, deduktif, serta komparatif. Hasil kajian mendapati terdapat hubungan yang sangat rapat di antara teori al-‘Ishq dan ketagihan dari sudut definisi dan peringkat-peringkatnya. Justeru, pendekatan terapi al-‘Ishq yang dicadangkan oleh Ibn Qayyim berdasarkan tahap-tahap keasyikan boleh diterokai sebagai suatu input dalam mengemukakan langkah-langkah pemulihan terhadap sebarang isu yang melibatkan ketagihan.

Kata Kunci: Ketagihan, Pemulihan, Kerinduan, Teori al-‘Ishq, Ibn Qayyim Al-Jawziyyah

Author Biography

Abdul Wahab Md. Ali, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
Islamic Contemporary Faculty

References

Ibnu Qayyim. (2004). Tibb al-Nabawi. Dar al-Manar, Kaherah.

Ibnu Qayyim. (2000). Madarij al-Salikin. Dar al-Hadis. Kaherah.

Hajah Noresah Baharom. (1993). Kamus Dewan Edisi Keempat,Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Ibnu Manzhur, Abi Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Makram. (1997). Lisan al-Arab. Dar al-Sodir, Beirut.

American Heritage Dictionary. (1995). The American Heritage® Stedman's Medical Dictionary Houghton Mifflin Company.

Linda L. Simmons. (2008). The Everything Health Guide to Addiction and Recovery: Control your behavior and build a better life. Adam’s Media.

William R. Miller, Alyssa A. Forcehimes, Allen Zweben. (2011). Treating Addiction: A Guide for Professionals, Guilford Press, New York.

Ibnu Qayyim. (2012). Raudhah al-Muhibbin wa Jannah al-Mushtaqin. Dar al-Hadis. Kaherah.

Ibnu Qayyim. (1983). Al-Jawab Al-Kafi Liman Saala ‘an Al-Dawa’ Al- Shafi. Dar al-Hadis. Kaherah.

Muhammad Mahmud Al-Harawi. (1987). Min al-Qalaq ila Isti’bad. Shazarat Arabiah.

Jawwad Fathayir. (2001). Al-Idhman; Anwa’uhu, Marahiluhu, ilajuhu, Dar Al-Shuruq.

Published
2017-07-30
How to Cite
Md. Ali, A. W. (2017). ANALISIS TERHADAP TAHAP-TAHAP KETAGIHAN MENURUT TEORI AL-‘ISHQ IBNU QAYYIM AL-JAWZIYYAH. Al-Hikmah, 9(1), 49-59. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/188
Section
Articles