LAKUAN LOKUSI GURU AGAMA BANGSA MELAYU

  • Muhammad Zuhair Zainal Universiti Sains Malaysia
  • Mohd Farid Mohd Sharif Universiti Sains Malaysia
  • Md Baharuddin Abdul Rahman Universiti Sains Malaysia
  • Al-Amin Mydin Universiti Sains Malaysia
Keywords: Speech Act, Locution, Pragmatic, Speech Politeness, Religious Teachers

Abstract

This article is discussing about locutionary act among Malay religious teachers, especially impolite locutionary act. Locutionary act is a speech act by an utterance. This pragmatic research is in hermeneutics phenomenology form using indirect method and research data’s is analyses based on Politeness Principle (Leech 1983). Research results showed that impolite locutionary act do exists among Malay religious teachers. This impolite locutionary act violated five out of six maxims that are in Polite Principle (Leech 1983) that led to impolite act. This impolite act can be categorized in three ways, which is provocation, annoyed and gibbering. Based on this research, it can be concluded that the act of impolite locutionary act not only limited in public social interaction, but also exists among Malay religious teachers’ interaction. Therefore, communication and language skills should be practiced by the society especially in the politeness of Malay language usage.

Author Biographies

Muhammad Zuhair Zainal, Universiti Sains Malaysia

Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan,
Universiti Sains Malaysia
11800 USM Pulau Pinang, Malaysia

 
Mohd Farid Mohd Sharif, Universiti Sains Malaysia

Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan,
Universiti Sains Malaysia
11800 USM Pulau Pinang, Malaysia

 
Md Baharuddin Abdul Rahman, Universiti Sains Malaysia

Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan,
Universiti Sains Malaysia
11800 USM Pulau Pinang, Malaysia

Al-Amin Mydin, Universiti Sains Malaysia

Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan,
Universiti Sains Malaysia
11800 USM Pulau Pinang, Malaysia

References

Abd Ganing Laengkang dan Wan Mohd Fairaz Wan Mohd Ghazali. 2015. Konsep akal dan adab kesopanan dalam buku ‘falsafah hidup’ oleh Prof. Hamka. JSASSVOL 2(2) :127-141.

Abdul Rasid Jamian dan Hasmah Ismail. 2013. Pelaksanaan pembelajaran menyeronokkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 3(2) : 49-63.

Abdul Rasid Jamian, Shamsudin Othman dan Sufiza Ishak. 2013. Interaksi Lisan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 3(1) : 42-51.

Arina Johari dan Indirawati Zahid. 2016. Aplikasi strategi kesantunan dalam rancangan bual bicara motivasi diri radio IKIMFM. Jurnal Bahasa 16(1) : 120-152.

Aini Johari dan Indirawati Zahid. 2016. Manifestasi kesantunan melayu dalam ujaran memberi dan meminta nasihat. GEMA Online® Journal of Language Studies 16 (2) : 73-92.

Amir Juhari dan Zaitul Azma Zainon Hamzah. 2015. Penggunaan lakuan pertuturan dalam mesyuarat. Jurnal Linguistik 19(1) : 48-57.

Asmah Hj Omar. 2000. Wacana perbincangan, perbahasan dan perundingan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Banks, M. 2007. Using visual data in qualitative research. London: Sage Publications.

Farizah Hanim Ismail. 2010. Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu dalam Kalangan Remaja di Sekolah Menengah: Suatu Cabaran. Jurnal Linguistik 10(edisi khas) : 1-17.

Ghazali Lateh dan Shamsudin Othman. 2014. Tinjauan interaksi lisan bahasa melayu dalam kalangan remaja Malaysia dari sudut etnografi komunikasi. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 4(1) : 30-40.

Hesse-Biber, S.N dan Leay, P. 2005. The practice of qualitative research. Thousand Oak, CA: Sage Publications.

Howe, C. dan Abedin, M. 2013. Classroom Dialogue: A Systematic Review Across Four Decades of Research. Cambridge Journal of Education 43(3) : 325-356.

Kellehear, A. 1993. The unobtrusive researcher: A guide to methods. Sydney: Allen & Unwin.

Kiemer, K., Groschner, A., Pehmer, A-K., dan Seidel, T. 2015. Effects of a classroom discource intervention on teachers’ practice and students’ motivation to learn Mathematic and science. Learning and Instruction 35 : 94-103.

Leech, G.N. 1983. Principle of pragmatics. London: Longman.

Leech, G. N. 1993. Prinsip pragmatik, terj. Azhar M. Simin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Liamputtong, P. 2014. Kaedah penyelidikan kualitatif. Terj. Haliza Mohd Riji dan Shamsuddin Ahmad. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia. (Terbitan asal 2009).

Maslida Yusof dan Karim Harun. 2015. Analisis lakuan tutur dalam ruangan status facebook. Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication 31(2) : 151-168.

Maslida Yusof, Marlyna Maros dan Muhammad Fadzeli Jaafar. 2011. Ooops.. Maaf : Strategi kesopanan dan penebus kesalahan. Jurnal Melayu 8 : 27-50.

Mohd Asri Harun, Zulkifley Hamid dan Kartini Abd Wahab. 2016. Melahirkan warga yang berketerampilan bahasa: Kajian hubungan antara pengetahuan dengan amalan komunikatif dalam kalangan guru bahasa Melayu. GEOGRAFIA OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space 12(9) : 32-45.

Mohd Khaidir Abdul Wahab dan Mohd Rashid Md. Idris. 2016. Interpretasi guru bahasa melayu terhadap penyerapan elemen falsafah bahasa untuk penyatupaduan nasional: Satu kajian analisis keperluan. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 6(1) :1-15.

Mohd Khairuddin Abdullah dan Halimah Laji. 2014. Kepemimpinan pengajaran dan sikap guru bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 4(1) : 48-58.

Nor Azuwan Yaakob et all. 2011. Kesantunan Berbahasa dalam aktiviti Program Latihan Khidmat Negara (PLKN). Journal of Human Capital Development 4(1) : 53-77.

Ong Sze Chong, Zamri Mahamod dan Mohd Izham Mohd Hamzah. 2017. Meneroka kaedah pengajaran guru cemerlang bahasa melayu negeri Sarawak: Satu kajian kes. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 7(1) : 93-108.

Pink, S. 2001. Doing visual ethnography: Image, media and representation in reasearch. London: Sage Publications.

Rapport. 2005. Hermeneutic Phenomenology: The Science of Interpretation of Texts. Dalam Qualitative research in health care, ed. Holloway, 125. Maidenhead, Birkshire: Open Universiti Press.

Rohaidah Mashudi et all. 2013. Faktor kesopanan dan strategi komunikasi dalam Genre perbincangan di televisyen. GEMA Online® Journal of Language Studies 13(3) :163-178.

Rose, G. 2001. Visual methodologies: An introduction to the interpretation of visual materials. London: Sage Publications.

Rozita Che Omar dan Jagdish Kumar. 2017. Penggunaan Strategi Komunikasi dalam Rutin Perundingan Makna. GEMA Online® Journal of Language Studies 17(1) : 203-222.

Salahuddin Abdullah dan Omar Khalid. 2009. Tafsir mubin jilid 1 – jilid 4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sara Beden dan Indirawati Zahid. 2016. Pemetaan struktur peristiwa kesopanan berbahasa: kombinasi model Leech (1983) & Grice (1975). Pendeta Journal of Malay Language, Education and Literature 6 : 41-71.

Shamsudin Othman, Ghazali Lateh, dan Nurul Faidzah Ab. Hadi. (2014). Penggunaan Gaya Bahasa Sastera dalam Pengajaran Melayu di Sekolah Menengah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 4(1), 59-64.

Shifflet, Mark dan Brown. 2006. The use of instructional simulations to support classroom teaching: A crisis communication case study. Journal of Educational Multimedia & Hypermedia 15(4) : 377-395.

Siti Hajar Che Man et all. 2012. Kesedaran dan amalan kesopanan dalam kalangan remaja malaysia: menilai sumbangan teori kesopanan Brown Levinson. Akademika 82(2) : 81-85.

Siti Saniah Abu Bakar. 2017. Komunikasi Interpersonal Guru Bahasa di Jerman. GEMA Online® Journal of Language Studies, 17 (2), 139-154

Sofia Ulfah, Zamri Mahamod & Jamaludin Badusah. 2013. Kemahiran Komunikasi Interpersonal Ekspresif : Mencipta Guru Bahasa Indonesia yang Penyayang. GEMA Online® Journal of Language Studies, 13 (1), 139-154.

Thomas, J. 1995. Meaning in interaction: an introduction to pragmatics. New York: Longman.

Van Manen, M. 1990. Researching lived experience: human science for an action sensitive pedagogy. London: Althouse Press.

Zaitul Azma Zainon, Ahmad Fuad dan Mohd Nur Hafizudin. 2011. Kesantunan bahasa dalam kalangan remaja sekolah menengah. Jurnal Bahasa 11(2) : 321-338.

Published
2019-06-15
How to Cite
Zainal, M. Z., Mohd Sharif, M. F., Abdul Rahman, M. B., & Mydin, A.-A. (2019). LAKUAN LOKUSI GURU AGAMA BANGSA MELAYU. Al-Hikmah, 11(1), 22-40. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/341