PENDEKATAN ZIKIR AL-MUNFARID DALAM MENANGANI TEKANAN KETIKA PANDEMIK COVID-19

  • Mohammad Fahmi Abdul Hamid Senior Lecturer, Academy of Contemporary Islamic Studies, Universiti Teknologi MARA Melaka
  • Norhana Ahad Lecturer, Jabatan Pengajian Am, Politeknik Melaka, Malaysia
  • Khairul Azhar Meerangani Senior Lecturer, Academy of Contemporary Islamic Studies, Universiti Teknologi MARA Melaka
  • Mohd Farhan Md Ariffin Senior Lecturer, Academy of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.
  • Izzah Nur Aida Zur Raffar Senior Lecturer, Academy of Contemporary Islamic Studies, Universiti Teknologi MARA Melaka
Keywords: Zikir, al-Munfarid, Tekanan, Pandemik, COVID-19

Abstract

Kesukaran dan perubahan dihadapi ketika ini akibat pandemik Covid 19 telah memberi kesan kepada struktur kehidupan fizikal manusia malahan lebih teruk di peringkat emosi individu. Justeru, pengukuhan kerohanian diperlukan bagi menyumbang kepada pembangunan jiwa dan spiritual individu. Oleh itu, kajian ini bertujuan mengetengahkan amalan zikir al-munfarid yang boleh dipraktiskan dalam kehidupan seharian sebagai suatu modus spiritual ketika berhadapan dengan tekanan diri tatkala pandemik COVID 19. Kajian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis dokumen iaitu hadis berkaitan zikir sebagai sumber primer dan analisis dokumen seperti tesis, artikel dan buku sebagai sumber sekunder. Hasilnya, satu kaedah zikir dirumuskan melalui kerangka mudah untuk memahami praktikal zikir al-Munfarid yang boleh diamalkan secara lisan dan hati serta disesuaikan mengikut penetapan waktu atau tanpa penetapan waktu, dengan penetapan kadar suara perlahan atau kuat. Kaedah ini boleh diamalkan dan dipraktikkan dalam kehidupan seharian sebagai satu sokongan utama dalam meningkatkan fungsi ketenangan dan menggalakkan perasaan positif.

Author Biographies

Mohammad Fahmi Abdul Hamid, Senior Lecturer, Academy of Contemporary Islamic Studies, Universiti Teknologi MARA Melaka

Academy of Contemporary Islamic Studies, Universiti Teknologi MARA Melaka, Malaysia

Norhana Ahad, Lecturer, Jabatan Pengajian Am, Politeknik Melaka, Malaysia

Jabatan Pengajian Am, Politeknik Melaka, Malaysia

Khairul Azhar Meerangani, Senior Lecturer, Academy of Contemporary Islamic Studies, Universiti Teknologi MARA Melaka

Academy of Contemporary Islamic Studies, Universiti Teknologi MARA Melaka, Malaysia

Mohd Farhan Md Ariffin, Senior Lecturer, Academy of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Academy of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Izzah Nur Aida Zur Raffar, Senior Lecturer, Academy of Contemporary Islamic Studies, Universiti Teknologi MARA Melaka

Academy of Contemporary Islamic Studies, Universiti Teknologi MARA Melaka, Malaysia

References

‘Abd al-Qadir Isa. 2007. Haqa’iq ‘an al-Tasawwuf. Halb: Dār al-Irfan.

Abd Rauf Hasan, Abdul Halim Salleh, Khairul Amin Mohd Zain & Wan Norainawati Hamzah. 2005. Kamus bahasa Melayu-bahasa Arab, bahasa Arab-bahasa Melayu. Selangor: Oxford Fajar.

Abdul Rashid Abdul Aziz, Amin Al Haadi Shafie, Zuraina Ali & Noor Dahiah Sulhana Dzainal. 2020. Pengamalan nilai agama dalam mengatasi kemurungan semasa Pandemik COVID-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 5 (12): 31-44.

AF. Dadang., A, Isep Zaenal., T. Hajir., M. Elly. 2020. Membentuk ketahanan mental berbasis tasawuf melalui Dzikir Lathifah sebagai metode terapi spiritual terhadap efek Pandemi Covid 19. Http://Digilib.Uinsgd.Ac.Id/30668/1/Membentuk%20ketahanan%20mental%20melalui%20metode%20dzikir%20lathifah..Pdf. Dicapai pada 2 Februari 2021.

Al-Asqalanī, Ibn Hajar. 2001. Fath al-Bārī fī Syarh Sahīh al-Bukhārī. Qaherah: Maktabah Misr.

Azyumardi Azra. 2008. Ensiklopedi Tasawuf. Bandung: Penerbit Angkasa.

Bāʻalawī, ‘Abd al-Rahmān bin Muhammad bin al-Husayn. 1998. Bughyat al-Mustarshidin. Lubnan: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessley, S., Greenberg, N., & Rubin, J. G. 2020. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence. The Lancet 395 (10227): 912-920. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8

Che Haslina Abdullah. 2014. Intervensi modul bimbingan Islam terhadap masalah kecelaruan kebimbangan umum dalam kalangan pelajar universiti: Satu kajian kes. Tesis Ijazah Kedoktoran. Universiti Sains Malaysia.

Che Zarrina Sa’ari. 2002. A purification of soul according to Sufis: A study of al-Ghazali's theory. Afkar 3: 95-112.

Eikhwan Ali & Mahirah A Rashid. 2020. Pandemik Covid 19: Mendepani Impak Psikososial. https://www.tsis.my/wp-content/uploads/2020/04/PERSPEKTIF-Pandemik-COVID-19-Mendepani-Impak-Psikososial.pdf Dicapai pada 20/1/2021.

Elmi Baharuddin & Zainab Ismail. 2014. Definisi dan konsep kecerdasan ruhaniah menurut perspektif Sarjana Islam. Jurnal Penyelidikan Islam JAKIM (26): 49–61.

Al-Fayruzabadi. 1998. al-Qamus al-Muhit. t.t: Muassasah al-Risalah.

Fleet, K., Kramer, G., Matringe, D., Nawas, J., & Rowson, E. 1997. The Encyclopaedia of Islam, Vol. 4. Leiden: E. J. Brill.

Al-Ghazālī. 1986. Ihyā’ `Ulūm al-Dīn. Beirūt: Dār al-Ma`rifah

Al-Ghazālī. 1988. Al-Durrah al-Fakhirah fī Kasyf ‘Ulūm al-Akhirah. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.

Greyling, Talita, Rossouw, Stephanie & Adhikari, Tamanna. 2020. A tale of three countries: How did Covid-19 lockdown impact happiness?. GLO Discussion Paper 584: 1-19.

Hakim, M. L. 2015. Filosofi Zikir. Jakarta: Cahaya Sufi.

Hans Selye. 1974. The Motivatio-hygiene Theory: In Victor H. Vroom and Edward L. Deci (Eds), Management and Motivation. MD: Penguin Books.

Ibn ‘Abidin, Muhammad Amin. 2003. Raddu al-Mukhtar ‘ala al-Dār al-Mukhtar Syarh Tanwīr al-Absar. Riyādh: Dār ‘Alīm al-Kutub.

Ibn Kathīr, Abu Fida’ Isma’īl Ibn Kathīr al-Qursyi al-Dimasyqi. 1997. Tafsīr Ibn Kathīr, ed. Sami bin Muhammad al-Salamah, cet. ke-2, Riyād: Dār Taiyyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi’.

Ikhsan, D., Fahmi, M. I., & Mafan, A. 2017. Model psikoterapi zikir dalam meningkatkan kesehatan mental. Academica: Journal Of Multidiciplinary Studies 1 (2): 273-283.

Iskandara & Mif Rohim Noyo Sarkunb. 2015. Pengaruh zikrullah pada manusia menurut perspektif sains. Jurnal Sains Humanika 4 (2): 41–46.

Jahid Sidek. 2017. Sumbangan Imam Shafi’i Dalam Tasawuf. Seminar Fiqah Mazhab Syafi’i: Kaedah Berinteraksi Dengannya. Universiti Malaysia Pahang. Di Kompleks Yayasan Pahang pada 8 Novemebr 2017.

Jiao, W. Y., Wang, L. N., Liu, J., Fang, S. F., Jiao, F. Y., Pettoello-Mantovani, M., & Somekh, E. 2020. Behavioral and Emotional Disorders in Children during the COVID-19 Epidemic. The Journal of Pediatrics 221: 264–266.

Johnsen, M. F., Kaplan, J., Frias, L., & Morgan. 2020. A Third Of The Global Population Is On Coronavirus Lockdown-Here's Our Constantly Updated List Of Countries And Restrictions. Business Insider Australia. https://isejahtera.files.wordpress.com/2020/06/4.-dr.-salina-pg-14-17.pdf https://www.businessinsider.in/international/news/a-third-of-the-global-population-is-on-coronavirus-lockdown-x2014-hereaposs-our-constantly-updated-list-of-countries-and-restrictions/slidelist/75208623.cms. Dicapai pada 24 Mei 2021.

Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya. t.th. Fadilat Zikir terj. HM. Yaqoob Ansari. Penang: t.p.

Khairunnas Rajab. 2006. Islam dan Psikoterapi Moden. Jurnal Akidah & Pemikiran Islam 7 (1): 133-156.

Laman sesawang Dewan Bahasa dan Pustaka, Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM), dicapai pada 4 Februari 2021, http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=mutlak

Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah. t.th. Mu‘jam al-Wasit. Al-Qāhirah: Maktabah al-Suruq al-Duwaliyyah.

al-Marāghī, Ahmad Mustafa. 1946. Tafsīr al-Marāghī. Al-Qāhirah: Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Bābi al-Halabi wa Awlādih.

Martin Van Bruinessen. 1992. Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia. Bandung: Penerbit Mizan.

Mohd Juraimy Hj Kadir & Ahmad Azan Ridzuan. 2014. Strategi Menguruskan Tekanan Dari Perspektif Islam. Jurnal Hadhari 6 (1): 27-41.

Mohd Kamel Idris. 2011. Mencari Kesejahteraan Minda, Emosi dan Fizikal. Selangor: MKI Publishing.

Mohd Noorikhwan Sarbini. 2013. Terapi jiwa menurut Imam Ibn ‘Ata’ Allah al-Sakandari. Latihan ilmiah Sarjana Muda Usuluddin dan Falsafah. Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Mohd Taib Dora & Hamdan Abd Kadir. 2006. Mengurus Stres: Atasi Stres daripada Memudaratkan. Batu Caves: PTS Professional Publishing Sdn Bhd

Muhtarom, A. 2016. Peningkatan spiritualitas melalui zikir berjamaah (Studi terhadap jamaah zikir Kanzus Sholawat kota Pekalongan, Jawa Tengah). 'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman 9(2): 247-267.

Musa Muhammad ‘Ali. 1990. Haqiqah al-Tawasul wa al-Wasilah ‘ala Daw’i al-Kitab wa al-Sunnah. t.tp: Dār al-Turath al-‘Arabiy.

al-Naisābūrī, Abu al-Hasan ‘Ali bin Ahmad al-Wahidi. 1994. al-Wasīṭ fī Tafsīr al-Qurān al-Majīd. Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Najah Nadiah Amran & Haziyah Hussin. 2020. Wanita dan pengurusan emosi melalui pengkisahan Maryam dalam al-Quran. International Journal of Islamic Thought 17: 90-100.

Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf. 2003. Sahīh Muslim Bi Syarah Imām Nawawī. Al-Qāhirah: Dār al-Manar.

Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf. 2005. al-Azkār. Beirut: Dār Ibn Hazm.

Nazneen Ismail & Mohd Noorikhwan Sarbini. 2015. Peranan uzlah dalam merawat penyakit rohani Muslim. e–Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi 2 (1): 30-43.

Nor Haslina Hashim. 2020. Tekanan Psikologikal Sewaktu COVID-19: Emosi, Usaha Membendung Dan Konsep Tawakal. https://news.uthm.edu.my/ms/2020/06/tekanan-psikologikal-sewaktu-covid-19-emosi-usaha-membendung-dan-konsep-tawakal/. Dicapai pada 24/1/2021.

Nora Ahmad @ Aziz, A’dawiyah Ismail & Salasiah Hanin Hamjah. 2017. Amalan-Amalan Kerohanian Dalam Kalangan Pesakit Kanser Wanita. Fikiran Masyarakat 5(3): 126-131.

Norhafizah Musa & Che Zarina Saari 2019. Pendekatan Psikoterapi Islam dalam Menguruskan Tekanan Pesakit Kronik. Journal of Usuluddin 47(1): 1-34.

Norhafizah Musa, Azahar Yaakub @ Ariffin, Zaharah Mustafa & Mohd Hambali Rashid. 2019. Kesan tekanan terhadap pesakit kanser menerusi pandangan Islam. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences 2(2): 21-28.

Nur Ashidah Yahya & Fariza Md Sham. 2020. Pendekatan Tazkiyah al-Nafs dalam menangani masalah kemurungan. al-Hikmah 12(1): 3-18.

Orgiles, M., Morales, A., Delvecchio, E., Francisco, R., Mazzeschi, C., Pedro, M., &. Espada, J. P. 2021. Coping behaviors and psychological disturbances in youth affected by the COVID-19 health crisis. Frontiers Psychology 12: 1-9.

Phillipson, J., Gorton, M., Turner, R., Shucksmith, M., Aitken-McDermott, K., Areal, F., Cowie, P., Hubbard, C., Maioli, S., McAreavey, R., Souza-Monteiro, D., Newbery, R., Panzone, L., Rowe, F., & Shortall, S. 2020. The COVID-19 Pandemic And Its Implications For Rural Economies. Sustainability 12(10): 3973-3982.

Putri Fajriah Aini & Rifki Rosyad. 2019. Khalwat dalam Mengendalikan Emosi. Syifa Al-Qulub 3(2): 53-64.

Rannisa Muslaini & Nanum Sofia. 2020. Efektivitas Terapi Zikir terhadap Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) pada Penyintas Tsunami Palu. Jurnal Psikologi Islam dan Budaya 3 (2): 123-134.

Rozita Talha. 2020. Kajian Kes Impak Perintah Kawalan Pergerakan Kepada Penduduk Malaysia. https://www.dosm.gov.my/v1/uploads/files/6_Newsletter/Newsletter%202020/DOSM_BPPD_1-2020_Siri-17.pdf. Dicapai pada 24 Januari 2021.

Al-Sakandari, Ibn A’toillah. 2018. Dzikrullah Bersama Ibnu Athaillah. Indonesia: Lentera Hati.

Al-Sakandari, Ibn A’toillah. t.th. Muftah al-Falah wa Misbah al-Arwah. Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah.

Saifudin Aman. 2014. Tasawuf Revolusi Mental Zikir Mengolah Jiwa dan Raga. Jakarta: Penerbit Ruhama.

Salina Nen. 2020 Menangani Stress Secara Efektif Semasa PKP Covid 19. i-Sejahtera 2(5): 14-17.

Sayid Nur Sayid ‘Ali. 2000. at-Tasawwuf al-Syar’i. Beirut: Dār al-Kitab al-‘Ilmiyyah.

Siti Aminah & Indriya. 2020. Zikir Nabi Yunus A.S sebagai pendidikan tauhid dalam mengatasi kecemasan di masa Covid-19. Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan 6(2): 55-70.

Al-Sobuni, Muhammad ‘Ali. 1981. Sofwat al-Tafasir. Beirut: Dār al-Qurān al-Karīm.

Su’ad al-Ḥakim. 1981. Mu‘jam al-Ṣufi. Beirut: Dandarah li al-Tiba‘ah wa al-Nashr.

Subandi. 2009. Psikologi Zikir Fenomenologi Transformasi Religius. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin. 2005. Kamus Ilmu Tasawuf. Sumatera: Penerbit Amzah.

al-Tūsī, Abu Nasr ‘Abd Allah Ibn ‘Ali al-Sarraj. 1960. al-Luma’ fī Tārikh al-Tasawwuf al-Islamī, Abd Halim Mahmud dan Taha Abd al-Baqir al-Surur, ed. Mesir: Dār al-Kutub al-Hadīthah.

Uthman Khalid. 2006. Kamus Besar Arab Melayu Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Wan Saleha Wan Sayed, Mohd Hasrul Shuhari & Wan Hishamudin Wan Jusoh. 2020. Institusi Tarekat Tasawuf Dalam Pemantapan Spiritual Insan. Malaysian Journal For Islamic Studies 4(2): 55-66

al-Zamakhsyarī, Abu al-Qasim Mahmud. 1998. Asas al-Balāghah, Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah.

al-Zuhailī, Wahbah. 2009. al-Tafsīr al-Munīr. Dimasyq: Dār al-Fikr.

Published
2021-06-29
How to Cite
Abdul Hamid, M. F., Ahad, N., Meerangani, K. A., Md Ariffin, M. F., & Zur Raffar, I. N. A. (2021). PENDEKATAN ZIKIR AL-MUNFARID DALAM MENANGANI TEKANAN KETIKA PANDEMIK COVID-19. Al-Hikmah, 13(1), 21-42. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/435