PENGHAYATAN AGAMA ISLAM DALAM KALANGAN BIDAYUH MUSLIM SARAWAK

  • Roziah Chek DEPARTMENT OF THEOLOGY AND PHILOSOPHY, FACULTY OF ISLAMIC STUDIES, NATIONAL UNIVERSITY OF MALAYSIA, 43600 BANGI, SELANGOR
  • Jaffary Awang Department of Theology and Philosophy National University of Malaysia

Abstract

Secara prinsipnya penghayatan agama dalam kalangan saudara baru di Sarawak akan diukur menggunakan instromen kajian. Ianya bertujuan untuk menentukan tahap penghayatan dan pengamalan agama dalam kalangan masyarakat Islam Sarawak yang bersifat pelbagai etnik. Penilaian ini menjurus kepada amalan seharian masyarakat Bidayuh dalam pelbagai aspek seperti sosio-ekonomi, budaya, pendidikan dan lain-lain bidang selepas memeluk Islam. Seterusnya kajian juga meneliti perbezaan malan agama dalam kalangan masyarakat Islam Bidayuh berasaskan kepada jantina dan cabang etnik. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang melibatkan kajian kepustakaan dan kajian lapangan yang melibatkan temubual, soal selidik dan pemerhatian dalam prosese pengumpulan data. Data-data ini dianalisis secara deskriptif, inferensi dan analisis statistik menggunakan SPSS (Statistical Package for the Social Science) versi 19.0. Hasil kajian menunjukkan bahawa agama mempengaruhi pola pemikiran dan tingkahlaku masyarakat Islam Bidayuh Sarawak, terutamanya dalam aspek interaksi, aplikasi dan perbualan. Keseluruhan skor dalam objektif kajian ini menunjukkan tahap amalan yang tinggi dan tahap kepercayaan berada pada tahap sederhana dan memuaskan dari sudut perlaksanaan nilai dan ajaran Islam. Malah terdapat beberapa aspek yang perlu dipertingkatkan terutama berhubung dengan ajaran Islam. Implikasi kajian ini penting dalam menyediakan maklumat berhubung dengan amalan Islam dalam kalangan masyarakat Bidayuh dan membuka ruang kepada kajian agama terhadap kelompok Muslim lain secara pendekatan kajian yang lebih saintifik khususnya di Sarawak.

 

Author Biography

Jaffary Awang, Department of Theology and Philosophy National University of Malaysia
DEPARTMENT OF THEOLOGY AND PHILOSOPHY

References

Al-Quran al-Karim

Abdul Monir Bin Yaacob, Datuk.Dr. 2005. ’Hak dan Tanggungjawab Pelbagai Kaum dari Perspektif syariah’, dalam Malaysia sebagai Sebuah Negara Islam. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia.

Ahi Sarok. 30 Januari 2002. Politik dan Perpaduan Masyarakat Bidayuh. http://www.bidayuh.com/article/massages/58.html(17.01.2012)

Al-Ghazali, Abu hamid Muhamed Bin Muhammad. 1997. Akidah Muslim. (terj). Selangor: Thinkers Library

Al-Qurtubi, Muhammad Bin Ahmad. 1985. Al-Jami’ Li-Ahkam al-Quran. Dar Ehya’, al-Turath al-Arab.Jil.8

Jabatan Perangkaan Malayia (2010)

Kossen, Christopher. et.al. 2013. Communicating for Success. Australia: Pearson Australia (a Division of Pearson Australia Group Pty Ltd).

Marina Binti Majeri. 2002/2003. Program Dakwah terhadap Saudara Baru: Suatu Kajian di Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) Bahagian Kuching. Latihan Ilmiah, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Mohd Yusuf Ahmad. 2003. Pengajian Islam. Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya.

Nik Mustapha Hj. Nik Hassan. 2005. Islam dan Pembangunan Ekonomi di Malaysia, dalam Malaysia sebagai Sebuah Negara Islam. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia.

Nik Mustapha Hj.Nik Hassan, 2005. Hak dan Tanggungjawab Sosio-Ekonomi Pelbagai Kaum dalam Sesebuah Negara Islam, dalam Malaysia sebagai Sebuah Negara Islam. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia.

Noresah Bt. Baharom, Hajah et.al. 2002. Kamus Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

_______.1991. Malaysia Kita. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara

_______Penerbitan buku ini diselenggarakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak bagi pihak Kerajaan Negeri (Jawatankuasa Kecil Publisiti dan Filem) Sempena Perayaan Ulang Tahun ke-25 Sarawak Merdeka dalam Malaysia. 1988.(Cet.1). ADAT RESAM PENDUDUK SARAWAK. Kuching, Sarawak: Jawatankuasa Kecil Publisiti dan Filem Perayaan Ulang Tahun ke-25 Sarawak Merdeka dalam Malaysia.

Sri Rahayu Ismail, ’Peranan Agama dalam pembangunan Insan: Perbandingan di antara Islam dan Konfusius, .Seminar Islam dan Hubungan antara Agama di Malaysia Peringkat Kebangsaan (18-19 Januari 2006 : KualaLumpur). Penganjur: Jabatan akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

________’Warisan Budaya Malaysia Adat Resam-Masyarakat Etnik Sarawak’ adalah

dari laman web berikut; http://malaysiana.pnm.my/01/010403swkbidayuh_pengenalan.htm (07.11.2011)

Published
2017-07-30
How to Cite
Chek, R., & Awang, J. (2017). PENGHAYATAN AGAMA ISLAM DALAM KALANGAN BIDAYUH MUSLIM SARAWAK. Al-Hikmah, 9(1), 60-79. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/193
Section
Articles