BAHASA DA`I DALAM KOMUNIKASI DAKWAH KEPADA MASYARAKAT ORANG ASLI

  • Nur Damia Husna Nor Sad Jabatan Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor
  • Zulkefli Haji Aini

Abstract

Dalam konteks dakwah, pendakwah berperanan sebagai komunikator risalah Islam. Aspek bahasa merupakan instrumen utama yang berperanan dalam kehidupan maklhuk sosial. Namun demikian, kekangan dari aspek persediaan pendakwah, kemahiran penyampaian dan penguasaan bahasa dakwah menyebabkan usaha dakwah semakin mencabar. Oleh itu, kajian ini bertujuan mengkaji ciri-ciri bahasa dakwah dalam konteks dakwah Orang Asli. Kajian menggunakan reka bentuk kajian kes. Temubual separa struktur merupakan kaedah pengumpulan data ialah yang melibatkan seramai sembilan orang pendakwah. Pemilihan sampel dibuat melalui secara bertujuan. Data kajian dianalisis secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahasa dakwah meliputi empat ciri-ciri iaitu bahasa baik dan benar, bahasa mudah difahami, bahasa sopan dan lemah lembut serta bahasa jelas dan teratur. Penggunaan bahasa baik dan benar adalah dengan menyebarkan maklumat yang benar, tidak berbohong dan jujur dengan tindakan. Bahasa mudah difahami seperti tidak menggunakan perkataan saintifik dan loghat bahasa negeri asal. Bahasa sopan dan lemah lembut pula tidak menggunakan perkataan yang negatif dan menyinggung perasaan. Kemudian, bahasa yang jelas dan teratur adalah menyebut perkataan teratur dan ringkas. Walaubagaimanapun, terdapat segelintir pendakwah tidak berhati-hati dengan penggunaan bahasanya dalam dakwah. Kajian ini membantu agensi yang terlibat seperti JAKIM dan NGO-NGO dakwah berkaitan dalam usaha penambahbaikan kualiti komunikasi pendakwah dalam konteks dakwah Orang Asli.

Author Biography

Nur Damia Husna Nor Sad, Jabatan Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor

Jabatan Dakwah dan Kepimpinan,
Fakulti Pengajian Islam,
Universiti Kebangsaan Malaysia,
43600 Bangi, Selangor

References

al-Qur’an Tafsir Pimpinan al-Rahman kepada Pengertian al-Qur’an. 2001. Terj. Sheikh cAbdullah Basmeih. Kuala Lumpur: Darul Fikir.

A. Makarma. 2014. Komunikasi dakwah efektif dalam Perspektif al-Quran. Jurnal Studia Islamika 11(1): 127-151.

Ab. Aziz Mohd Zin. 2001. Metodologi Dakwah. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Abdul Ghafar Don & Ahmad Redzuwan Mohd Yunus. 2009. Dakwah kepada Orang Asli Melalui Seni Hiburan Alternatif di Malaysia: Model Latihan Amali Dakwah (LAD). Jurnal al-Hikmah, Vol. 1 (1): 3-12.

Abdul Razaq Ahmad & Zalizan Mohd Jelas. 2009. Kesedaran pendidikan dalam kalangan kanak-kanak Orang Asli: perspektif pendidikan dan sosiobudaya. Bangi: Penerbit UKM.

Abdull Sukor Shaari, Nuraini Yusoff, Mohd Izam Ghazali & Mohd Hasani Dali. 2011. Kanak-kanak minoriti Orang Asli di Malaysia: menggapai literasi bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 1(2): 59-70.

Abdullah Hassan. 2007. Berdakwah dengan Efektif. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributions.

Achmad Mubarok. 1999. Psikologi Dakwah. Jakarta: Pusaka Firdaus.

Adawiyah Ismail, Fairuz Hafizah Othman & Salasiah Hanim Hamjah. 2014. Islah sikap masyarakat Berjiran menurut Islam di Sungai Raia. Kertas Kerja Seminar Antarabangsa Dakwah & Etnik: Perspektif Multi-Etnik. Anjuran Pusat Kajian Dakwah Orang Asli dan Peribumi. Bangi, 17-19 Mac.

Asep Syamsul M. Romli. 2013. Komunikasi Dakwah Pendekatan Praktis. Indonesia.

Banhart. S, A. 1976. Introduction to Interpersonal Comunication. New York: Thomas T. Croswell Company.

Danang Dwi Harmoko. 2015. Analisa bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi antar negara Asean. Kertas Kerja Seminar Inovasi dan Tren (SNIT) 2015. Prosiding SNIT 2015 1-6.

Djamalul Abidin. 1996. Komunikasi dan Bahasa Dakwah. Jakarta: Gema Insani Press.

Jo Komar & W. A Amir. 2014. Adat Orang Asli Suku Temuan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ma’rof Redzuwan & Sarjit S. Gill. 2008. Orang Asli Isu, Transformasi dan Cabaran. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Muhammad Natsir. 1978. Fiqhud Dakwah. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Malaysia (ABIM).

Muhamad Busu. 2016. Kursus bahasa temuan: pengenalan Orang Asli Temuan. Kertas Kerja Bicara Peribumi. Anjuran Pusat Kajian Orang Asli dan Peribumi, Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi, 17 Mei.

Mustafa Daud. 2000. Bahasa dalam Tamadun Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Munif Zarirruddin Fikri Nordin. 2015. Dimensi bahasa dalam agama. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nur Bahiyah Binti Abdul Wahab, Maryati Mohamed, Azman Hassan & Mohd Najib Haron. 2013. Penerapan elemen sekolah rimba malaysia dalam kalangan murid Orang Asli. Kertas Kerja Seminar 2nd International on Quality and Affordable Education, Anjuran Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Johor.

Nurul Salmi Mohd Dazali. 2014. Communication skill among undergraduate students of education in Northen Malaysia. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 4(2): 44-56.

Ramlee Abdullah. 2016. Cabaran Orang Asli. Kertas Kerja Persidangan Pembangunan Insan Pemimpin Masyarakat Orang Asli, Anjuran Pertubuhan Kebajikan Islam Selangor (PERKIM). Negeri Sembilan, 7-9 November.

Rohani Mohd Yusof & Noor Hasnoor Mohd Nor. 2014. Bahasa Orang Asli Melayu-Proto: Bahasa atau Dialek Melayu?. Kertas Kerja Persidangan Kearifan Tempatan (RCLK), Anjuran Universiti Sains Malaysia, Kuching, Sarawak, 12-13 Oktober.

Sara Beden & Indirawari Zahid. 2015. Analisis Kesopanan Bahasa dalam Novel Melunas Rindu: Aplikasi Maksim Leech dan Grice. Jurnal Bahasa, Vol. 15 (1): 143-172.

Sang, Mok Soon. 2012. Prinsip Teras Pengajaran & Pembelajaran I. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Saodah Wok, Narimah Ismail & Mohd Yusof Hussein. 2003. Teori-Teori Komunikasi. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributions.

Sarjit S. Gill, Mohd Roslan Rosnon & Ma’rof Redzuwan. 2010. Acculturation of Consumerism Among the Orang Asli Community in Jelebu, Negeri Sembilan, Journal Social and Science Human. Vol. 18 (2): 321-331.

Shaari Abdul Sukor, Yusoff, Nuraini, Ghazali Mohd Izam & Dali Mohd Hasani. 2011. Kanak-kanak minoriti Orang Asli di Malaysia: menggapai literasi Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 1(1): 59-70.

Siti Aminah Mohamad Sam & Seow Ta Wee. 2013. Kelestarian Pembangunan Sosiobudaya Komuniti Orang Asli. Kertas Kerja Persidangan Kebangsaan Geografi & Alam Sekitar Kali Ke-4. Anjuran Jabatan Geografi & Alam Sekitar, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Sultan Pendidikan Idris.

Sulaiman Masri. 1998. Komunikasi Berkesan. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Syed Abdurahman Syed Hussin. 2010. Dakwah kepada Orang Asli di Malaysia: Permasalahan dan Halangan. Jurnal Usuluddin. September: 155-179.

Tiang, Xin Kiang. Kesantunan melayu dalam filem ibu mertuaku: karya P. Ramlee. http://www.academia.edu/8168059/KesantunanMelayudalamfilemIbuMertuakukaryaP.Ramlee [12 Ogos 2016].

Toto Tasmara. 1996. Komunikasi Dakwah. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama.

Al-Qaradawi, Yusuf. 1996. Thaqafah Daciyyah. Kaherah: Maktabah Wahbah.

Zainuddin Zakaria & Zaidatul Hidayah Zakaria. 2006. Komunikasi Efektif. Kuala Lumpur: PTS Profesional Sdn. Bhd.

Zaydan, cAbd Karim. 1993. Usul al-Dackwah. Cetakan ke-3. Beirut: Mu’assasah al-Risalah.

Published
2017-07-30
How to Cite
Nor Sad, N. D. H., & Haji Aini, Z. (2017). BAHASA DA`I DALAM KOMUNIKASI DAKWAH KEPADA MASYARAKAT ORANG ASLI. Al-Hikmah, 9(1), 110-127. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/234
Section
Articles